Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν: Βαθύτατη συγκίνηση και λύπη για την απώλεια του Χαριλάου Ταλιαδώρου

Επί τώ ακούσματι τής θλιβεράς αναγγελίας τής κοιμήσεως τού αειμνήστου πλέον Χαριλάου Ταλιαδώρου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ερμηνεύον τά αισθήματα καί απάντων τών μελών αυτού, αισθάνεται τήν ανάγκην όπως δημοσία εκφράση τήν βαθυτάτην αυτού συγκίνησιν καί λύπην, επί τή μείζονι ταύτη απωλεία.

Γνωστή τυγχάνει η σχέσις τού μακαριστού Άρχοντος μετά τής Μητρός Εκκλησίας, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής Κωνσταντινουπόλεως εν γένει, εφόσον ούτος ανήκεν επί δεκαετίας ιεροψαλτικώς, καί δή ως εμβληματική φυσιογνωμία, εις τούς ενεργούς θιασώτας τής πατρώας ημών εκκλησιαστικής μουσικής, ως αύτη θεραπεύεται έτι εν τή Πόλει.

Είχε τήν ευτυχίαν νά δεχθή τήν καταλυτικήν ιερο-ψαλτικήν επιρροήν τού αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου καί ιδρυτού τού γεραρού ημών σωματείου, Κωνσταντίνου Πρίγγου, ενώ συνεδέετο μετά δεσμών σεβασμού μετά τού αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασυβούλου Στανίτσα, αλλά καί τού Άρχοντος πρώην Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδου Αστέρη.

Επισημαίνονται ωσαύτως αι επισκέψεις αυτού εις τήν Βασιλεύουσαν, καθ’ άς εκόσμισεν διά τής ιεροψαλτικής τέχνης καί αποδόσεώς του ιερά αναλόγια τής Αγιωτάτης Αρχιεπι-σκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Διό καί ομοφώνως καί ομοψύχως τό Διοικητικόν ημών Συμβούλιον εκφράζει διά τού παρόντος τά ειλικρινή αυτού συλλυπητήρια τοίς τε τεθλιμένοις οικείοις τού θανόντος πολυτιμήτου καί πολυσεβάστου Άρχοντος καί διδασκάλου καί τοίς πολυαρίθμοις μαθηταίς αυτού εν τή τέχνη τού Δαμασκηνού, ως καί τοίς συναδέλφοις ιεροψάλταις τής Θεσσαλονίκης καί τής ευρυτέρας Βορείου Ελλάδος, τά μάλα επηρεασθείσι καί ωφεληθείσιν εκ τής εν γένει προσφοράς αυτού καί ευεργετικής παρουσίας, καί εύχεται προσευχητικώς όπως «ο τρισαγίω φωνή υπό τών Σεραφείμ ανυμνούμενος καί υπό τών Χερουβείμ δοξολογούμενος» Κύριος τής δόξης κατατάξη τήν μακαρίαν ψυχήν αυτού μετά τών Αγίων καί τών Δικαίων.

Είη η μνήμη αυτού αιωνία καί άληστος.

Εν Πέραν, τή 12η Ιανουαρίου 2021.