Βαρθολομαίος: Οι διαθρησκειακοί διάλογοι έχουν στόχο την ανοχή του διαφορετικού

Loading...


Αρκετά μηνύματα περιελάμβανε ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά το εν τη Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή Συνέδριον με θέμα: «Εξερευνώντας την πόλη μου … Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του
21ου αιώνα – Ελλάδα και Τουρκία» στις 24 Οκτωβρίου.

Ακολουθει ολόκληρος ο χαιρετισμός: 

Ιερώτατοι άγιοι αδελφοί,
Ελλογιμωτάτη Διευθύντρια της καθ᾿ ημάς Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής,
Ελλόγιμοι Εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί μαθηταί και μαθήτριαι,

Με πολλήν χαράν χαιρετίζομεν την εμπνευσμένην πρωτοβουλίαν της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής να διοργανώση το μαθητικόν αυτό Συνέδριον με θέμα: «Εξερευνώντας την πόλη μου … Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα – Ελλάδα και Τουρκία», και να συγχαρώμεν από καρδίας δι᾽ αυτήν τόσον την Διευθύντριαν της Σχολής, Ελλογιμωτάτην κυρίαν Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, όσον και τους συντελέσαντας εις την διοργάνωσιν του Συνεδρίου, τους καθηγητάς και τα μέλη της Εφορείας αυτής με επί κεφαλής τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην.

Η πρωτοβουλία αυτή, της οποίας ζώμεν από σήμερα την πραγματοποίησιν, είναι όντως εμπνευσμένη, διότι συγκεντρώνει εις την ωραίαν αυτήν αίθουσαν εκδηλώσεων της ιστορικής Σχολής μας μαθητάς από την Ελλάδα και την Τουρκίαν διά να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, διά να εισφέρουν προτάσεις και να προβληματισθούν διά δύο σημαντικούς παράγοντας της ανθρωπίνης ζωής: το φυσικόν και το κοινωνικόν περιβάλλον και την σχέσιν του ανθρώπου μετ᾽ αυτών, σχέσιν η οποία καθορίζει το παρόν και το μέλλον της ζωής του. Καί πάντα ταύτα θα εξετασθούν εις το πλαίσιον της ζωής του συγχρόνου ανθρώπου εις τα αστικά κέντρα τόσον της Τουρκίας όσον και της Ελλάδος, τα οποία διά του μεγέθους και της δομής των καθιστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το περιβάλλον, φυσικόν και κοινωνικόν, οξύτερα, και την άμεσον διευθέτησίν των επιβεβλημένην ανάγκην.  

Η διοργάνωσις του παρόντος συνεδρίου τυγχάνει όμως ευπρόσδεκτος και αξιέπαινος πρωτοβουλία και διά δύο ακόμη λόγους: ο πρώτος είναι η παρεχομένη ευκαιρία συναντήσεως και ανταλλαγής απόψεων επί της προβληματικής του Συνεδρίου μεταξύ μαθητών εκ της ενταύθα Ομογενείας και εκ της Ελλάδος, αλλά και αλληλογνωριμίας αυτών, προς όφελος και των δύο πλευρών. Διό και με πολλήν πατρικήν στοργήν και αγάπην καλοσωρίζομεν τους εξ Ελλάδος προερχομένους μαθητάς, η παρουσία και συμμετοχή των οποίων εις το μαθητικόν τούτο Συνέδριον μας δίδει μεγάλην χαράν, και γεμίζει την καρδίαν μας με αισιοδοξίαν διά το μέλλον εν γένει, αλλά και διά το φυσικόν και κοινωνικόν περιβάλλον, μέσα εις το οποίον θα ζήσετε και εσείς και οι συνομίληκοί σας.
Εις αυτό ακριβώς έγκειται και ο δεύτερος λόγος ο οποίος καθιστά εμπνευσμένην την πρωτοβουλίαν διοργανώσεως του Συνεδρίου τούτου.

Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία του, ως και τα ζητήματα τα συνδεόμενα με το κοινωνικόν περιβάλλον, όπως είναι τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, της αποξενώσεως των ανθρώπων, και της περιθωριοποιήσεως ωρισμένων εξ αυτών λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών της ζωής των, απασχολούσαν μέχρι τούδε μόνον τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι και φέρομεν εν πολλοίς την ευθύνην τόσον διά την μόλυνσιν και καταστροφήν του φυσικού περιβάλλοντος όσον και διά τα υπάρχοντα εις το κοινωνικόν περιβάλλον προβλήματα, τα οποία δυναμιτίζουν πολλές φορές τας σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και αυτήν ταύτην την κοινωνίαν. Διά του παρόντος όμως συνεδρίου τα ζητήματα αυτά γίνονται αντικείμενον προβληματισμού και προτάσεων και των νεωτέρων, των μαθητών των Σχολείων μας, γεγονός το οποίον αποδεικνύει την ευαισθητοποίησιν αυτών και γεννά την ελπίδα διά το μέλλον, ότι θα είναι καλλίτερον του σήμερον. 

Το τοιούτον μας χαροποιεί μεγάλως διότι ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον από δεκαετιών αγωνιζόμεθα διά την εμπέδωσιν της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίον αποτελεί τον κοινόν οίκον τον οποίον εχάρισεν εις όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους ο Δημιουργός Θεός, και τον οποίον έχομεν την ευθύνην και το χρέος να προστατεύωμεν ως και τον προσωπικόν μας οίκον έκαστος. Εκ παραλλήλου προς την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν παύει να κηρύττη και να υπερασπίζεται την κοινήν αξίαν όλων των ανθρώπων, συμφώνως προς τον λόγον του Αποστόλου Παύλου «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ• πάντες γαρ υμείς εις εστε εν Χριστώ Ιησού» (Γαλ. γ΄ 28-29), και να αγωνίζεται παντοιοτρόπως διά την άρσιν πάσης διακρίσεως μεταξύ των ανθρώπων, ως απαδούσης και αντιστρατευομένης το θέλημα και τας εντολάς του Θεού.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον από δεκαετιών εργάζεται διά την ανάπτυξιν διμερών και πολυμερών διαθρησκειακών διαλόγων οι οποίοι έχουν ως κύριον στόχον τους την καλλιέργειαν της ιδέας της ανοχής του ετέρου, του διαφορετικού, και την προβολήν του οράματος της επιτεύξεως της ειρηνικής συμβιώσεως μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και ιδεολογικών τοποθετήσεων. Ως Οικουμενικός Πατριάρχης πολλάκις έχομεν είπει και τονίσει, ότι ο πόλεμος εν ονόματι της θρησκείας είναι πόλεμος εναντίον αυτής της ίδιας της θρησκείας. Δυστυχώς, τας ημέρας αυτάς γινόμεθα και πάλιν μάρτυρες πολεμικών συρράξεων αι οποίαι έχουν την αιτίαν των εις τας διαφορετικάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις, διό και συγχαίρομεν πρωτοβουλίας όπως είναι η παρούσα, αι οποίαι στοχεύουν εις την καλλιέργειαν της ιδέας της ανοχής και της ειρηνικής συνυπάρξεως των ανθρώπων.

Η συμμετοχή σας, λοιπόν, εις το μαθητικόν τούτο Συνέδριον αποτελεί απόδειξιν της συστρατεύσεώς σας εις την μεγάλην αυτήν προσπάθειαν, η οποία ελπίζομεν και ευχόμεθα από καρδίας να αποβή ωφέλιμος και καρποφόρος, η δε εν τη Πόλει παραμονή σας και το προσκύνημά σας εις ένα τόπον εις τον οποίον τα ίχνη της ιστορίας του Γένους μας παραμένουν ανεξίτηλα, να είναι μία αλησμόνητος εμπειρία δι᾽ όλους σας, την οποίαν θα επιθυμήτε να ζήσετε και πάλιν επανερχόμενοι εδώ, όπου και σας αναμένομεν πάντοτε μετά πολλής αγάπης. Τούτο ισχύει τόσον δι᾽ εσάς, τους μαθητάς εξ Ελλάδος, πολλούς από τους οποίους έχομεν την χαράν να υποδεχώμεθα και εις το Φανάριον και εις τα διοργανούμενα τα τελευταία έτη καθ᾽ εκάστην άνοιξιν υπό του Ζωγραφείου Λυκείου μαθητικά συνέδρια, όσον και τους φοιτητάς, ως είναι οι παρόντες σήμερον εις το Συνέδριον φοιτηταί της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σας υποδεχόμεθα και σας, Ελλόγιμοι φοιτηταί, με πολλήν πατρικήν αγάπην, και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως διά την παρουσίαν σας εις τον ιστορικόν αυτόν χώρον της Παιδείας, τον αποτελούντα προέκτασιν της Ιεράς αυλής της Μητρός Εκκλησίας, η οποία ουδέποτε έπαυσε να μεριμνά και να φροντίζη διά την προώθησιν και προαγωγήν της παιδείας, ιδία δε διά του προκατόχου ημών και ιδρυτού, προ 560 ετών, της Πατριαρχικής ταύτης Σχολής, λογίου Πατριάρχου Γενναδίου του Σχολαρίου, εις τον οποίον είναι αφιερωμένον το εντός ολίγων εβδομάδων πραγματοποιούμενον εν συνεργασία μετά της Θεολογικής Σχολής σας Συνέδριον εις τον χώρον τούτον και πάλιν.
Σας καλωσορίζομεν λοιπόν όλους, μαθητάς και φοιτητάς, εις την Πόλιν μας και σας ευλογούμεν πατρικώς, ευχόμενοι πλούσιον τον παρά Θεού φωτισμόν διά τας σπουδάς και την ζωήν σας. Ετικέτες

tilegrafima.gr