Βαρθολομαίος: Η Εκκλησία μας δεν είναι περιορισμένη, πεφοβισμένη και περιθωριοποιημένη

Loading...


«Ο λαός αληθώς αντλεί τεραστίας δυνάμεις εκ της πνευματικής αποστολής και της ζωής της Εκκλησίας ημών» αναφέρει στο μήνυμά του με αφορμή τα εγκαίνια του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ σε άλλο σημείο τονίζει: «Η Εκκλησία μας σήμερον δεν αμύνεται αναχρονιστικώς, δεν ίσταται περιωρισμένη και πεφοβισμένη και περιθωριοποιημένη, αλλά κερδίζει τας καρδίας των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν εν βαθύτερον νόημα εις την ζωήν»

Ολόκληρο ο χαιρετισμός έχει ως εξής: 

Ιερώτατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπέρτιμε και έξαρχε Πεδιάδος, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ανδρέα, ευλαβέστατοι ιερείς, Οσιώτατοι Ιερομόναχοι και απαξάπαντες οι κληρικοί, τιμιώτατοι Επίτροποι, πρόκριτοι και ευλογημένοι χριστιανοί της Αγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως της αγιοτόκου και ευάνδρου μαρτυρικής νήσου Κρήτης, τέκνα της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητά, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού, παρ᾿ ημών δε ευχή και ευλογία.

Η τελετή των Εγκαινίων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της καθ᾿ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως παρέχει εις την ημετέραν Μετριότητα την ευκαιρίαν εκφράσεως συγχαρητηρίων ευχών, ομού μετά των πατριαρχικών και πατρικών ημών ευλογιών. Ο Κύριος ηυδόκησεν ίνα ενισχύση, διά της κραταιάς Αυτού χειρός, τας προσπαθείας και τον ζήλον σας ώστε να ίδωμεν εγκαινιαζόμενον τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν του Αρκαλοχωρίου, τον τιμώμενον επ᾿ ονόματι του αγίου Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Κρήτης, και του αγίου ενδόξου αποστόλου Ματθίου, του λαβόντος τον κλήρον του εκπεσόντος της Αποστολικής Χάριτος μαθητού εις την διακονίαν του ευαγγελισμού της οικουμένης.

Ο ετάζων νεφρούς και καρδίας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, απέστειλε συνεπίκουρον και αρωγόν και παραστάτην της υμετέρας Ιερότητος, άγιε αδελφέ, εις το θεοφιλές τούτο έργον της ανοικοδομήσεως του εγκαινιαζομένου ναού το θεόφρον ποίμνιόν σας, το οποίον ομοψύχως και εκ του υστερήματος αυτού, εν μέσω της δυσχερούς ταύτης περιόδου της γενικής κρίσεως, αλλά και διά του πλούτου της αγάπης του, συνέδραμε το έργον σας ώστε να στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας. Ούτως, ως εκ ζωηφόρου ρίζης υψώθη και ανέθαλε, χάριτι Θεού και πρεσβείαις των τιμωμένων αγίων, το περικαλλές οικοδόμημα του Μητροπολιτικού Ναού, σύμβολον της ανατάσεως της ανθρωπίνης ψυχής, η οποία αναζητεί αιωνίως, εν μέσω του φθαρτού και πεπερασμένου τούτου κόσμου, την ένωσιν αυτής μετά του απείρου και αιωνίου και αναλλοιώτου Τριαδικού Θεού. Όθεν, ο ανεγερθείς Ιερός ούτος Ναός  θα μένη εις τον τόπον τούτον εις αιώνας, ως διαρκής απόδειξις της ευσεβείας και φιλοθείας του πιστού λαού αυτού, εντός δε αυτού θα προσφέρωνται καθ᾿ ημέραν ευχαί τε και δεήσεις υπέρ ειρήνης και σωτηρίας αυτού και σύμπαντος του κόσμου.

 Η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία τοσαύτας υπηρεσίας προσέφερεν εις τον ευσεβή και φιλόχριστον λαόν της Μεγαλονήσου Κρήτης, και μάλιστα εις τας πλέον ζοφεράς περιόδους της ιστορίας αυτού, αποδεικνύει την αναγκαιότητα της παρουσίας αυτής και κατά την σημερινήν εποχήν της τεχνοκρατίας και υλοφροσύνης. Ο λαός αληθώς αντλεί τεραστίας δυνάμεις εκ της πνευματικής αποστολής και της ζωής της Εκκλησίας ημών. Καί τούτο δεν είναι παράδοξον. Καθ᾿ ότι η Εκκλησία εθεμελιώθη επί του ακρογωνιαίου Λίθου, του Χριστού• ούτε τα πυρφόρα βέλη της απιστίας και της διαφθοράς, ούτε παλαιότερον αι επιδρομαί των βαρβάρων, ούτε ο σημερινός κλονισμός των ανθρωπίνων αξιών, ούτε η σύγχρονος εκκοσμίκευσις, ούτε το αντικληρικόν πνεύμα, δύνανται να μειώσουν την επίδρασιν αυτής εις τον λαόν, η ζωή του οποίου είναι αδιαλείπτως ζυμωμένη και συνυφασμένη προς την ζωήν της Εκκλησίας. Καί το εγκαινιζόμενον οικοδόμημα αποτελεί αδιάψευστον μάρτυρα της αληθείας ταύτης.

Η Εκκλησία μας σήμερον δεν αμύνεται αναχρονιστικώς, δεν ίσταται περιωρισμένη και πεφοβισμένη και περιθωριοποιημένη, αλλά κερδίζει τας καρδίας των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν εν βαθύτερον νόημα εις την ζωήν των και προσπαθούν να καταξιώσουν το σύντομον πέρασμά των από τον φθαρτόν και μεταβαλλόμενον τούτον κόσμον.
Είμεθα, λοιπόν, πεπεισμένοι εν Κυρίω ότι και ο Ιερός ούτος Ναός θα αποτελέση μίαν νέαν κολυμβήθραν του Σιλωάμ, εις την οποίαν θα ευρίσκουν ίασιν ψυχής και σώματος πάντες οι προστρέχοντες αδελφοί μας, και θα αναδειχθή εις όασιν καθημερινής λατρείας του Κυρίου και πνευματικής εν Αυτώ καλλιεργείας και ειρηνικής οικοδομής των πιστών, εν μέσω του σημερινού τεταραγμένου κόσμου.

Η Μήτηρ Εκκλησία, αγαπώσα βαθέως τον λαόν της Μεγαλονήσου και αισθανομένη αυτόν ως σπλάγχνα εκ των σπλάγχνων αυτής, χαίρει και αγάλλεται βλέπουσα εν αυτή νέους περικαλλείς ιερούς ναούς ανεγειρομένους και εις την καθημερινήν λατρείαν παραδιδομένους. Ομολογούμεν ότι τα επιτελεσθέντα και επιτελούμενα εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη έργα, εις δόξαν του Κυρίου ημών και της Εκκλησίας Του, υπερηκόντισαν τας προσδοκίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Διό και ευχαριστούμεν τω Θεώ και επί τω έργω τούτω της περατώσεως του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, η οποία ηυτύχησεν ίνα έχη επί το πηδάλιον αυτής ποιμένα ικανόν, ώστε να λογίζωνται ευφήμου μνείας και επαίνων άξια τα πεπραγμένα εντός του βραχέος σχετικώς διαστήματος της αρχιερατείας αυτού. 

Επιδηλούντες την χαράν και την αγαλλίασιν του πνεύματος ημών επί τοις Εγκαινίοις, διαπύρως ευχόμεθα όπως ο Μητροπολιτικός ούτος Ναός μεταδίδη, διά των εν αυτώ τελουμένων μυστηρίων, την Θείαν Χάριν εις τους εν αυτώ τον Θεόν λατρεύοντας και προστρέχοντας υπό την σκέπην του. Δεόμεθα εκ καρδίας υπέρ σωτηρίας των δωρητών, αφιερωτών, συνδρομητών και καθ᾿ οιονδήποτε τρόπον κοπιασάντων και κοπιώντων εν τη ευδοκιμήσει και καρποφορία του έργου τούτου. Έτι δεόμεθα όπως ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον Κύριος, ταίς πρεσβείας του αγίου Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Κρήτης, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος, του αγίου Αποστόλου Ματθίου και πάντων των εν Κρήτη διαλαμψάντων αγίων και μαρτυρησάντων υπέρ Χριστού, επιβλέπη εξ ύψους αγίου κατοικητηρίου Αυτού και φωτίζη τας διανοίας και τας ψυχάς των εισερχομένων εις αυτόν πιστών, ώστε να μορφώται εν αυταίς ο Χριστός, το απαύγασμα της δόξης του Πατρός, και να αναδειχθούν οι πάντες εις Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομήν, φύτευμα αληθείας και καύχημα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, της τροφού και Μητρός πάντων ημών.

Επί δε τούτοις, επικαλούμεθα επί τον Ποιμενάρχην, τον ευλαβή κλήρον και τον πιστόν λαόν της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού.
,βιδ΄ Ιουλίου γ΄
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και διάπυρος προς Θεόν ευχέτης Ετικέτες