Στην Κυρά του Πόντου ο Βεροίας Παντελεήμων για την Παράκληση της Θεοτόκου

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Άλαλα τά χείλη τών ασεβών, τών μή προσκυνούντων τήν εικό­να σου τήν σεπτήν, τήν ιστορη­θείσαν υπό τού αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου».

Ενώπιον τής σεπτής εικόνος τής Υπεραγίας Θεοτόκου, τής ιστορη­θείσης, κατά τήν παράδοση, υπό τού αποστόλου Λουκά, ενώπιον τής περιπύστου καί θαυματουργού εικόνος τής Παναγίας τής Σου­με­λιώτισσας, ψάλαμε καί απόψε τήν Ιερά Παράκληση πρός τήν Πανα­γία Μητέρα μας, εδώ στό όρος Βέρμιο καί στό Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα τής Παναγίας τής Σουμε­λά, όπου φυλάσσεται η εικόνα της ως ανεκτίμητο κειμήλιο καί ιερό θησαύρισμα, όχι μόνο τής πίστεως αλλά καί τής ιστορίας τού Πο­ντι­ακού Ελληνισμού καί τού Γένους μας.

Συνεχίζοντας τήν ευσεβή παρά­δοση τών πατέρων μας, οι οποίοι επί αιώνες κατέφευγαν στή χάρη τής ιεράς εικόνος τής Σουμε­λιώ­τισσας Παναγίας καί τήν ικέτευαν νά τούς προστατεύει από ορατούς καί αοράτους εχθρούς, τήν παρα­κα­λέσαμε καί εμείς απόψε μέ συνο­χή καρδίας γιά ό,τι απασχολεί καί προβληματίζει τόν καθένα μας στήν προσωπική του ζωή, αλλά καί γιά όσα μάς απασχολούν καί μάς ανησυχούν στή δύσκολη αυτή κα­μπή τής ιστορίας, στήν οποία βρί­σκεται η πατρίδα μας καί ο κόσμος ολόκληρος.

Τήν ικετεύσαμε μέ τή βεβαιότητα ότι Αυτή γνωρίζει τόν κλύδωνα πού προκαλούν οι πειρασμοί στή ζωή μας, γνωρίζει τή θλίψη πού δημιουργούν οι αδικίες καί οι συ­κο­φαντίες, τίς οποίες υφιστάμεθα ως πρόσωπα καί ως έθνος, αλλά τήν ικετεύσαμε καί μέ τήν πίστη ότι ακούει τά ταπεινά ψελλίσματα τών καρδιών μας. Διότι τά απειρά­ριθμα θαύματα, τά οποία επετέλεσε γιά χάρη μας η Υπεραγία Θεοτόκος στό πέρασμα τών αιώνων, υπερβαί­νουν κάθε αν­θρώπινη προσδοκία καί επιθυ­μία.

Ακόμη καί στίς πιό δύσκολες ώρες τής ιστορικής πορείας τού Γένους μας, ακόμη καί στίς φοβερές εκεί­νες ημέρες, κατά τίς οποίες οι πα­τέρες καί οι μητέρες μας εξανα­γκάσθηκαν μέ βίαιο, άδικο καί απάνθρωπο τρόπο νά εγκατα­λεί­ψουν τά σπίτια τους, νά εγκατα­λεί­ψουν τίς πατρογονικές τους εστί­ες στόν Πόντο, τήν Καππα­δο­κία, τή Μικρά Ασία καί τήν Ανατο­λική Θράκη καί νά βρεθούν πρόσφυγες, αναζητώντας μέσα από δύσβατα μονοπάτια καί ατελείωτες κακου­χίες σέ στεριά καί θάλασσα μία νέα πατρίδα, είχαν τήν ελπίδα τους στήν Παναγία Παρθένο.

Ήξεραν ότι είχαν τήν Παναγία οδηγήτρια καί αντιμετώπιζαν τήν ταραχή τών κυμάτων τού πελά­γους μέ τή σκέψη ότι τό πέλαγος τής δικής της αγάπης είναι ανε­ξάντλητο, καί η κραταία προστα­σία της μπορεί νά τούς σώσει καί νά τούς οδηγήσει στό γαλήνιο λιμά­νι τής σωτηρίας τους.

Μέ τήν ίδια πίστη καί τήν ίδια βεβαιότητα στρεφόμεθα καί εμείς πρός τό σεπτό καί ιερώτατο πρόσω­πο τής Υπεραγίας Θεοτόκου, τό οποίο ο θεοκίνητος χρωστήρας τού ευαγγελιστού Λουκά αποτύπωσε μέ μοναδικό τρόπο, καί τήν παρα­καλούμε καί τήν ικετεύουμε καί τής εμπιστευόμεθα τίς ανησυχίες μας καί τίς μέριμνές μας.

Ιδιαιτέρως φέτος, πού συμπλη­ρώ­νονται εκατό χρόνια από τή θλι­βερή επέτειο τής Μικρασιατι­κής καταστροφής, καί σύσσωμος ο Ελ­ληνισμός τιμά τή μνήμη τών χιλιά­δων αθώων θυμάτων καί τού αφα­νισμού ενός ολόκληρου πολιτι­σμού, τόν οποίο δημιούργησε τό ελ­ληνικό πνεύμα καί η χριστιανι­κή πίστη·

ιδιαιτέρως φέτος, πού ανόσιες διεκδικήσεις εγείρονται καί προω­θούνται μέ ασύστολο θράσος καί ψευδή επιχειρήματα, ενώ συγχρό­νως βεβηλώνονται τά ιερά τού Γένους μας καί μνημεία τής παγκό­σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από κάποιους πού μέ προκλητικό τρόπο τά σφετερίζονται καί τά χρη­σιμοποιούν καταχρηστικά, προ­κειμένου οι εμπνευστές τους νά κάνουν επίδειξη ισχύος μέ θρη­σκευτικά δήθεν φληναφήματα, εμείς προστρέχουμε μέ ακόμη μεγαλύτερη θέρμη καί ακράδαντη πίστη στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν πρόσφυγα, τή Σουμελιώτισσα, καί επαναλαμβάνουμε μέ απόλυτη βε­βαιότητα τήν ομολογία τού ιερού υμνογράφου, λέγοντάς της: «Άλα­λα τά χείλη τών ασεβών, τών μή προσκυνούντων τήν εικόνα σου τήν σεπτή».

Ναί, τό πιστεύουμε ότι η Υπερα­γία Θεοτόκος, η ακοίμητη προστά­τις τών Ορθοδόξων καί Πλατυτέρα τών ουρανών, μπορεί, καί σήμερα καί πάντοτε, νά καταστήσει τά φλύ­αρα χείλη τών ασεβών, πού όχι μόνο δέν προσκυνούν τή σεπτή της εικόνα αλλά καί τήν προσβάλλουν καλύπτοντάς την, γιατί τούς ενο­χλεί, μπορεί νά τά καταστήσει άλα­λα γιά χάρη τών ευσεβών τέκνων της, γιά χάρη μας.

Χρειάζεται όμως καί εμείς νά τήν παρακαλούμε «όλη ψυχή καί δια­νοία καί καρδία» όχι μόνο αυτές τίς ημέρες τού Δεκαπενταυ­γού­στου, πού είναι αφιερωμένες στήν Παναγία Παρθένο, αλλά καθημε­ρι­νά καί σέ όλη μας τή ζωή.

Χρειάζεται νά τήν παρακαλούμε όχι βιαστικά καί επιπόλαια τήν ώρα τής ανάγκης, αλλά μέ βαθειά πίστη, η οποία θά εκφράζεται μέ τή ζωή μας, πού θά πρέπει νά είναι όπως καί η δική της, σύμφωνη μέ τό θέλημα τού Υιού της.

Χρειάζεται όμως καί υπομονή, γιατί Εκείνη γνωρίζει καλύτερα πότε είναι η κατάλληλη ώρα γιά νά επέμβει καί νά μάς βοηθήσει.

Εμείς άς παρακαλούμε τήν Υπε­ρα­γία Θεοτόκο, τή Σουμελιώτισσα, καί άς έχουμε από­λυτη εμπιστοσύνη ότι η αγάπη της δέν θά μάς εγκαταλείψει ποτέ, αλ­λά θά μάς σώσει μέ τίς πρεσβείες καί τή χάρη της.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ