Μήνυμα Χίου Μάρκου για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη: Έρχεται ο Πρωτόθρονος της Ορθοδοξίας

Loading...


«Έρχεται ο Πρωτόθρονος της Ορθοδοξίας διά να μας μεταδώση εις τους δυσκόλους αυτούς καιρούς την ενίσχυσιν και την παρηγορίαν» αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά του ενοψει της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο νησί ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος. 

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα: 

Η Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, η αγιοτόκος και μυρίπνοος, κατόπιν της Ευλογίας του Θεού, θα υποδεχθή την 11ην Σεπτεμβρίου 2015, με αισθήματα βαθυτάτου σεβασμού και ψυχικής ανατάσεως, τον Πατριάρχην του Γένους των Ελλήνων, τον λυχνοστάτην από το αείφωτον Φανάριον, τον φιλάνθρωπον Πατέρα και Δεσπότην.

Έρχεται ο Πρωτόθρονος της Ορθοδοξίας εις την ιστορικήν Ιεράν Μητρόπολίν μας μετά της τιμίας Συνοδείας Του, αποτελουμένης από εξέχοντας διαπρεπείς Ιεράρχας του Οικουμενικού Θρόνου, διά να προστή του πανδήμου Εορτασμού της Συνάξεως πάντων των Αγίων της Χίου, διά να προσφέρη εκ της αγαπώσης καρδίας Του πλουσίαν την Ευλογίαν Του, διά να μας φέρη την Χάρι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, διά να μας μεταδώση εις τους δυσκόλους αυτούς καιρούς την ενίσχυσιν και την παρηγορίαν.

Διά τούτο προτρέπομεν άπαντα τον πιστόν Λαόν της Ιεράς ημών Μητροπόλεως να συμμετάσχωμεν όλοι θριαμβευτικώς εις την Επίσημον Υποδοχήν Αυτού, η οποία θα πραγματοποιηθή εις την πλατείαν «Βουνακίου» την Παρασκευήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015 και ώραν 17.30΄, ως και εις την υπ’ Αυτού τελεσθησομένην Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου την Κυριακήν 13ην Σεπτεμβρίου, όπου η προσέλευσις πρέπει να είναι απ’ αρχής της Ακολουθίας του Όρθρου και συμμετοχής, ει δυνατόν, εις την Θείαν Κοινωνίαν.

Επίσης, το Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου και από ώρας 11ης έως 13ης μεσημβρινής δύνασθε να προσέλθητε εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, προκειμένου να λάβητε την Ευλογίαν του Σεπτού ημών Οικουμενικού Πατριάρχου.

Ταύτα γνωρίζοντες υμίν εν ψυχική αγαλλιάσει και ευφροσύνη καρδίας και προτρέποντες άπαντας διά την ομόθυμον συμμετοχήν πάντων υμών, διατελούμεν μετά πατρικών ευχών.

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ 

Ακολουθεί το πρόγραμμα: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17.00 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἀερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».
 Μετάβασις εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τοῦ Δήμου Χίου.
17.45 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου Χίου.
 Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Χίου κ. Ἐμμανουήλ Μ. Βουρνοῦ.
  Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30 Δ ο ξ ο λ ο γ ί α, ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει εἰς Χίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου.
 Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
 Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
20.00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον καί γνωριμία μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10.00 Ἱερατική Σύναξις εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
 Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
11.00 Προσέλευσις τῶν Ἀρχῶν, Ἐκπροσώπων Φορέων, Ἀποφοίτων Θεολογ. Σχολῆς Χάλκης καί Πολιτιστικῶν Συλλόγων καί ὑποβολή σεβασμάτων εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.
13.00 Τοπική Τελετή Παραδόσεως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Βραβείου 2015 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν/Βραβείου Europa Nostra, διά τό Ἀρχοντικόν Ἀντουάνικον.

17.30 Ὑποδοχή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλατεῖαν Πατριαρχῶν Καλλιμασιᾶς.
 Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
 Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
«Τρισάγιον» τῶν ἐκ Καλλιμασιᾶς ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Β΄ καί Ἰωακείμ τοῦ Δ΄ εἰς τόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Κων/λεως Ἰωακείμ τοῦ Δ΄.
Διέλευσις ἐκ τοῦ τόπου κεντήσεως τήν 16ην Αὐγούστου 1997 μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
18.30 Φύτευσις μαστιχοδένδρου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς πυρόπληκτον περιοχήν Βέσσης.
Ἀποκάλυψις ἀναμνηστικῆς πλακός.
Συνάντησις μέ Ἐθελοντικάς Ὁμάδας Δασοπροστασίας καί εὐλόγησις αὐτῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
19.00 Προσκύνημα εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βέσσης.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου εἰς τήν πλατεῖαν Οἰκ. Πατρ. Κωνσταντίνου Ε’.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς καί «Τρισάγιον» τοῦ ἐκ Βέσσης Χίου ἀειμνήστου Οἰκουμ. Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε΄ (τοῦ Βαλλιάδου) ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
07.00-11.30 Ὄρθρος καί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
12.00 Εὐλόγησις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» καί δι’ αὐτοῦ ἐκπομπή Μηνύματος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός τούς Χίους Ναυτικούς.

12.30 Ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς «Πέτραν Ὁμήρου» Βροντάδου.
Ξενάγησις ὑπό τῆς κ. Ἀθηνᾶς Ζαχαροῦ – Λουτράρη, Δρος Ἱστορίας.

18.00 Ὑποδοχή καί Δοξολογία εἰς τήν Αὐτοκρατορικήν, Σταυροπηγιακήν καί Βυζαντινήν Ἱεράν Νέαν Μονήν.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

20.00 Ἐπίσκεψις καί Ξενάγησις εἰς τό Ἵδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» – Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς Κων. Παρθένη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου 2015
07.00-11.00 Πατριαρχική Χοροστασία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων.
Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου.
Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
11.30 Ἁγιασμός καί ξενάγησις εἰς τήν Μαθητικήν Στέγην Καρδαμύλων «ΤΟΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ».

17.30 Συνέντευξις Τύπου εἰς τό Ξενοδοχεῖον ΧΑΝΔΡΗ.

18.30 Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» διά Κωνσταντινούπολιν. Ετικέτες