Η Σύναξις του Κλήρου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Σύναξις του Κλήρου της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης εις την Perugia, διεθνή πόλιν των φοιτητών και μαθήσεως της Ιταλικής φιλολογίας, είχεν αρίστην επιτυχίαν, ενίσχυσε τους εφημερίους και τους συνεργάτας αυτών, και επλήρωσε τας καρδίας αυτών χάριτος και αγάπης Θεού, καθόσον, με την συνάντησιν ταύτην, ενδυναμούται η γνωριμία και η φιλία αυτών, θερμαίνεται ο ζήλος αυτών και ο σεβασμός και η αγάπη γίνονται βιώματα και ζώσα ελπίδα, έτοιμοι να μεταδώσουν εις τους ενορίτας αυτών τα αιώνια σωτήρια μηνύματα της Ορθοδοξίας. Ιδιαιτέρα εντύπωσιν προυκάλεσε το Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, το οποίον ανεγνώσθη κατά την έναρξιν των εργασιών της Συνάξεως, την 1ην Μαΐου.

Εις την Σύναξιν ταύτην, η οποία είχεν ως θέμα: «Η Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου», θέμα επίκαιρον και διαχρονικόν, κάμνει να ζη μέσα εις την καρδίαν κάθε Ορθοδόξου ο Άγιος Συγγραφεύς της, ο Πατήρ της αγάπης, του διαλόγου και της φιλανθρωπίας. Εις την Σύναξιν προσήλθον όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως, εκτός τριών δεδικαιολογημένων περιπτώσεων, και έκαστος εξ αυτών ανέπτυξε το θέμα του κατά θαυμάσιον τρόπον, καταχειροκροτούμενος ειλικρινώς υφ’ όλων των παρακολουθησάντων την Σύναξιν ταύτην.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ.κ. Γεννάδιος, ανέπτυξε το θέμα: «Το θέλημα του Θεού εις την Λειτουργίαν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» θέμα το οποίον, δυστυχώς, μέχρι σήμερον, δεν ανεπτύχθη και δεν εγνωρίσθη ως θα έπρεπεν εις την συνείδησιν του λαού του Θεού, διότι η γνώσις του σπουδαίου τούτου θέματος διά την σωτηρίαν του ανθρώπου εξάγει τον άνθρωπον εκ της καθημερινότητος και ενισχύει αυτόν εις το ακολουθείν και πράτειν το θέλημα του Θεού. Δέον να σημειωθή ότι εις την Σύναξιν έλαβον μέρος και αι δύο Ηγουμένισσαι της Μητροπόλεως, της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας εν Μοντανέρ, Σεβαστιανής μοναχής και της Ιεράς Μονής Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού εν Σεμινάρα, Στεφανίας μοναχής, καθώς και η Δρ Ελισάβετ Φιμιάνη, εκ Νεαπόλεως.
Την τελευταίαν ήμέραν των εργασιών της Ιερατικής ταύτης Συνάξεως, Σάββατον 3 Μαΐου, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Ελληνορθόδοξον Ιερόν Ναόν του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου, του εκ Κεφαλληνίας, εις την οποίαν συμμετείχον πλείστοι όσοι ιερείς και διάκονοι της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης. Κατ’ αυτήν έλαβε χώραν μία νέα χειροτονία εις Διάκονον, του Ουκρανού μοναχού Μεθοδίου, κατά κόσμον Κωνσταντίνου Αρταμώφ, εις ον εδόθη το όνομα Μεθόδιος προς τιμήν των Ισαποστόλων Θεσσαλονικέων αδελφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλαύων. Ο νέος διάκονος εν συνεχεία εχειροτονήθη Πρεσβύτερος και προορίζεται διά την νέαν ενορίαν εις την πόλιν Gioia Tauro εν Καλαβρία, ένθα διαμένουν εκατοντάδες Ορθόδοξοι.

Η Μητρόπολις Ιταλίας εις ολίγον χρονικόν διάστημα θα εμπλουτισθή με πέντε νέους ιερείς, οι οποίοι, με ένθεον ζήλον και προθυμίαν θα διακονήσουν όλους τους Ορθοδόξους αδελφούς ημών, άνευ διακρίσεων, έτοιμοι να επέμβουν εις πάσαν ανάγκην αυτών και δύσκολον περίπτωσιν, μέσα εις τα πλαίσια των δυνατοτήτων αυτών.

Τα ΜΜΕ ανεφέρθησαν εις την Σύναξιν ταύτην και μάλιστα εις την μεταξύ του Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου Gualtiero Bassetti, Αρχιεπισκόπου της πόλεως και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου συνάντησιν εις τον περίλαμπρον Καθεδρικόν Ναόν, την οποίαν ο Καρδινάλιος ενεγκωμίασε και εθεώρησεν αυτήν ιστορικόν γεγονός δι’ ολόκληρον την Περιφέρειαν της Ούμπρια. Ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος είχεν επίσης ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά του πρώτου πολίτου κ. Wladimiro Boccali, εις το Δημαρχείον της πόλεως. Δέον να σημειωθή ότι η παρουσία και η συμπαράστασις εις την Σύναξιν του Έλληνος Επιτίμου Προξένου κ. Κωνσταντίνου Χριστογιάννη άφησεν αρίστας εντυπώσεις. Την αύτήν συμπεριφοράν επέδειξε και ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου κ. Γεώργιος Φελλάς.
Διοργανωτής της Ιερατικής Συνάξεως ήτο ο Ιερατικώς Προιστάμενος της Perugia Οικονόμος π. Γεώργιος Χακίτσε, εκ Γεωργίας καταγόμενος, ο οποίος ηργάσθη και συνηργάσθη κατά θαυμαστόν τρόπον με τον Πρωτοσύγκελλον Αρχιμανδρίτην Ευάγγελον, φροντίσαντες, όλως ιδιαιτέρως διά την εύρεσιν καταλυμμάτων, διά την τάξιν, και γενικώς διά την αρίστην διεξαγωγήν του όλου προγράμματος της Συνάξεως.Ετικέτες