Ιταλίας Γεννάδιος: «Προσευχή, Πίστις, Πραότης και εγκράτεια η δύναμις και ο θησαυρός μας» (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Βενετία και η Τεργέστη εις την Βόρειον Ιταλίαν, το Βρινδήσιον και το Μπάρι εις την Νότιον Ιταλίαν, εώρτασαν, εν μέσω εκατοντάδων Ορθοδόξων, τον συμπαθέστατον Άγιον Νικόλαον τον Μυροβλήτην και θαυματουργόν, των «Ιεραρχών την Καλλονήν», τον Πρόεδρον των Μυρέων.

Αι δύο ιστορικαί και μεγαλώνυμοι Κοινότητες, Βενετίας και Τεργέστης, κατόπιν πολιτισμένης συνεργασίας των Προέδρων και των μελών αυτών, ηθέλησαν να εορτάσουν από κοινού, εις την πόλιν Τεργέστην, τον Πολιούχον και Προστάτην αυτών, τον «κραταιόν πρεσβευτήν», ο οποίος τρέχει, προσπαθεί, μάχεται, αγωνίζεται διά να σώση από πάσης ανάγκης και περιστάσεως τον θλιβόμενον, τον πονεμένον, τον φυλακισμένον, τον άρρωστον, τον αιχμάλωτον, τον πτωχόν, τον νήπιον, τον έφηβον, το παλληκάρι, τον γέροντα, κάθε κτυπημένον από τα βάσανα.

Η Κοινότης της Τεργέστης, πόλις θαλάσσης με εξέχουσαν ιστορίαν και ναόν μεγαλοπρεπή, όπως και εκείνη εν Campo dei Greci, με τον Ponte dei Greci και τον αριστουργηματικόν ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, νυν Μητροπολιτικόν Ναόν, έζησαν, με τους αντιπροσώπους αυτών, και δη με επικεφαλής την εντιμοτάτην Καν Κωνσταντίναν Μπαλαφούτην, Πρόεδρον της Κοινότητος Βενετίας και τον εντιμότατον κ. Γεώργιον Κοντέντο, Πρόεδρον της Κοινότητος Τεργέστης, μερικάς ώρας και ημέρας φιλίας και συνεργασίας διά το καλόν των ιστορικών αυτών Κοινοτήτων. Εν προκειμένω σημειούται ότι κατ’ αυτάς ανέλαβε καθήκοντα Έλληνος Προξένου η αξιόλογος εντιμοτάτη Κα Μαρίνα Κέδρου – Παππά, θυγατέρα του αοιδίμου Κλεόβουλου Κέδρου, Έλληνος Προξένου και Προέδρου της Κοινότητος Τεργέστης. Ο αείμνηστος Κλεόβουλος Κέδρος προσέφερε πλείστα όσα εις τον Ελληνισμόν της σπουδαιοτάτης αυτής περιφερείας, η δε θυγατέρα αυτού διεδέχθη τον αείμνηστον Σύζυγόν της Κυρόν Μενέλαον Παππά, μειλίχιον, ευγενή και εγκάρδιον άνθρωπον.

Ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος είπε μεταξύ άλλων: «Τα χρυσά κλειδιά διά την διέξοδόν μας από την κρίσιν δίδει ο σήμερον εορταζόμενος Επίσκοπος Νικόλαος, ο Άγιος της αγάπης, της συμπόνοιας και της φιλίας. Προσευχή, Πίστις, Πραότης και εγκράτεια η δύναμις και ο θησαυρός μας»

Ο παλαίφατος Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου εν Τεργέστη, αρχαιοπρεπής, με δράσιν και προσφοράν μεγίστην εις το Γένος, υπήρξε καύχημα και δόξα της Ελληνικής Διασποράς. Μέσα εις τους τέσσαρας αιώνας εφιλοξένησε Διανοουμένους, εμπόρους, Φιλικούς, πλουσίους, Ήρωας και φίλους της Ελλάδος, όπως τον Ρήγαν Φερραίον, και υπήρξε μίαν αδιάκοπος δύναμις του πνεύματος και των «Κρυφών σχολείων». Όλοι μαζί εβοήθησαν εις την παλλιγγενεσίαν του Γένους μας και την απελευθέρωσιν του έθνους.

Εις τον λαμπρότατον ναόν του Αγίου Νικολάου Τεργέστης έλαβον τας θέσεις των οι ενορίται και αι Αρχαί της πόλεως, των Προέδρων και της Προξένου ευρισκομένων εις περίοπτον θέσιν, με πανηγυρικόν ρυθμόν και των κωδωνοκρουσιών καλούντων πάντας εις την μεγάλην και χαρμόσυνον Εορτήν του Αγίου Νικολάου (San Nicolò), την οποίαν τιμούν και εορτάζουν όλως ιδιαιτέρως και οι Ιταλοί. Ο Μέγας Εσπερινός, με την συμμετοχήν της Χορωδίας της Κοινότητος, υπό την διεύθυνσιν της Κας Ιωάννας Παπανικολάου, έψαλλεν εμμελέστατα. Έλαβον μέρος ο Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος Υφαντίδης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού θρόνου, ο Ιερατικώς Προιστάμενος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού θρόνου Αθηναγόρας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Rasco Radovic (Σερβικής Εκκλησίας) και ο Πρωτοπρεσβύτερος Eusebiu Negrea (Ρουμανικής Εκκλησίας). Η όλης εορτή της παραμονής έφθασεν εκκλησιαστικώς εις το τέλος της μετά την Αρτοκλασίαν και το Κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος εχοροστάτησε και ωμίλησεν, όπως πάντοτε, αφήσας αρίστας εντυπώσεις, διά το πρακτικόν, κατανοητόν, ακούραστον, μικρόν πλήρες νοημάτων και εμπειριών της σημερινής ζωής κήρυγμά του. Μετά την πανηγυρικήν Ακολουθίαν του Μεγάλου Εσπερινού επηκολούθησε Δεξίωσις, εις ην παρευρέθησαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι και αι Αρχαί. Κατά την Θείαν Λειτουργίαν, ο ναός του Αγίου Νικολάου ήτο πλήρης Ορθοδόξων, οι οποίοι έλαβον μέρος και εις το «Επίσημον Γεύμα της Αγάπης και της Εορτής», το δε εσπέρας εδόθη συναυλία προς τιμήν του μουσικού Μ. Θεοδωράκη, επ’ ευκαιρία της επετείου των 90 ετών του.

Μεγάλη και η ευλάβεια των Ρ.καθολικών εις τον Άγιον Νικόλαον, τον δημοφιλέστατον και συμπαθέστατον μέσα εις την καρδία μας, ο Οποίος τρέχει και ελευθερώνει, τρέχει και χαρίζει, τρέχει και σώζει, τρέχει και δίδει την χάριν Του και την ευλογίαν Του. Εις τον Μέγαν Εσπερινόν ήτο παρών ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Τεργέστης κ. Giampaolo Crepaldi, ο οποίος είναι παλαιός φίλος της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Η Μητρόπολις Ιταλίας απέσπασε τα συγχαρητήρια από τον Ρ.καθολικόν Επίσκοπον, ο οποίος έμεινε κατενθουσιασμένος από την τάξιν, την ευπρέπειαν και την χορωδίαν, την οποίαν αποτελούν Ιταλοί της Τεργέστης, οι οποίοι γνωρίζουν την Ελληνικήν γλώσσαν. Η αντιπρόεδρος της Περιφερείας Κα Roberta Tarlao, όχι μόνον κατευχαριστήθη, αλλά και συνεκινήθη βαθύτατα, διότι, διά πρώτην φοράν, παρηκολούθησεν ολόκληρον Ορθόδοξον Ακολουθίαν.
Το μέγα πολιτιστικόν και ποιμαντικόν έργον της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, έργον αναγεννήσεως της Ορθοδοξίας, συνεχίζεται με την ίδρυσιν ενοριών, αποκτήσεων Εκκλησιών, ανακαινίσεων μονών, ιδρύσεως σχολείων, όχι μόνον διά την Ελληνικήν γλώσσαν, αλλά και διά την μάθησιν της Ορθοδοξίας, της τελέσεως νέων χειροτονιών κλπ. Η Μητρόπολις δημιουργεί Ponti (Γεφύρας) αγάπης, ειρήνης και αδελφοσύνης. Συνεργάζεται με τας χριστιανικάς Εκκλησίας και ομολογίας και με κάθε άνθρωπον αγαθής διαθέσεως. Αγωνίζεται με όλας τας δυνάμεις της και διά το μεταναστευτικόν. Η Ορθοδοξία λάμπει εις το κέντρον του Ρ.καθολικισμού και το Φως της, Φως Αναστάσεως, φωτίζει, ελευθερώνει και σώζει. Από ανύπαρκτος, τώρα είναι ζώσα, ισχυρά και υπολογίσημος, δίδει δε εις το κέντρον του Ρ.Καθολικισμού την μαρτυρίαν της Πατερικής Θεολογίας και εκφράζει τον θησαυρόν της πνευματικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

1712triest.jpg
1712triest1.jpg
1712triest2.jpg
1712triest3.jpg
1712triest4.jpg
1712triest5.jpg
1712triest6.jpg
1712triest7.jpg
1712triest8.jpg


Ετικέτες