Νέο Ωδείο για την μητρόπολη Βέροιας

Loading...


Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 το απόγευμα στο νεόδμητο κτηριακό συγκρότημα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νάουσας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας.

Τον αγιασμό τέλεσε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο οποίος στη συνέχεια στην ομιλία του τόνισε:«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τελέσαμε τον Αγιασμό για την αρχή του νέου σχολικού ε­τους και επικαλε­σθη­κα­με τη βοήθεια και τη χα­ρη του Θεού για τη νέα αρχή. Σήμερα όμως επικα­λε­σθήκαμε τη βοήθειά του ιδιαιτέρως για τη νέα προσπάθεια της Ιε­ρας Μητροπόλεώς μας που ξεκινά σήμερα με την επίσημη έναρξη λει­­τουργίας του Ωδείου της, της νέας μορφής που θα έχει από φέτος η γνωστή σε όλους σας Σχολή Βυζαντινής και πα­ραδοσιακής Μουσι­κης της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Όταν πριν από αρκετά χρόνια ιδρύσαμε αυτή τη Σχολή θέλαμε να προσφέρουμε τόσο στα παιδιά όσο και στους με­γαλύτερους συμπο­λι­τες μας μία δυνατότητα που δεν είχαν μέχρι το­τε: να σπουδάσουν τη Βυζαντινή και παραδο­σια­κη μουσική, όχι μο­νο γιατί αυτή αποτελεί εθνική μας παράδοση που έχουμε χρέος να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε και στις νεώτερες γε­νιές, αλλά και γιατί έχουμε ανάγ­κη από αν­θρώπους που γνωρί­ζουν βυζαντινή και πα­ραδοσιακή μου­σι­­κη για τους ιερούς μας ναούς μας και για τις εκδη­λω­σεις της Ιε­ρας Μητρο­πόλεώς μας.

Η πρωτοβουλία αυτή της τοπικής Εκκλησίας βρήκε εξ αρχής θερμή υποδοχή σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική μας περι­φε­ρεια. Τα τμήματα τόσο εδώ στη Νάουσα, όσο και στη Βέροια, την Αλεξάνδρεια και τη Χα­λάστρα ήταν παν­τοτε υπερπλήρη, και χάρη στην προσπάθεια και των διδασκόντων και των μαθητών είχαμε και έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε τους καρ­­πούς αυτής της προ­σπαθείας τόσο ακούον­τας τους αποφοίτους που διακονούν πλέον τα αναλόγια πολλών ναών της Ιεράς Μητρο­πόλεώς μας, όσο και ακούοντας τους μαθη­τες και τους αποφοί­τους της κάθε χρόνο σε διάφορες εκδηλώσεις της Μητροπόλεώς μας και ιδίως στις εκδη­λω­σεις των Παυλείων.

Από τη φετινή χρονιά η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μου­σι­κης της Μητροπόλεώς μας δεν θα λειτουργεί απλώς ως μία αναγνω­ρισμένη Σχολή. Θα λει­τουργεί ως Ωδείο με κρατική πιστοποίηση. Καί ελπίζουμε ότι με αυ­τη τη νέα μορφή θα συμβάλλει ακόμη πε­ρισ­­­σότερο και στη διά­δο­ση της μουσικής, που εδώ στη Νάουσα αγα­πάτε τόσο πολύ, και στην προσφορά μιάς ευ­καιρίας για τα παιδιά και τους νέους μας ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που όχι μόνο καλλιερ­γούν την ψυχή και την προσω­πι­κότητά τους αλλά και τους δίδουν εφόδια για τη ζωή τους.

Γι᾽ αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτί­στως θερμά τον κ. Γ. Ορ­δου­λίδη, διευθυντή μέχρι σήμερα της Σχο­λης Βυ­ζα­ντινής και Πα­ραδο­σι­α­­κης Μουσικής, ο ο­ποίος μερίμνησε για όλα τα πρακτικά και νομικά ζητήματα προ­κει­μένου να μετεξελι­χθεί η Σχολή μας σε Ωδείο. Ευχαριστώ ακόμη πο­λυ και τον πανοσιολο­γιώ­τατο αρχιμανδρίτη π. Αρσένιο Χαλδαι­ο­που­­λο, προιστάμενο του ιερού ναού της Πα­να­γίας, ο οποίος φιλο­ξε­νεί το Ωδείο στο κτι­ριο του ναού. Ευχαριστώ τέλος και όλους εσάς που όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος περιβάλ­λετε με εμπι­στο­σύνη το έργο της Ιεράς Μη­τροπόλεως και παρακο­λου­θείτε τη δράση της, κυρίως όμως τους κα­θη­γητές του Ωδείου μας, και εύχομαι σε όλους μια δημιουργική και καρ­πο­­φόρα χρονιά με την ευ­λογία και τη χάρη του Θεού».Ετικέτες