Ποιμαντική περιοδεία του Μητρ. Ιταλίας στη Βόρειο Καλαβρία(ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος εσυνέχισε την Ποιμαντορικήν περιοδείαν του εις την Βόρειον Καλαβρίαν, ένθα αι περιώνυμοι πόλεις Cosenza, Catanzaro και Corigliano, αι οποίαι, κατά τον λόγον του, «ευωδιάζουν μέχρι σήμερον από Βυζαντινήν αθάνατον δόξαν και από Μύρον Αγίων της Βασιλίδος των Πόλεων, Κωνσταντινουπόλεως.

 Πισταί και αφωσιωμέναι εις την αρχαιοπρεπή και άκτινοβόλον Παράδοσιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αύται, με την απόκτησιν ναών και την ίδρυσιν οργανωμένων ενοριών, έχουν αναμμένας τας λαμπάδας της Αναστάσεως, αι οποίαι δίδουν το Φως της Ορθοδοξίας, την χαράν, την αγαλλίασιν, την σωτηρίαν και την ζωήν εις την εμπερίστατον και δυσχερή ταύτην Ιταλικήν Περιφέρειαν της Νοτίου Ευρώπης».

Οι Ορθόδοξοι, και, μάλιστα, το εκκλησίασμα το οποίον ευρίσκεται εις το άλλοτε περίλαμπρον πολιτιστικόν Βυζαντινόν Διαμέρισμα, είναι αφ’ ενός μεν Ιταλικής καταγωγής, εφ’ ετέρου δε Μετανάσται εκ των κατά Τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι διαμένουν, εργάζονται και αποτελούν το μεγαλύτερον μέρος του εκκλησιάσματος. Με την παρουσίαν της Μητροπόλεως εις την Βυζαντινήν Καλαβρίαν, οι Καλαβροί εμνήσθησαν την καταγωγήν των προγόνων αυτών, όχι μόνον την πολιτειακήν, αλλά και την εκκλησιαστικήν, καθόσον, μέχρι του 18ου αιώνος, εις την χώραν ταύτην ετελείτο η Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εχρησιμοποιείτο το Τυπικόν της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, όλως ιδιαιτέρως, ετίμων και εώρταζον τας εορτάς της Νέας Ρώμης.

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητρ. Ιταλίας, ενώπιον πυκνοτάτου εκκλησιάσματος, ετελέσθη την Κυριακήν εις Schiavonea, τω εσπέρας δε ετελέσθησαν τα θυρανοίξια της νέας εκκλησίας εις Cosenza, έχων συλλειτουργούς τον πανοσιολογ. Πρωτοσύγκελλον, Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου Ευάγγελον Υφαντίδην και τον αιδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερον Αθανάσιον Μαρκάκην, Ιερατικώς Προιστάμενον και Αρχιερατικόν Επίτροπον Βορείου Καλαβρίας, ο οποίος ακολουθών με ζήλον και αφοσίωσιν το πνεύμα και την τάξιν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εδημιούργησεν εις την Βόρειον Καλαβρίαν μίαν ζώσαν και ισχυράν Ορθόδοξον πραγματικότητα, η οποία δεν παύει καθημερινά να φωτίζη, συμβουλεύη, νουθετή, ελευθερώνη, ενισχύη, παρέχη την αγάπην και την ειρήνην εις τας οικογενείας, εις τους νέους και τους φοιτητάς το φως και την ζωήν της Αναστάσεως.

Αι ενορίαι αύται, με εκείνας εις το κέντρον της Καλαβρίας, (Σταυροπηγιακή Μονή Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου εις Σεμινάρα και Ιερά Μονή Ηλιού του Σπηλαιώτου εις Μελικουκά), και εις Νότιον Καλαβρίαν (ο Άγιος Παύλος των Ελλήνων, ενορία εις Ρήγιον, και αι έτεραι εις Γαλιτσιανόν και Ιεράκα), είναι μία αληθινή αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις το Ευρωπαικόν τούτο Διαμέρισμα της Ιταλίας, ένθα οι Ορθόδοξοι Ιταλοί και οι Μετανάσται Ορθόδοξοι, με πυξίδα ακριβή και πολύτιμον τας επάλξεις ταύτας, προχωρούν με πίστιν, ελευθερίαν και ελπίδα, χωρίς φόβον και ανησυχίας εις την ειρηνικήν ενότητα των οικογενειών αυτών, εις την σταθεροποίησιν της εργασίας αυτών, καθώς και εις την Ορθόδοξον Κατήχησιν των τέκνων αυτών.

Πάντα ταύτα δηλώνουν την πολύτιμον προσφοράν της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, υπό την καθοδήγησιν του σοφού Μητρ. Ιταλίας κ. Γενναδίου, εις το άλυτον θέμα της Μεταναστεύσεως, το οποίον βασανίζει και ταλαιπωρεί την κοινωνίαν, η οποία εις την ουσίαν ζεί εν πολέμω και βλέπει επικίνδυνα παιχνίδια, απαγωγάς, εγκλήμετα, θανάτους, κ.λ.π. Εις όλας τας σκληράς και απανθρώπους ταύτας περιπτώσεις, η Ορθόδοξος Μητρόπολις είναι η μοναδική προστασία και δύναμις αυτών, η οποία, μέσω των ιερέων αυτής, συμβουλεύει, νουθετεί και ενθαρρύνει ώστε να υπερβούν ευκόλως και αγογγύστως τας παρουσιαζομένας αντιξοότητας της ζωής.

Συνοδευόμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου του, Αρχιμ. Ευαγγέλου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας επεσκέφθη τας ενορίας και συνεζήτησε μετά των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων τας δυσκολίας, τα προβλήματα, και γενικά την δυναμικήν αυτών παρουσίαν και παρρησίαν μέσα εις την πολιτιστικήν πραγματικότητα της Καλαβρινής κοινωνίας.

Είναι αλήθεια αναντίρρητος ότι η Καλαβρία ζεί σήμερον, από εκκλησιαστικής πλευράς, μίαν νέαν Ορθόδοξον αναγέννησιν, μίαν νέαν εκκλησιαστικήν «realtà» διά την διατήρησιν των ηθών και εθίμων του ευσεβούς ημών Γένους, και τούτο χάρις εις την πνευματικήν βοήθειαν και την κοινωνικήν προστασίαν την οποίαν παρέχει η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας εις τους Καλαβρούς, οι οποίοι, επιθυμεί αύτη, να γίνουν κοινωνοί της ανεπαναλήπτου ταύτης ευκλεεστάτης Βυζαντινής εποχής, της οποίας η επίδρασις και η επιρροή εφ’ όλων των εκφάνσεων της Καλαβρινής πραγματικότητος, υπήρξε μεγίστη, διότι το Βυζάντιον προσέφερε εις αυτήν το μεγαλείον, την ακτινοβολίαν και τον αληθινόν πολιτισμόν, αλλά και την θεικήν και σωτήριον διδασκαλίαν του Σωτήρος του κόσμου και την πίστιν προς αυτόν, διά την αληθινήν πρόοδον και ανάστασιν της ευλογημένης ταύτης χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες