Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ηλείας για τους εργάτες γης στη Βουπρασία

Loading...


Στο «καυτό» θέμα που ανέδειξε η «ΠΡΩΤΗ» αναφορικά με τους εργάτες γης στα φραουλοχώραφα αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στη Βουπρασία ένα χρόνο μετά τα θλιβερά γεγονότα που δυσφήμισαν την Ηλεία και την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο, παρεμβαίνει με επιστολή του προς την εφημερίδα μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός

Η επιστολή του Μητροπολίτη έχει ως εξής:
Πρός Τόν άξιότιμον Διευθυντήν τής Έφημερίδος ΠΡΩΤΗ Πύργου

Ενταύθα

Αξιότιμε κ. Διευθυντά, Έδιάβασα σήμερα τό Πρωτοσέλιδο τής ΠΡΩΤΗΣ με τίτλο «ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Στό Περίμενε γιά Καταλύματα καί Στεγαστικό. ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ δέν έγινε μάθημα» καί ώς Ήλείος καί Επίσκοπος τής Ηλείας έλυπήθηκα καί λυπάμαι πολύ. Για τρεις κυρίως λόγους:

Πρώτον, γιατί πράγματι τό περυσινό πάθημα-ήθικό, κοινωνικό, ανθρώπινο, ύλικό -δέν μάς έγινε άκόμη μάθημα.

Δεύτερον, γιατί οί συμπολίτες μας τής Περιοχής δέν κατάλαβαν άκόμη τήν κίνησι – προσφορά τής Μητροπόλεως νά προσφέρη τό κλειστό «Ιδρυμα στη Βάρδα, γιά νά δώση πυλωτική λύσι στό ύπαρκτό-καυτό πρόβλημα τής άξιοπρεπούς φιλοξενίας μερικών έστω έργατών φράουλας.

Καί Τρίτον, καί τό χειρότερο, γιατί μερικοί έχουν άκόμη κλειστά τά μάτια τους καί δέν θέλουν νά ίδούν τήν πραγματικότητα, τήν άνάγκη νά άνεβή ό τόπος μας καί νά άποκτήση άγαθά, μέ άνθρωπιά καί νομιμότητα.

Μέ εύχές καί εύχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠOΛΙΤΗΣΕτικέτες