Μήνυμα Πανορθόδοξης ενότητας από την Ιταλία(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Η λαμπρά πανήγυρις του αγίου Γεωργίου εις την Βενετίαν και η Πανορθόδοξος Ενότης εις την Γαληνοτάτην

Ο Άγιος Γεώργιος, Ο Προστάτης των Ιππέων, συνδεδεμένος άρρηκτα με την Βενετίαν των Ελλήνων, το Βυζάντιον της Δύσεως, την ξακουστήν πρωτεύουσαν της Γαληνοτάτης, τιμάται και δοξάζεται και από τας νέας γενεάς των θαλασσομάχων σταυροφόρων Βενετών.

 Διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Ιταλία ανεγνωρίσθη και ετιμήθη τόσον, όλως ιδιαιτέρως, η παρουσία της προβολής και δυνάμεως της «Πανορθοδόξου Ενότητος», όσον εις την σημερινήν μεγαλοπρεπή, λατρευτικήν και πνευματικήν πανδαισίαν, επί τη ιερωτάτη και χαρμοσύνω εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Προστάτου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, καθώς και της ιστορικής Κοινότητος των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας.

Η μεγάλη και αξιοζήλευτη αυτή αλήθεια της «Πανορθοδόξου Ενότητος» εις την Ιταλίαν, αποτελεί το σπουδαιότερον επίτευγμα της Συνελεύσεως των Ορθοδόξων Επισκόπων εν Ιταλία και Μελίτη, η οποία με την πάροδον του χρόνου ενώνει κλήρον και λαόν των κατά Τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, απαλλάσσει αυτούς από τους προσωπικούς ενδοιασμούς, φόβους και ανησυχίας και καλλιεργεί την εμπιστοσύνην, σπουδαιοτάτην εις την μεταξύ αυτών εμπέδωσιν και κυριαρχίαν εις τας καρδίας αυτών της αγάπης, η οποία καθοδηγεί εις ευδίους λιμένας, εις τον σεβασμόν και την έφαρμογήν των ιερών Κανόνων, των οποίων το περιεχόμενον είναι θεσπισμένον από τους αγίους Πατέρας, και τας Αγίας και Ιεράς Συνόδους.

Η σύνταξις Μηνύματος, υπογραφέντος από τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, απευθύνεται προς τον εν Ιταλία και Μελίτη Ορθόδοξον λαόν, μάλιστα μία τοιαύτη πράξις συνεργασίας και συμπορεύσεως, από Ορθοδόξου πλευράς, γίνεται διά πρώτην φοράν εις την αρχοντικήν ταύτην χώραν της Cultura και της Arte.
Οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Ιταλίας και Μελίτης, με τους ιερείς και τους πιστούς αυτών, προσηυχήθησαν και εδόξασαν το Όνομα του Αναστάντος Σωτήρος μας Χριστού διά την ιστορικήν ταύτην ημέραν, ημέραν αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος. Υπέρ της εκδοχής ταύτης συνηγορούν τα «Χρονικά, αι γραπταί και ζώσαι εμπειρίαι», αι οποίαι μαρτυρούν ότι η εορτή του Προστάτου μας Γεωργίου του Τροπαιοφόρου ουδέποτε ελαμπρύνθη και επανηγυρίσθη ούτω, λαμπροφόρα και αναστάσιμα, όσον εφέτος, με πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον, με ιερείς από τας εν Ιταλία παρούσας κατά Τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, αλλά και από εκατοντάδας πιστούς, κυρίως εκ Βενετίας και Παδούης, οι οποίοι εν ενί στόματι και μια καρδία έψαλλον τα τροπάρια «Χριστός Ανέστη» και «Αναστάσεως ημέρα», μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν καθαρά αδελφικήν και ανεπανάληπτον, και κοινωνικά, και πνευματικά και πολιτιστικά.

Ο παλαίφατος Campo dei Greci, και ο περιώνυμος Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου των Ελλήνων, ήτο τα μέγιστα φιλόξενος όσον ποτέ, οι δε προσκυνηταί και επισκέπται αυτού έχουν αυξηθεί υπερβαλλόντως. Ούτοι θαυμάζουν το μεγαλείον του και γίνονται αγαθοί κήρυκες της ιστορίας της μεγαλωνύμου Κοινότητος των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας. Οι Επίσκοποι των άλλων Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, κατασυγκινημένοι και κατενθουσιασμένοι, θαυμάζουν την Ελληνικήν φιλοξενίαν, η οποία συντελεί εις την ειρήνην και την αγάπην μεταξύ των ανθρώπων.

Το Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, με λειτουργούς τους Σεβασμιωτάτους Επισκόπους: Ανδρέαν (Πατριαρχείον Σερβίας), Σιλουανόν (Πατριαρχείον Ρουμανίας), Ιώβ (Εξαρχία Ρωσικής Παραδόσεως), και προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, συνεκίνησε τον πιστόν λαόν του Θεού, ο οποίος, προσευχόμενος εν κατανύξει, εδοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεόν.

Την εόρτιον οργάνωσιν της ημέρας ανέλαβεν ο Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος Υφαντίδης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος, εν αρίστη συνεργασία με την Πρόεδρον της Κοινότητος Κωνσταντίναν Μπαλαφούτην, έφερε τα πάντα, μαζί με τους δραστηρίους συνεργάτας του, εις τέλειον πέρας.

Θα ήτο μεγίστη παράλειψις, και, οπωσδήποτε, δεν θα είχε τοιαύτην πανευτυχή επιτυχίαν η εορτή του Αγίου Γεωργίου, εάν δεν ελάμπρυνε το Αναλόγιον ο παραδοσιακός Βυζαντινός Χορός «Οι Δομέστικοι της Δράμας», υπό την μελωδικωτάτην καθοδήγησιν και διεύθυνσιν του Άρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ, νέου τη ηλικία αλλά μεγάλου διδασκάλου και καλλιφωνωτάτου Πρωτοψάλτου, ο οποίος συνεκίνησε τόσον κατά την Θείαν Λειτουργίαν, όσον και κατά την Συναυλίαν, η οποία έλαβε χώραν εν συνεχεία εις το προαύλιον του Μητροπολιτικού Ναού, με θαυμάσια παραδοσιακά τραγούδια, και, μάλιστα, με την ενεργόν παρουσίαν και συμμετοχήν της Χορωδίας και του Χορευτικού Τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας. Περιλαμβάνουσα τραγούδια και χορούς από όλην την Ελλάδα, κυρίως από την Μακεδονίαν και το Αιγαίον, με ένα τέλος παραδοσιακόν τραγούδι της Ρόδου – με Ρόδιον καλλιτέχνην -, τον κ. Γιάννην Κλαδάκην, η αναστάσιμος αυτή ημέρα του Αγίου Γεωργίου υπήρξε δι’ όλους ζώσα πηγή δυνάμεως, παραμυθίας, ελπίδος, ενότητος και μακαριότητος. Οι κόποι και αι θυσίαι του Άρχοντος Πρωτοψάλτου, καθώς και της Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων, ελλογιμωτάτης κ. Άννης Κονδυλάκη-Ντινάκη, με τους εκλεκτούς Ιεροψάλτας και τας ευγενεστάτας Κυρίας εις τους χορούς και τα τραγούδια, δεν έχουν τιμήν, ανταμοιβήν, δεν πληρώνονται, διότι το έργον αυτών είναι εθνικόν και Ορθόδοξον, αγάπης και υπερασπίσεως, διατηρήσεως και διαδόσεως της σωτηρίου Πίστεώς μας, των ηθών και εθίμων του ευσεβούς Γένους μας.

Οι καιροί ου μενετοί: Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης δεν περιμένει, αγωνίζεται, δεν είναι στατική, θέλει πρόοδον, προχωρεί και επιζητεί μαζί της την συμπόρευσιν του λαού του Θεού, προσεύχεται διά την πορείαν αυτού εις την οδόν του Κυρίου, η μοναδική δύναμις και ελπίδα, η οποία ελευθερώνει, αποκαλύπτει, φωτίζει και σώζει.
 

Η Ελληνική Βενετία του Κ’ αιώνος κ.εξ., με τα ανεκτίμητα κειμήλιά της, προσκαλούσα καθημερινά κάθε προσκυνητήν, κάθε επισκέπτην, να την συναντήση και να ζήση την νέαν εποχήν της, η οποία, αναζητήσασα τα μεγαλεία της και μελετήσασα την ζωήν και την δράσιν της, μεγαλουργεί και σήμερα, χάρις εις την ζώσαν Ορθόδοξον Μητρόπολίν της, η οποία, καθοδηγουμένη υπό του εμπειροτάτου, συνετού και σώφρονος Ποιμενάρχου της Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, ανεγέννησε την Ορθοδοξίαν και επραγματοποίησε ένα θαύμα εκκλησιαστικής και πολιτιστικής παρουσίας και παρρησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα εις την καρδίαν της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία αναζητεί πάντοτε την στενήν μετά της Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχέσιν, επικοινωνίαν και συνεργασίαν, μάλιστα δε εκτιμά το έργον και την προσφοράν αυτής, όπως και κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως και προτάσεως, διά την εμπέδωσιν και κυριαρχίαν της αγάπης και της ειρήνης εις τον κόσμον.

ΜΗΝΥΜΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

Εις το όνομα της Υπεραγίας Τριάδος,
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Ιταλίας και Μελίτης, απεφασίσαμεν αδελφικώς, επί τη αναστασίμω και χαρμοσύνω εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Προστάτου και Πολιούχου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως απευθύνομεν προς τα ευλαβέστατα και αφωσιωμένα πιστά τέκνα της Μητρός ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας λόγους αγάπης, ειρήνης, ελπίδος, λόγους φωτισμού, παρηγορίας και ενισχύσεως αυτών εις το δύσκολον μονοπάτι της ζωής, μεγάλου δώρου του Παναγάθου Θεού προς τον άνθρωπον, διά τον οποίον εγεννήθη, εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη ο Σωτήρ ημών Χριστός.

Καλούμεν τον ευσεβή και τετιμημένον Ορθόδοξον λαόν του Θεού εις δοξολογίαν του Ονόματος του Υψίστου και Παναγάθου Θεού και εις προσευχήν υπέρ της Αγιωτάτης Μητρός ημών Εκκλησίας, υπέρ της ενότητος αυτής και της σωτηρίας πάντων των Ορθοδόξων αδελφών ημών.  

Ας προσευχηθώμεν υπέρ της δημιουργίας του Θεού, των πτωχών, των εχόντων ανάγκην και προστασίαν, των αρρώστων και των αιχμαλώτων, υπέρ των πρεσβυτέρων, των παιδίων και των νέων, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας και της Εκκλησίας ημών, ώστε εν ενί στόματι και μια καρδία να δοξάζωμεν και να υμνούμεν το Όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας προσευχηθώμεν υπέρ των Αρχόντων των Κρατών ημών, ώστε να εργάζωνται υπέρ της ειρήνης και της αλληλεγγύης των ανθρώπων και της καλής συμβιώσεως των λαών, να λαλούν αγαθά υπέρ της Εκκλησίας και του λαού.
Λόγω της λεπτοτάτης ημών θέσεως ως Επισκόπων, και της ιδιαιτέρας εκκλησιαστικής ημών διακονίας όσον αφορά προς τους Ορθοδόξους ημών αδελφούς εις την χώραν ταύτην, έχομεν επιτακτικόν καθήκον να καταδεικνύωμεν εις πάντας ότι η Πανορθόδοξος ενότης είναι γεγονός αναντίρρητον και ότι έχομεν αναμμένον το φως της Αναστάσεως, το οποίον είναι το φως της Ορθοδοξίας, το φως του Χριστού: «Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα», ψάλλομεν κατά την μεγάλην και λαμπροτάτην ημέραν της Πεντηκοστής.

Αι κατά Τόπους Ορθόδοξοι ημών Εκκλησίαι, εις την ουσίαν, είμεθα «Μία Οικογένεια», ηνωμένη με το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρος ημών Χριστού. Εις τον κόσμον δέον, άνευ δισταγμού, να λάμπη η κορώνα της, η οποία είναι η «Πανορθόδοξος Ενότης», και η οποία έχει ανυπέρβλητον πνευματικήν και ηθικήν δύναμιν, χάρις εις την γνησίαν διδασκαλίαν της, η οποία είναι του Χριστού και των διαδόχων Αυτού, των Αποστόλων και των Πατέρων ημών και αυτών έτι των Ιερών Συνόδων.

Είναι ανθρώπινον μία οικογένεια να έχη δυσκολίας, εεμπόδια, προβλήματα, απογοητεύσεις, ανησυχίας, φόβους, αλλά και έτι περισσότερον ένας προσωπικός φανατισμός, ή συνόλου τοιτούτος, ή άλλο τι αρνητικόν, να αναπτυχθούν και μέσα εις τας αγκάλας κάθε οικογενείας.

Όμως, τα αρνητικά αυτά στοιχεία δεν πρέπει να καταστρέφουν την Πανορθόδοξον ενότητα, η οποία είναι το κυριώτερον χαρακτηριστικόν των Κατά Τόπους Ορθοδόξων ημών Εκκλησιών, είναι το φως της, η αλήθειά της, είναι ολόκληρος η ζωή της, η οποία αναπαύει, ενώνει και σώζει.

Κατά την λαμπροφόρον και ευλογημένην ημέραν και εορτήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαοφόρου, γενναίου και αθλοφόρου μάρτυρος της Πίστεως ημών «στεφάνω της νίκης διαπρέπων» και «των δαιμόνων τας φάλαγγας τροπωσάμενος» (από τον Μ. Εσπερινόν του Αγίου), οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Συνελεύσεως Ιταλίας και Μελίτης εσυλλειτουργήσαμεν εις τον παλαίφατον και μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, επί τω ιστορικώ τούτω γεγονότι, και διαβεβαιούμεν εις τον Ορθόδοξον λαόν του Θεού ότι αι κατά Τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι είναι «Μία Ορθόδοξος Εκκλησία», διακονεί τον άνθρωπον και έχει ως κύριον αυτής σκοπόν την σωτηρίαν του ανθρώπου.

Ο Ορθόδοξος Κλήρος και ο Λαός του Θεού εν Ιταλία και Μελίτη, όλοι μαζί δυνάμεθα να είμεθα ένα «modello» αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και ενότητος, όχι μόνον μεταξύ ημών, αλλά και, γενικά, της ανθρωπότητος, προσφέροντες το φως της Ορθοδοξίας εις κάθε άνθρωπον αγαθής διαθέσεως και καλής προθέσεως, διά το πνευματικόν, ηθικόν και κοινωνικόν συμφέρον της κοινωνίας και του κόσμου.

 

Γνωρίζομεν, ευλογημένοι ημών αδελφοί, ότι αι ημέραι της δημιουργίας του κόσμου, αι ημέραι της ενσάρκου Οικονομίας, η ημέρα της Βηθλεέμ, η ημέρα του Ιορδάνου, εκείνη του Θαβώρ, η ημέρα του Γολγοθά, εποιήθησαν υπό του Κυρίου διά την σωτηρίαν ημών. Σημειούμεν επίκαιρα ενταύθα ότι όλα τα συνταρακτικά γεγονότα της Οικονομίας του Κυρίου θα είχον σημασίαν και σπουδαιότητα μηδαμινήν εάν δεν επηκολούθη η ημέρα της Αναστάσεως: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α’ Κορ. 15,14). Είναι αλήθεια τρανή ότι ο Χριστός «παρεδόθη διά τα παραπτώματα ημών, και ηγέρθη διά την δικαίωσιν ημών» (Ρωμ. 4,25). Η Ανάστασις του Κυρίου είναι εχέγγυον της δικαιώσεως και απολυτρώσεως διά της θυσίας Του.

Η ημέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου είναι εορτή αναστάσιμος, ευρισκομένη μέσα εις το χρονικόν διάστημα της Πασχαλινής Εαρινής περιόδου, διά τούτο αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή: «Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α’ Κορ. 15,20).

Αυτά είναι τα υπέροχα μηνύματα, τα οποία προσφέρει εις ημάς η πανίερος και πανηγυρική αναστάσιμος ημέρα και εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Προσφέρει μίαν ανθοδέσμην, ποικίλων ωραιτάτων ανθέων, αναγκαίων και απαραιτήτων διά την αλήθινήν πρόοδον και ανάπτυξιν της πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου.

Η πίστις, η αγάπη, η ελπίς, η ενότης, η αφοσίωσις, η θυσία είναι τα εύοσμα άνθη της Πασχαλινής αυτής ημέρας, είναι τα αιωνόβια μηνύματα, τα οποία πλουσίως προσφέρει η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία εις τα Ορθόδοξα αυτής μέλη, και, γενικά, εις κάθε άνθρωπον.
Με την ευτυχή ευκαιρίαν της λαμπροφόρου και αναστασίμου ημέρας και Εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Ιταλίας και Μελίτης χαιρετίζομεν όλους τους Ορθοδόξους ημών αδελφούς, ευχόμεθα αυτοίς και προσευχόμεθα αδιάλειπτως υπέρ αυτών.

Χαιρετίζομεν πάντας τους συνεργάτας ημών, Κληρικούς και Λαικούς, και εύχόμεθα αυτοίς, προσευχόμενοι υπέρ της ενότητος ημών.

Χαιρετίζομεν, ωσαύτως, πάντας τους Αντιπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των λοιπών εν Ιταλία και Μελίτη Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών, και των Θρησκειών, καθώς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως και αγαθής προτάσεως, οι οποίοι έχουν κατά νούν και εις την συνείδησιν αυτών την ειρηνικήν συμβίωσιν και συνύπαρξιν των λαών.

Αναστάσιμον χαιρετισμόν αγάπης και ειρήνης απευθύνομεν προς πάσας τας Πολιτικάς, Δικαστικάς και Στρατιωτικάς Αρχάς.
Ζώντες σήμερον εις δυσκόλους περιστάσεις και συνθήκας, με περιπετείας και διώξεις, με διαμάχας και αντιθέσεις, με ανταγωνισμούς και φόνους, με πολέμους και απώλειαν αθώων ψυχών και σωμάτων, υπέρ ων ο Χριστός έγινε Θεάνθρωπος και Ανέστη, τα μηνύματα της πανηγυρικής και ιερωτάτης ταύτης ημέρας του συλλειτούργου ημών, ας είναι η παντοτεινή ημών προστασία, η αληθινή ημών βακτηρία, η ορθή ημών καταφυγή, η ισχυρά ημών σκέπη, διά την ακεραίαν ημών διαφύλαξιν και σωτηρίαν από παντός κακού και πάσης κακίας, και ιδία των ψυχών ημών από της επικινδύνου αδιαφορίας και της θανατηφόρου εκκοσμικεύσεως, αι οποίαι εμποδίζουν την ούσιαστικήν ημών ένωσιν μετά του Σωτήρος ημών Χριστού.
Ασπαζόμεθα πάντας ημάς με τον αναστάσιμον χαιρετισμόν «Χριστός Ανέστη», και ευχόμεθα πάσιν υμίν υγείαν, αναστάσιμα έτη και αναστάσιμον χαράν, να δίδη υμίν πάντοτε ο Αναστάς Σωτήρ ημών Χριστός.
«Χριστός Ανέστη»!
«Αληθώς Ανέστη»!

Εν Βενετία, τη 23η Απριλίου 2015

Μητροπολίτης Γεννάδιος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον)
Αρχιεπίσκοπος Μάρκος (Πατριαρχείον Μόσχας)
Επίσκοπος Ανδρέας (Πατριαρχείον Σερβίας)
Επίσκοπος Σιλουανός (Πατριαρχείον Ρουμανίας)
Μητροπολίτης Αντώνιος (Πατριαρχείον Βουλγαρίας)
Αρχιεπίσκοπος Ιώβ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον – Ρωσσική Εξαρχία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες