Βέροια: Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Μητροπόλεως

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές και προς τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή, οι οποίοι με πολ­λή αγάπη προσφέρουν και διακονούν στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ τήν αρχή τής νέας σχολικής χρονιάς εγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τόν Αγιασμό, τόν οποίο τελέσαμε πρό ολίγου, τή λειτουργία τού Κοι­νωνικού Φροντιστηρίου τής Ιεράς μας Μητροπόλεως, μέ τό οποίο η τοπική μας Εκκλησία καί η Ιερά μας Μητρόπολη θέλει νά συμπα­ρα­σταθεί έμπρακτα στίς ανάγκες τών παιδιών της, τών μαθητών καί μα­θητριών τών σχολείων τής π­ό­λεως καί τής επαρχίας μας, καί κατά τή νέα σχολική χρονιά.

Βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζετε, η Εκκλησία μας εύχεται καθημερινά «υπέρ τής μαθητιώσης καί σπου­δα­ζούσης νεολαίας» επικαλούμε­νη τόν φωτισμό καί τή χάρη τού Θεού γιά τήν προκοπή καί τήν πρόο­δό σας στά μαθήματα. Δέν πε­ριο­ρίζε­ται όμως μόνο στήν προ­σευχή. Επι­­θυμεί καί προσπαθεί νά σάς συμπαρασταθεί έμπρακτα στή με­λέ­τη σας, νά σάς βοηθήσει νά αντι­μετωπίσετε τίς τυχόν δυσκο­λίες σας στά μαθήματα καί νά προοδεύ­σετε στή γνώση. Γιατί οι σπουδές σας καί η πρόοδος στά μαθήματα είναι μέσα στή μέριμνα καί τή φρο­ντίδα τής Εκκλησίας, πού ως στορ­γι­κή μητέρα νοιάζεται γιά τά παι­διά της καί θέλει νά τά βοηθήσει μέ κάθε τρόπο.

Αυτή τή φροντίδα γιά σάς καί γιά τά θέματα πού σάς απασχολούν, καί τό σχολείο είναι ένα σημαντικό θέμα γιά σάς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, εκφράζει η Εκκλησία μέ τό Κοινωνικό Φροντιστήριο καί τή βοήθεια καί τή στήριξή σας στόν αγώνα σας.

Καί θέλει νά σάς προσ­φέ­ρει αυτή τή βοήθεια σέ ένα ασφαλές περι­βάλλον, όπως είναι τό περιβάλλον τής Εκκλησίας, χω­ρίς τούς πειρα­σμούς καί τούς κινδύνους πού κά­ποιες φο­ρές απειλούν εσάς τά παι­διά καί τούς νέους σέ άλλους χώ­ρους, αλλά καί συγχρόνως νά σάς προσφέρει τήν ευκαιρία μέσα νά γνωρίσετε καί νά συνδε­θείτε καί μέ άλλους μαθητές καί μαθήτριες πού έχουν τά ίδια ενδια­φέροντα καί τίς ίδιες ανησυχίες καί αγωνίες μέ σάς, πού αγαπούν τήν Εκκλησία όπως καί σείς, έτσι ώστε παράλληλα μέ τά φροντιστηριακά μαθήματα πού σάς προσφέρει η Ιερά μας Μητρό­πολη νά έχετε τή δυνατότητα νά βοηθη­θείτε καί γιά τή ζωή σας καί γιά τό μέλλον σας, νά νά ακού­σε­τε μιά καλή συμβουλή ή νά ζητή­σετε τή γνώμη τών καθηγητών σας καί τών υπευθύνων τού Κοινωνικού Φροντιστηρίου τής Ιεράς μας Μη­τρο­πόλεως.

Όπως καί τόν περασμένο χρόνο έτσι καί φέτος τελέσαμε τόν Αγια­σμό γιά τήν έναρξη τών μαθημά­των τού Κοινωνικού Φροντιστη­ρίου σέ έναν τόπο ιερό, πού έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τήν τοπική μας Εκκλησία, στό Βήμα τού απο­στόλου Παύλου, εδώ από όπου ο ιδρυτής τής Εκκλησίας μας κήρυξε γιά πρώτη φορά τό Ευαγγέλιο στούς Βεροιείς. Καί όπως ίσως γνω­­ρίζετε ο απόστολος Παύλος, εκτός από μέγας απόστολος, ήταν καί ένας καλός μαθητής. Κατ’ αρ­χήν τού διδασκάλου του Γαμα­λ­ιήλ, όταν ήταν ακόμη Ιουδαίος, αλλά καί άλλων δασκάλων, από τούς οποίους, άν καί Ιουδαίος, έμαθε τόσο καλά τά ελληνικά γράμματα καί τόν ελληνικό πολιτισμό, καί στή συνέχεια ήταν ένας άρι­στος μαθητής τού Χριστού, πού όχι μόνο έμαθε άριστα τή διδασκαλία του, αλλά καί τή μετέδωσε σέ χιλιά­δες ανθρώπους σέ όλο τόν κόσμο καί εδώ στή Βέροια, καί αναδείχθηκε μέγας μέ τήν προσπά­θειά του καί μέ τή χάρη τού Θεού.

Μιμηθείτε καί εσείς τόν απόστολο Παύλο, τόν ζήλο του, τήν εμπιστο­σύνη στόν Θεό, καί νά είστε βέβαιοι ότι μέ τόν φωτισμό καί τή χάρη του, θά αξιοποιήσετε όσα θά μαθαί­νετε καί στό σχολείο σας καί στά μαθήματα τού φροντιστηρίου μας, καί μέ τή συμπαράσταση καί τών καθηγητών σας καί τών γονέων σας καί όλων όσων σάς αγαπούν καί ενδιαφέρονται γιά σάς καί τήν πρόοδό σας, θά επιτύχετε τούς στόχους σας καί θά προοδεύσετε καί στά μαθήματά σας καί στή ζωή σας. Καί αυτό εύχομαι πατρικά καί μέ πολλή αγάπη σέ όλους σας.

Θά ήταν παράλειψη νά μήν ευχα­ρι­στήσω καί όλους εκείνους μέ τή βοήθεια τών οποίων λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολή μας τό Κοινω­νι­κό Φροντιστήριο, τούς καθηγητές καί τίς καθηγήτριες, οι οποίοι μέ πολλή αγάπη καί προθυμία προσ­φέ­ρουν τόν χρόνο τους, τίς γνώ­σεις τους γιά νά σάς διδάξουν καί γιά νά στηρίξουν τό τόσο σπουδαίο αυτό έργο τής τοπικής μας Εκκλη­σίας, αλλά καί τόν π. Δημήτριο ο οποίος συντονίζει καί επιβλέπει αυτό τό έργο.

Σάς ευχαριστώ όλους καί όλες από καρδίας γιά τήν προσφορά σας πρός τά παιδιά μας καί εύχομαι ο Θεός νά σάς ευλογεί πλούσια καί νά σάς ενισχύει καί σ’ αυτό τό έργο πού επιτελείτε μέ τόση αγάπη καί στή ζωή σας.

Καλή καί ευλογημένη χρονιά!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ