Βαρθολομαίος: Ανώτατη θρησκευτική αρχή όλων των Ορθοδόξων το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Loading...


Η Ορθοδοξία δεν είναι απλώς μια Εκκλησία του παρελθόντος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  στο χαιρετισμό του στη διάσκεψη του Τορόντο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιδιαίτερα σημαντικές όμως ήταν οι αναφορές του στο θέμα του πρωτείου του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά και σε ζητήματα δικαιοδοσίας, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου  απο την Μητρόπολη Τορόντο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα απο το παρελθόν κοιτάζοντας στο μέλλον, »Reflecting on the Past; Looking toward the Future».

 «Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε μαζί σας στο πνεύμα και στην προσευχή» ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα:  

Ιερώτατε Μητροπολίτα Τορόντο,

υπέρτιμε και έξαρχε παντός Καναδά,

εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Σωτήριε, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Μετ᾿ ιδιαιτέρας χαράς και ευαρεσκείας επληροφορήθημεν εκ του από της δ΄ Αυγούστου ε.ε. γράμματος της υμετέρας αγαπητής Ιερότητος ότι η υπ᾿ αυτήν Ιερά Μητρόπολις Τορόντο οργανώνει την κα΄ Οκτωβρίου ε.ε. ημερίδα με θέμα το Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον, τον ιστορικόν και εκκλησιαστικόν αυτού ρόλον και την ιεράν αποστολήν αλλά και την μακραίωνα μέχρι των ημερών ημών μεμαρτυρημένην μεγίστην προσφοράν αυτού και τα αντιμετωπιζόμενα υπ᾿ αυτού σήμερον εν τη ασκήσει της οικουμενικής διακονίας του προβλήματα, μετά προβολής ωριαίας διαρκείας ταινίας επί της συμπληρουμένης την επομένην, κβ΄ Οκτωβρίου ε.ε., εικοσιτριετούς Πατριαρχικής ημών διακονίας, εφ᾿ η ημερίδι αιτείται η υμετέρα αγάπη τον Πατριαρχικόν ημών χαιρετισμόν, τον οποίον και μετά συγκινήσεως πολλής και ευφροσύνου χαράς και αγαλλιάσεως απευθύνομεν πάσι τοις μετέχουσιν αυτής εκ Καναδά και εξ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν Αγίω Πνεύματι αδελφοίς και ευλογημένοις τέκνοις ημών.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εδρεύον εν τη Κωνσταντίνου Πόλει, τυγχάνει, ως γνωστόν τοις πάσιν, η ανωτάτη Θρησκευτική Αρχή των απανταχού της οικουμένης Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι δε ονόματι και πράγματι οικουμενικόν και απολαμβάνει καθολικού κύρους παγκοσμίως λόγω πρωτίστως της προσφοράς αλλά και της θέσεως αυτού ως πρώτης Εκκλησίας εν τη Ορθοδοξία.

Η οικουμενικότης της Μητρός πάντων ημών Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ως ιδιότης απορρέουσα εκ των καθηκόντων και ευθυνών αυτής, προϋπήρξε της αποδόσεως εις αυτήν του σχετικού τίτλου. Ειδικώτερον, υπό της συνελθούσης εν Χαλκηδόνι το έτος 451 μ. Χ. Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου απεδόθησαν εις το Πατριαρχείον της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως ίσα πρεσβεία τιμής προς το Πατριαρχείον της Παλαιάς Ρώμης και ωρίσθη όπως η τοπική δικαιοδοσία αυτού περιλαμβάνη ωρισμένας ρητώς κατονομαζομένας εδαφικάς περιοχάς και επί πλέον, συλλήβδην, όλας τας εκτός των ορίων των λοιπών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εδαφικάς περιοχάς, ήτοι όλην την υπόλοιπον οικουμένην.

Συνεπεία αυτού και της αναπτύξεως ιεραποστολικής και ευρυτέρας επί παγκοσμίου επιπέδου δράσεως υπό του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως απεδόθη εις αυτό, ήδη από του Ϛ΄ αιώνος, ο τίτλος οικουμενικόν, ο οποίος συνεχώς έκτοτε αποδίδοται αυτώ ομοφώνως υπό πάντων, Εκκλησιών Ορθοδόξων και μη, κρατών, διεθνών οργανισμών και ιδιωτών.

Ο θεσμός, λοιπόν, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτοδιοικούμενος, αυτοανανεούμενος και μη επηρεαζόμενος υπό των μεταβολών των πλαισιούντων αυτό θεσμών και φυσικών προσώπων, τυγχάνει παγκοσμίου εκκλησιαστικής και πολιτειακής αναγνωρίσεως ανά τους αιώνας και μέχρι σήμερον, ως καταφαίνεται και εκ των γενησομένων ανακοινώσεων κατά την ημερίδα ταύτην αλλά και εκ της προβολής στιγμών και καιρίων γεγονότων της μακράς, Χάριτι Θεού, προσωπικής Πατριαρχικής ημών διακονίας προς την Μητέρα πάντων ημών Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και εξ αυτής προς τον κόσμον.

Ως καταδείκνυσι, λοιπόν, η ιστορία και η μέχρι σήμερον μαρτυρία και προσφορά του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, τούτο δεν είναι δημιούργημα μιάς στιγμής η μιάς περιόδου ή της νομοθεσίας μιάς χώρας ή πολλών χωρών, αλλά αποτελεί σταθμόν και διάστημα εν τη πνευματική σφαίρα και στρατεία της σωτηρίας του κόσμου και της υπηρεσίας της ψυχοσωματικής οντότητος του ανθρώ-που, υπερβαίνον και τον χρόνον και τον τόπον, πορευόμενον επί της θεόθεν προορισθείσης αποστολής αυτού.
Απευθυνόμενοι προς ειδότας, δηλούμεν και διαβεβαιούμεν υμάς και πάντας, τους εγγύς και τους μακράν, την ιεράν ταύτην κληρουχίαν αυτού της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο, τμήμα και ταύτης της ανά την οικουμένην εκκλησιαστικο-κανονικώς καθορισθείσης αναμφισβητήτου δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι τούτο έχει κατά τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας οντότητα και υπόστασιν ανεξάρτητον, ανεγνωρισμένην διεθνώς, παγκοσμίως και διεκκλησιαστικώς επί αιώνας, με αποστολήν και προσφοράν οικουμενικήν θρη-σκευτικού, χριστιανικού, πολιτισμικού και ευρυτέρου χαρακτήρος.

Όθεν και υμείς, Ιερώτατε και φίλτατε αδελφέ Μητροπολίτα Τορόντο κύριε Σωτήριε, και πάντες οι μετέχοντες της ημερίδος ταύτης, προτρεπόμεθα και παρακαλούμεν όπως διατηρήτε άσβεστον την φλόγα του αιωνοβίου Θεσμού τούτου, μεταλαμπαδεύοντες ταύτην εις τας επερχομένας γενεάς, ώστε, εντός ενός υλιστικού και διαρκώς μακρυνομένου των ριζών αυτού περιβάλλοντος, να δίδητε διαρκώς μαρτυρίαν σεβασμού και μνήμης της πολυτίμου ταύτης πατρογονικής, πατροπαραδότου, αλησμονήτων χώρων και περιοχών πνευματικής, πολιτιστικής και ευρυτέρας κληρονομίας, ήτις είναι αδιάκοπος ιστορία, παράδοσις, φρόνημα και σύγχρονος μαρτυρία, διακονία και προσφορά προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, ως ακριβώς και ο Κύριος και δομήτωρ της Εκκλησίας Ιησούς Χριστός, ο χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας (πρβλ. Εβρ. ιγ΄ 8-9).

Η δε Χάρις Αυτού του Θεού της αγάπης και της ειρήνης και το λαμπυρίζον φως του Φαναρίου, το οποίον εκπέμπεται και εξακτινώνεται οικουμενικώς και θυσιαστικώς προς πάντας, ομού μετά της ευχής και ολοθύμου ευλογίας του παρόντος νοερώς κατά την ημερίδα ταύτην μετά πάντων υμών Πατριάρχου σας, του φύλακος και συνεχιστού της πατρώας κληρονομίας του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, είησαν μετά της υμετέρας προσφιλούς Ιερότητος και μετά πάντων υμών, αγαπητοί Ορθόδοξοι του Καναδά, τέκνα θεοευλόγητα της Μητρός Εκκλησίας, του οφθαλμού της Κωνσταντινουπόλεως και συμπάσης της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.

Αμήν.
,

βιδ΄ Οκτωβρίου κα΄Ετικέτες