Ο Μεσογαίας Νικόλαος στους Αγίους Τόπους (φωτο & βίντεο)

Loading...


Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαος, με μια ομάδα προσκυνητών της ενορίας του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης υπό τον πατέρα Αστέριον, επισκέφτηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης του Πατριαρχείου: 

Το Σάββατον, 22αν Ιουνίου/ 5ην Ιουλίου 2014, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος μεθ’ ομάδος προσκυνητών εκ της θεοσώστου Μητροπόλεως αυτού, εις την οποίαν ομάδα προσετέθησαν και οι εκ Θεσσαλονίκης προσκυνηταί της ενορίας του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπό τον πατέρα Αστέριον, επισκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Την μεγάλην και εκλεκτήν ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Πατέρες Αγιοταφίται.

Ο Μακαριώτατος ωμίλησε εις τους προσκυνητάς τούτους περί του έργου της σωτηρίας ημών, συντελεσθέντος εις την αγίαν Γην διά της οικονομίας του Θεού Πατρός και της ενανθρωπήσεως, σταυρώσεως και αναστάσεως του Υιού Αυτού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Το έργον τούτο άπαξ συντελεσθέν εις την αγίαν Γην υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, συνεχίζεται και παρατείνεται εις τους αιώνας διά της Εκκλησίας Αυτού.

Εις το έργον τούτο μετέχουν και οι προσκυνηταί, οι επισκεπτόμενοι την Αγίαν Γην διά της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών.

Ο ηγούμενος της ομάδος ταύτης, λόγιος Αρχιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος ηυχαρίστησεν ενθέρμως τον Μακαριώτατον διά την φιλοξενίαν Αυτού, εις την υπ’ Αυτού θεοφιλώς ποιμαινομένην Σιωνίτιδα Εκκλησίαν, διά το επιτελούμενον υπό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων θεοφιλές σωτήριον πνευματικόν έργον και διά τους λόγους Αυτού, διά των οποίων ενεθάρρυνε και ενίσχυσε πνευματικώς και ηθικώς τους προσκυνητάς.

Προσφωνών τον Μακαριώτατον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας επεξήγησεν Αυτώ ότι εις την προσκυνηματικήν αυτού ομάδα υπάρχουν πολλά μέλη της υπ’ αυτού ιδρυθείσης ομάδος, η οποία συμπαρίσταται εις τους ευρισκομένους εις τα τελευταία στάδια της ασθενείας αυτών καρκινοπαθείς. 

Εις την ομάδα ταύτην εδόθη το όνομα «Γαλιλαία», ούτως ώστε διά τούτου να υπομιμνήσκεται το έργον του συντελεσθέντος υπό Ιησού Χριστού του Ναζωραίου εις την Γαλιλαίαν και όλην την αγίαν Γην και να παραμένη και η ελπίς, ως ειπώθη εν τη Γραφή «η Γαλιλαία των Εθνών εις τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, φως επέλαμψεν αυτοίς».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσογαίας και Λαυρεωτικής διά την συμπαράστασιν αυτού προς το Πατριαρχείον διά των προσκυνηματικών επισκέψεων αυτού και δι΄ άλλων τρόπων, ηυλόγησε τους προσκυνητάς αυτού και εν τη ευλογία ταύτη εσυνέχισαν την προσκυνηματικήν αυτών περιοδείαν τος το όρος των Ελαιών και το Υπερώον, το εσπέρας του Σαββάτου προς την Κυριακήν να μετάσχουν εις την θείαν Λειτουργίαν εν τω Παναγίω και Ζωοδόχω Τάφω, εις την οποίαν υπό του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου θα λάβη χώραν η εις ιερέα χειροτονία του Ιεροδιακόνου π. Θαδδαίου.
 

ieros2.JPG
ieros3.JPG
ieros4.JPG
ieros5.JPG