Σήμερα γιορτάζει η Παναγία η Χρυσαφίτισσα

Loading...


Σήμερα Δευτέρα 20/4 γιορτάζει η Παναγία η Χρυσαφίτισσα στη Μονεμβασιά. Στην Αθήνα τιμάται στον Ι.Ν. της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. 

«Η Υπεραγία Θεοτόκος η Χρυσαφίτισσα εξαίρετον χάριν και ίασιν παρέχει εις τους πάσχοντας εκ νευρολογικών και ψυχολογικών προβλημάτων και θλίψεων. Αύτης της Ιεράς Εικόνος η Σύναξις εορτάζεται την Δευτέραν του Θωμά. Η χάρις και η σκέπη και βοήθειά Της μετά πάντων των επικαλουμένων την αντίληψίν της.» Στην Αθήνα, τιμάται στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας  όπου υπάρχει μόνιμα Εικόνα Της.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως δώρον ουράνιον τη ευδοκία τη ση, η πόλις εκτήσατο, Μονεμβασίας Αγνή, την θείαν Εικόνα σου· ήπερ και προσιούσα, Χρυσαφίτισσα Κόρη, λαμβάνει αεί εκ ταύτης, πάσαν χάριν βοώσα· Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.
Τη προστασία σου Παρθένε Χρυσαφίτισσα, αεί προστρέχοντες κινδύνων εκλυτρούμεθα, τας πολλάς σου ανυμνούντες ευεργεσίας. Αλλ’ ως σκέπη και θερμόν ημών προσφύγιον. Πάσι δίδου τα αιτήματα εκάστοτε, τοις βοώσί σοι, χαίρε πάντων η Άνασσα.
Μεγαλυνάριον.
Χαίρε Χρυσαφίτισσα Μαριάμ, της Μονεμβασίας, η αντίληψις η θερμή· χαίρε η διδούσα ιάσεις τοις αιτούσι, των θλιβομένων χαίρε το παραμύθιον. Ετικέτες