Βεροίας Παντελεήμων: «Ο θαυματουργός Άγιος μας εορτάζει» – Προεόρτια Αρχιερατική Παράκληση στην Παναγία Δοβρά

Την Τρίτη 24 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων διάβασε την ειδική ευχή και ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ετήσιας πανηγύρεως του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού με την ευκαιρία της εορτής της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Θαυματουργού Αγίου από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στη Βέροια το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Σάββατο 28 Μαΐου, 7:00 μ.μ.

Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία

Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 π.μ.

Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Ιερά Λιτανεία

Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 μ.μ.

Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μεταξύ τών πολλών θαυμάτων τά οποία επιτέλεσε ο Χριστός κατά τή διάρκεια τής επιγείου ζωής του είναι καί τό θαύμα τής θεραπείας τού τυφλού, τό οποίο θά ακού­σου­με τήν ερχόμενη Κυριακή.

Ένας εκ γενετής τυφλός θερα­πεύ­εται από τόν Χριστό καί απο­κτά τό φώς του. Καί δέν απο­κτά μόνο τό φώς τών φυσικών οφθαλ­μών του, αλλά αποκτά καί τό φώς τών νοητών οφθαλμών του. Μπο­ρεί νά δεί καί νά διακρί­νει τόν Χρι­στό, ως τόν αληθινό σωτήρα καί λυτρωτή του, σέ αντί­θεση μέ τούς Φαρι­σαί­ους καί πολ­λούς άλ­λους ανθρώ­πους τής επο­χής του καί τής επο­χής μας, οι ο­ποίοι, ενώ έχουν μάτια, δέν μπο­ρούν νά δια­κρίνουν τό φώς.

Ο Χριστός, γράφει ο άγιος Λου­κάς, ο ιατρός καί θαυματουργός, μιλά αρκετές φορές γιά τήν πνευ­ματική τύφλωση. «Τί είναι λοιπόν η πνευματική τύφλωση;», ρωτά ο άγιος. «Από αυτήν υποφέρουν», απαντά, «όσοι δέν επιθυμούν νά δούν τό αληθινό Φώς, πού είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τυφλοί εί­ναι όλοι όσοι, σύμφωνα μέ τόν άγιο Ιωάννη τόν Θεολόγο, δέν Τόν δέχθηκαν, αυτοί πού αρνήθη­καν νά δούν σ’Αυτόν τό αληθινό φώς. Οι τυφλοί σκεπάζουν τά μά­τια στό ουράνιο φώς τού Ευ­αγ­γε­λίου τού Χριστού. Οι τυφλοί είναι πεπει­σμένοι ότι κατέχοντας τήν επι­στη­μονική γνώση καί τή βαθυ­στόχα­στη φιλοσοφία γνώρι­σαν τό Αλη­θινό Φώς καί δέν επι­θυ­μούν νά γνωρίσουν κανένα άλλο φώς.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός», συνε­χί­ζει ο άγιος Λουκάς, «στηλίτευσε τούς Ιουδαίους καί τούς Φαρισαί­ους γιά τούς οποίους τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης ήταν τό μονα­δι­κό φώς. Απέρρι­ψαν τό φώς τού Χρι­στού, δίωξαν τόν Κύριο. Τόν σταύρωσαν καί σκέφθηκαν ότι έτσι έσβησε αυτό τό Φώς. Αλλά τό φώς εν τή σκοτία φαίνει, καί η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν».

Ποιό είναι αυτό τό σκοτάδι τό οποίο δέν μπορεί νά καλύψει καί νά εξαφανίσει τό φώς τού Χρι­στού; ρωτά ο άγιος Λουκάς, γιά νά απα­ντήσει ο ίδιος ότι «είναι τό φώς τής ανθρώπινης ματαιοδο­ξίας καί τής γνώσεως πού κάποιοι άν­θρω­ποι νο­μίζουν ότι διαθέτουν, όπως συνέ­βαινε μέ τούς Γραμμα­τείς καί τούς Φαρισαίους πού πί­στευαν ότι οι μαθητές τού Χριστού πού ήταν απλοί αλιείς βρισκόταν στό σκο­τά­δι· καί όπως συμβαίνει ακόμη καί στίς ημέρες μας κατά τίς οποίες κάποιοι πι­στεύουν ότι, επειδή έχουν επιστη­μο­νικές γνώ­σεις, κα­τέ­χουν τήν αλή­θεια καί οι υπό­λοιποι ζούν στό σκοτάδι».

Όμως όλοι αυτοί πλανώνται, διό­τι «ο Κύριος ήρθε ώστε τό θεϊ­κό του φώς νά επισκιάσει κάθε μα­ται­ό­δοξη ανθρώπινη σοφία, κάθε τε­χνητό καπνίζον φώς, πού εκ­πέ­μ­πουν άνθρωποι γεμάτοι υπε­ρη­φά­νεια καί έπαρση, πού θε­ω­ρούν ότι μέ τό μυαλό τους μπο­ρούν νά κα­τανοήσουν όλη τήν αλήθεια. Αυ­τούς, πού θεωρούν τούς εαυ­τούς τους βλέποντες, ο Κύριος τούς έκα­νε μή βλέποντες. Καί τούς απλούς ανθρώπους, πού έχουν κα­θα­ρή καρ­διά, πού δέχο­νται τό Ευ­αγγέλιο μέ πίστη, όπως τά μικρά παιδιά δέ­χονται τά λόγια τών γο­νιών τους, ο Κύριος τούς έκα­νε βλέποντες».

Μή βλέποντες είναι αυτοί, συ­νε­χίζει ο άγιος Λουκάς, οι ο­ποίοι μέ τή θέλησή τους εγκαταλείπουν τόν Χριστό καί τό φώς του, όπως έκα­ναν οι Ιουδαίοι πού εγκατέ­λει­παν τόν νόμο τού Θεού καί πα­ρα­συ­ρόταν στήν ειδωλολατρεία. Γιά αυ­τούς έγραφε ο προφήτης Ιεζε­κιήλ ότι «έχουσιν οφθαλμούς τού βλέ­πειν καί ου βλέπουσι καί ώτα έχου­σι τού ακούειν καί ουκ ακού­ουσι (Ιεζ. 12.2). Καί τό ίδιο ισχύει καί σήμερα, γιατί πολλοί είναι αυ­τοί πού δέν επιθυμούν νά γνω­ρί­ζουν τό φώς τής Αληθείας, αυ­τοί πού προ­τιμούν νά μήν πορεύ­ονται στόν δρόμο τού Χρι­στού καί νά μήν ακούν τήν Εκκλησία, αλλά νά έχουν δικούς τους δρόμους καί δικό τους θέλημα.

Όμως αυτοί οι δρόμοι είναι εξαι­ρετικά επικίνδυνοι γιά τούς αν­θρώ­πους, διότι, όπως γράφει ο προ­­­φήτης Ησαΐας, ο Θεός λέγει ότι θά οδηγήσει τούς τυφλούς σέ δρόμο πού δέν γνωρίζουν καί όχι σέ αυτόν πού νομίζουν ότι έχουν επι­λέξει. Καί από αυτόν τόν δρόμο δέν υπάρχει καμία διέξοδος παρά μόνο η επιστροφή στόν Χριστό, πού μπορεί νά μετατρέψει τό σκο­τάδι σέ φώς καί νά καθοδη­γή­σει τούς ανθρώπους πού μπλέ­χτη­­καν στό σκοτάδι σέ ευθείς δρό­μους.

Δέν υπάρχει όμως λόγος νά τα­λαιπωρούμεθα από τήν πνευματι­κή τύφλωση. «Άς στρέψουμε όλη μας τήν ύπαρξη πρός τό Αληθινό Φώς», όπως μάς προτρέπει ο άγιος Λουκάς. «Τό μόνο πού απαιτείται από μάς είναι νά απαρνηθούμε τούς δικούς μας δρόμους, τό δικό μας θέλημα, πού μό­νοι μας επινοούμε, νά παύσουμε νά διευθετούμε τή ζωή μας όπως μάς αρέσει, νά ανα­γνωρίσουμε τήν τύ­φλωσή μας καί νά στραφούμε μέ όλη μας τήν καρδιά πρός τόν Κύριο Ιησού Χρι­στό». Καί ο Κύριος θά φωτίσει τίς σκοτεινές μας καρδιές μέ τό φώς του, όπως φώτισε καί τά μάτια καί τήν καρδιά τού τυφλού τού Ευαγγελίου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ