Το Χριστός Ανέστη στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Τρίπολης.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη: “Κλήρος και λαός, σε όλες της Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας έψαλαν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ευσεβείς Χριστιανοί από νωρίς προσέτρεξαν στην Ακολουθία της Αναστάσεως και εν συνεχεία συμμετείχαν με ευλάβεια στην Θεία Λειτουργία, όπου και κοινώνησαν το Τίμιο Σώμα και Αίμα του Αναστάντος Χριστού μας.

Χριστός ανέστη!!!

Αι εις τον ενταφιασμόν του Σωτήρος, κατά την εσπέραν της Παρασκευής, παρευρεθείσαι γυναίκες, Μαρία η Μαγδαληνή μετά των λοιπών, υποστρέψασαι από του Γολγοθά εις την πόλιν, ητοίμασαν αρώματα και μύρα, ίνα ελθούσαι μετά ταύτα αλείψωσι το σώμα του Ιησού· και τη μεν επαύριον, διά την περί της αργίας του Σαββάτου εντολήν ησύχαζον δι” όλης της ημέρας.

Κατά δε τον βαθύν όρθρον της εφεξής Κυριακής, ήτις υπό των Ευαγγελιστών ονομάζεται πρώτη Σαββάτου και μία Σαββάτων, ήγουν πρώτη της εβδομάδος ημέρα, Μαρτίου τότε κε’, μετά τριάκοντα εξ ώρας σχεδόν από της του ζωοδότου Λυτρωτού νεκρώσεως, έρχονται, μετά των νεκρωσίμων αρωμάτων εις το μνημείον. Καί ενώ διαλογίζονται την δυσκολίαν της του λίθου αποκυλίσεως εκ της θύρας του μνημείου, γίνεται σεισμός φοβερός και Άγγελος αστραπηφόρος την όψιν, χιονόφωτος την στολήν, αποκυλίσας τον λίθον και καθεσθείς επ” αυτού απενέκρωσεν από του φόβου τους φύλακας, και έτρεψεν αυτούς εις φυγήν.

Αι δε γυναίκες εισελθούσαι εις το μνημείον και μη ευρούσαι το σώμα του Ιησού, βλέπουσιν άλλους δύο Αγγέλους λευκοφορούντας, εν σχήματι ανδρικώ, οι και μηνύσαντες την έγερσιν του Σωτήρος αποστέλλουσιν αυτάς ίνα, δραμούσαι ταχέως, απαγγείλωσιν εις τους μαθητάς τα φαιδρά ευαγγέλια.

Εν τοσούτω φθάνει και ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, μαθόντες τα γενόμενα παρά της Μαγδαληνής, ως είρηται, και εξελθόντες εις τον τάφον ευρίσκουσι μόνα τα σάβανα. Διό επανέρχονται πάντες εις την πόλιν μετά χαράς, κήρυκες της υπερφυούς αναστάσεως του Χριστού, ον και είδον ζώντα πραγματικώς πεντάκις κατά την σήμερον εορτήν.

Ταύτην ούν την χαρμόσυνον ανάστασιν εορτάζοντες σήμερον, ασπαζόμεθα αλλήλους τον εν Χριστώ ασπασμόν, δεικνύοντες διά τούτου την κατάλυσιν της πρώην έχθρας μεταξύ ημών και του Θεού, και την προς ημάς πάλιν αυτού διαλλαγήν διά του πάθους του Σωτήρος. Καί η μεν εορτή ονομάζεται Πάσχα, ομωνύμως τω Πάσχα των Εβραίων όπερ, κατά την γλώσσαν αυτών, σημαίνει διάβασιν διότι ο παθών και αναστάς Ιησούς διεβίβασεν ημάς εκ της κατάρας του Αδάμ και της δουλείας του Διαβόλου εις την αρχαίαν ελευθερίαν και μακαριότητα.

Η δε παρούσα της εβδομάδος ημέρα, ήτις εστίν η πρώτη των λοιπών, αφιερωθείσα εις την τιμήν του Κυρίου, επωνομάσθη εκ του ονόματος αυτού Κυριακή, και εις αυτήν μετετέθη υπό των Αποστόλων η αργία και η ανάπαυσις της εορτής του Σαββάτου του παλαιού νόμου.

Χριστός Ανέστη!!!”

1204trip.jpg
1204trip1.jpg
1204trip2.jpg
1204trip3.jpg


Ετικέτες