Διακήρυξη διαγωνισμού δια την εκμίσθωση ακίνητων ιδιοκτησίας της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης

Loading...


Η Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης, που εδρεύει την Μάκρη Αλεξανδρουπόλεως και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, έχοντας υπ’ όψη α) τα υπ’ αριθμ. 804/14-2-2014 και 805/18-2-2014 Πρακτικά του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, β) τις διατάξεις του Β.Δ. 12/23-2-1948, γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 1/1932 δ) την υπ’ αριθμ. 4/1969 κανονιστική διάταξη αναλογικώς εφαρμοζόμενη, ε) τα καταστατικά άρθρα του ν. 590/1977, στ) την με ημερομηνία 14-2-2014 διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας, καθώς και την με ημερομηνία 14-2-2014 συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) το με αριθμό 94/2014 εγκριτικό έγγραφο-Πράξη του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, η) την με αριθμ. πρωτ. 73/2014 εγκριτική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση ακίνητων ιδιοκτησίας της Μονής αποκλειστικά και σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους και διατάξεις που αναφέρονται στην με ημερομηνία 14-2-2014 διακήρυξη δημοπρασίας και στην συνημμένη σε αυτήν με ημερομηνία 14-2-2014 συγγραφή υποχρεώσεων, των κάτωθι ακινήτων ήτοι, αυτοτελών ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή κείμενη στην πόλη της Αλεξανδρούπολης επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, αριθμ. 347, στο υπ’ αριθμ. 275 Ο.Τ.:

1) ενός συνενωμένου καταστήματος με αρίθμηση Κ1+Κ2+ΥΚ1+ΥΚ2 και μετά των παραρτημάτων υπογείων χώρων συνολικού, μικτού εμβαδού του ισογείου 170,14 τ.μ. και των υπόγειων παρατημάτων 115,43 τ.μ.. 2) Ενός διαμερίσματος Α’ ορόφου, πάνω από το ισόγειο, με εσωτερική αρίθμηση Α-1, μικτού εμβαδού 33,581 τ.μ.. 3) Ενός γραφείου (επαγγελματικού χώρου) Β’ ορόφου με εσωτερική αρίθμηση Β-1, μικτού εμβαδού 54,80 τ.μ.. 4) Ενός γραφείου (επαγγελματικού χώρου) Β’ ορόφου με εσωτερική αρίθμηση Β-2, μικτού εμβαδού 82,51 τ.μ.. 5) Ενός γραφείου (επαγγελματικού χώρου) Β’ ορόφου με εσωτερική αρίθμηση Β-3, μικτού εμβαδού 53,16 τ.μ.. Η ελάχιστη τιμή μηνιαίου μισθώματος του καταστήματος και των υπόγειων με αρίθμηση Κ1+Κ2+ΥΚ1+ΥΚ2 ορίστηκε στις πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (5.499,54€). Η ελάχιστη τιμή μηνιαίου μισθώματος για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με αρίθμηση Α-1 ορίζεται στα τριακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (394,40€). Η ελάχιστη τιμή μηνιαίου μισθώματος για το γραφείο (επαγγελματικό χώρο) του δευτέρου ορόφου με αρίθμηση Β-1 ορίζεται πεντακόσια δεκατέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (514,90€). Η ελάχιστη τιμή μηνιαίου μισθώματος για το γραφείο (επαγγελματικό χώρο) του δευτέρου ορόφου με αρίθμηση Β-2, ορίζεται στα επτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (775,26€). Η ελάχιστη τιμή μηνιαίου μισθώματος για το γραφείο (επαγγελματικό χώρο) του δευτέρου ορόφου με αρίθμηση Β-3, ορίζεται στα τετρακόσια ενενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (499,49€). Η γραπτή πρώτη προσφορά των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι 3% μεγαλύτερα της ελάχιστης τιμής μηναίου μισθώματος για το κάθε ακίνητο. Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2014. Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το ισόγειο του Ανθίμειου Πολιτιστικού Κέντρου, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού Πλαταιών, αριθμ. 6. Ώρα διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η ώρα 10:00 π.μ. έως την ώρα 12:00μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τετραμελούς επιτροπής. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία, καθώς και για τις προϋποθέσεις και όρους μίσθωσης των ακινήτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (οδός Πλαταιών, αριθμ 6) από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9:00 π.μ. έως και ώρα 13:00 μ.μ., αντίγραφα της διακηρύξεως, της συγγραφής υποχρεώσεων, κατόψεων και πίνακα αναλογιών των ακινήτων, ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και διεξαγωγής στην δημοπρασία, καθώς και δια τους όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις, περιορισμούς της σύμβασης μισθώσεως των ακινήτων.

Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς ότι η με ημερομηνία 14-2-2014 διακήρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας, καθώς και την με ημερομηνία 14-2-2014 συγγραφή υποχρεώσεων δεσμεύουν απόλυτα τους ενδιαφερομένους του θεματιστές και υποψηφίους μισθωτές καθώς και τον υπερθεματιστή.Ετικέτες