Διαγκωνίζονται εις φιλοφρονήσεις οι υποψήφιοι Αρχιεπίσκοποι Κρήτης

: Δύο εκδηλώσεις διωργάνωσεν η Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Κρήτης διά τόν Πατριάχην Βαρθολομαίον εις Χανιά καί εις Ηράκλειον.

Εις τήν δευτέραν τής 4ης Δεκεμβρίου 2021 ωμίλησεν ο Σεβ. Ρεθύμνης, μή φειδόμενος κοσμητικών επιθέτων Έχουν εγκωμιάσει ποτέ έτσι τόν Μέγαν Βασίλειον; Παραθέτομεν μέρος τής ομιλίας:

Σήμερα όλοι εμείς, πού αγαπούμε τή Μητέρα μας Εκκλησία καί τό Σεπτό Πρόσωπο τού πολυφίλητου Πατέρα καί Πατριάρχη μας, οι Αρχιερείς τής Μεγαλονήσου Κρήτης, τής ναυαρχίδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως έχει χαρακτηρισθεί, ο Ιερός Κλήρος, οι Μοναστικές Αδελφότητες καί ο ευσεβής καί ευγενής Λαός τής λεβεντογέννας Κρήτης συμμετέχουμε στήν επίσημη αυτή Συνοδική εκδήλωση καί οι υπάρξεις μας πληρούνται από ευφροσύνη. Γιατί αγαπούμε τόν Πατριάρχη μας καί αισθανόμαστε τή δική Του αγάπη νά μάς συνοδεύει στό βηματισμό μας, μαζί μέ τήν Πατρική Του Ευχή καί τήν Ευλογία Του γιά «όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα».

Συνεορτάζομε ολόκληρο αυτό τό έτος, συμμετέχομε στή χαρά τής Εκκλησίας καί στοχαζόμαστε όσα ευεργετικά, μέ σοφία καί σύν­εση, μέ πραότητα καί δικαιοσύνη, τριάντα ολόκληρα χρόνια, μάς έχει προσφέρει η θεοφρούρητη καί θεοστήρικτη, η θεοφιλής καί θεοτίμητη Πατριαρχία τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, τού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, καί ευχαριστούμε αφενός τό Θεό πού Τόν χαρίζει στή Μητέρα Εκκλησία μας καί σέ όλους εμάς υγιά καί ορθοτομούντα τόν λόγον τής Αληθείας Του καί αφετέρου ευχαριστούμε τόν ίδιο γιά τίς αγαθές υπέρ τής Εκκλησίας βουλές καί ενέργειές του, γιά τούς άγιους στόχους, γιά τούς προορατικούς οραματισμούς, γιά τά ευεργετικά έργα, γιά τόν διάλογο, τήν κατανόηση, τήν ενότητα «εν τή αληθεία», γιά τήν αφυπνιστική μέριμνά του γιά τό περιβάλλον μας, γιά όσα έχει κάνει καί εξακολουθεί μέ νεανικό σφρίγος νά πράττει γιά τήν Εκκλησία καί τό Γένος τών Ορθοδόξων.

Η ιστορική Πατριαρχία Βαρθολομαίου, η πιό μακρά στήν εκκλησιαστική ιστορία, έχει σφραγίσει ανεξίτηλα τήν πορεία τών πανορθοδόξων, διαχριστιανικών καί διαθρησκειακών διαλόγων καί, γιά μία ακόμη φορά, μνημονεύομε, ως ιστορικό σταθμό γιά τήν Εκκλησία τής Κρήτης τήν Αγία καί Μεγάλη Σύν­οδο, τά πορίσματα καί οι αποφάσεις τής οποίας νοηματοδοτούν τό σήμερα καί τό αύριο τής εκκλησιαστικής διακονίας στόν κόσμο.

Η Εκκλησία τής Κρήτης, η Ιερά Επαρχιακή μας Σύνοδος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπός μας καί όλα της τά Μέλη οι Σεβ. Μητροπολίτες, εκφράζομε, γιά μία ακόμη φορά, τήν ευγνωμοσύνη μας πρός τήν Αυτού όντως Θεόλεκτον Κορυφήν, τόν Πατριάρχη μας, γιά αυτό πού αισθανόμαστε μαζί Του καί κοντά Του. Πρίν από τρείς μόλις ημέρες είχαμε τήν ευλογία νά βρεθούμε κοντά Του, νά τού εκφράσομε τά αισθήματα τών Κρητών καί νά λάβομε τήν Ευχή Του γιά τούς Κρήτες καί τήν Κρήτη. Στήν εκ μέρους τής Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου μας προσλαλιά μας τού είπαμε τά εξής:

«Η Εκκλησία Κρήτης, παρούσα διαρκώς παρά τό πλευρόν τού Πατριάρχου της, καί σήμερον δι ημών ενταύθα συμμετέχουσα εις τήν χαράν τής Μητρός αυτής Εκκλησίας, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ταπεινώς δέεται τού θείου τής Εκκλησίας Δομήτορος, όπως σκέπη τήν Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τήν αίρουσαν τόν αποστολικόν Σταυρόν τού Πρωτοκλήτου, κρατύνη δέ, ταίς πρεσβείαις αυτού, τήν φωτεινήν Πατριαρχίαν Αυτής καί επευλογή πάντοτε τάς Αγίας υπέρ τής Εκκλησίας βουλάς Αυτής».

Ορθόδοξος Τύπος