Επιστολή Θεόκλητου στον Βορίδη για τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Φλωρίνης

Loading...


Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος και σε αυτήν παραθέτει τα τεράστια προβλήματα του νοσοκομείου Φλωρίνης. Σημειώνει μάλιστα πως αισθάνεται ντροπή για το γεγονός πως κάποιοι ασθενείς αναγκάζονται να αναζητήσουν υπηρεσίες υγείας σε νοσοκομεία της Αλβανίας ή των Σκοπίων.

Αναλυτικά αναφέρει: 

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ,

Εν πρώτοις, σπεύδομεν να Σας απευθύνωμεν ολοκαρδίους συγχαρητηρίους λόγους και προσρήσεις επί τη αναλήψει των καθηκόντων του Υπουργού Υγείας, ευχόμενοι ολοψύχως όπως ο Πανάγαθος Ύψιστος χαρίζη πλουσίας τας δωρεάς και την Χάριν Του εις το πολυεύθυνον και υψηλόν λειτούργημά Σας, επ᾽ αγαθώ της φιλτάτης ημών Πατρίδος και του υπομένοντος και ακαταβλήτως αγωνιζομένου λαού αυτής.

Εν συνεχεία επιθυμούμεν να θέσωμεν υπό την κρίσιν Σας εν ζήτημα σημαντικόν, ου μόνον διά την Μητροπολιτικήν ημών Περιφέρειαν αλλά και πάσαν την Δυτικήν Μακεδονίαν, καθ᾽ όσον πιστεύομεν ότι εν μέσω της βαθυτάτης κρίσεως, η οποία πλήττει την Πατρίδα μας και τον ελληνικόν λαόν, θέματα απτόμενα του πλέον κρισίμου πεδίου της Υγείας χρήζουν όλως ιδιαιτέρας αντιμετωπίσεως, επ᾽ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Συγκεκριμένως, αναφερόμεθα εις τας μεγάλας ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τας οποίας καθημερινώς αντιμετωπίζουν τόσον το Γενικόν Νοσοκομείον Φλωρίνης «Ελένη Θ. Δημητρίου» όσον και το «Μποδοσάκειον» Νοσοκομείον Πτολεμαΐδος, ελλείψεις αι οποίαι προκαλούν πλήθος αρνητικών συνεπειών εις την λειτουργίαν των και συνθήκας ασφυξίας διά τους εκεί προσφεύγοντας ασθενείς.

Αισθανόμεθα δε ειλικρινώς εντροπήν, πληροφορούμενοι ότι, ακριβώς λόγω των χρονιζόντων και μη επιλυομένων τούτων προβλημάτων, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής ημών αλλά και εν γένει της Δυτικής Μακεδονίας αναζητούν υπηρεσίας υγείας και την πολυπόθητον ίασίν των ουχί εις τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, της χώρας του Ιπποκράτους και της θεμελιώσεως της ιατρικής επιστήμης, αλλά εις αντίστοιχα ιδρύματα των ομόρων κρατών Αλβανίας (Κορυτσά) και FYROM (Βιτώλια).

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ, τούτων δοθέντων, παρακαλούμεν θερμώς, όπως μετά της εγνωσμένης ευαισθησίας Σας και της δεούσης προσοχής εγκύψητε εις το ανωτέρω ζήτημα, λαμβάνοντες πρωτοβουλίας καταλλήλους, αι οποίαι να αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμισιν της παρεχομένης νοσοκομειακής περιθάλψεως μετά των συνεπακολουθούντων δυσεπιλύτων κοινωνικών δυσχερειών. Επισημαίνομεν δε, ως καλώς γνωρίζετε, ότι ζώμεν εις ακριτικήν παραμεθόριον περιοχήν, και επιθυμούμεν και αναμένομεν την έμπρακτον στήριξιν και μέριμναν της Ελληνικής Πολιτείας, ιδίως εις σημαντικωτάτους τομείς, ως η Υγεία και η Παιδεία, και δη εις συνθήκας κρισίμους και ζοφεράς δια την Ελλάδα, ούτως ώστε να μην αισθανώμεθα πλήρως εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι. Όθεν, προσδοκώντες ότι θα τείνητε ούς ευήκοον, δίδοντες την αρμόζουσαν και προσήκουσαν λύσιν προς όφελος του τόπου, των ασθενών και εν γένει του ταλανιζομένου υπό της κρίσεως λαού της γλυκυτάτης ημών Ελλάδος,

διατελούμεν,

Μετά τιμής

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
 Ετικέτες