Δέηση σήμερα εις ανάμνησιν του μεγάλου σεισμού στη Χίο

Loading...


Η Χίος θυμάται τον μεγάλο σεισμό του 1881 και σήμερα ο Μητροπολίτης Μάρκος θα τελέσει Θ. Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου θα αναπέμψει Δέηση.

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος έχει ως εξής: 

Α­ριθμ. Πρωτ. 699
Α­ριθμ. Δι­εκπ. 251                                              
Εν Χι­ω τη 17η Μαρτίου 2014
Μνήμη Οσίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ο ς
Τον Ιερόν Κλήρον
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Διά του παρόντος, γνωρίζομεν υμίν, ότι το Σάββατον 22αν Μαρτιου ε. ε., Επέτειον του μεγάλου και φοβερού σεισμού, ο οποίος έπληξε το Νησί μας την 22αν Μαρτίου 1881, με συνέπειαν χιλιάδας θυμάτων και πλήθος ερειπίων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος θα τελέση Θ. Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου, ως περιοχήν πληγείσαν, και θα αναπέμψη Δέησιν.

Όθεν, παρακαλούμεν υμάς, όπως αφ’ ενός μεν γνωρίσητε τούτο εις τον ευσεβή λαόν κατά Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν, ως και κατά την Ιεράν Ακολουθίαν της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών της Θεοτόκου την Παρασκευήν 21ην Μαρτίου ε. ε., αφ’ ετέρου δε αναπέμψητε εις τον καθ’ υμάς Ιερόν Ναόν την κατωτέρω Δέησιν, μετά την «οπισθάμβωνον Ευχήν» της Θ. Λειτουργίας της 22ας Μαρτίου ε. ε.

Δ Ε Η Σ Ι Σ

Απολυτίκιον

« Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής και κατάπεμψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε».

Εκτενής

«Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μάρκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν εκκλησίαν, την νήσον, πόλιν και ενορίαν ταύτην και πάσαν πόλιν και χώραν από οργής, λιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου και υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσαι ημάς.

Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των θυμάτων του μεγάλου και φοβερού σεισμού της νήσου ταύτης και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτοίς παν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Σοί την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.»

Ε Υ Χ Η

Τού Κυρίου δεηθώμεν

« Ο Θεός, ο μέγας, και φοβερός, και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιών πάντα, και μετασκευάζων¨ ο επιβλέπων επί την γην, και ποιών αυτήν τρέμειν¨ ο απτόμενος των ορέων και καπνίζονται¨ ο σείων την υπ’ουρανόν εκ θεμελίων, οι δε στύλοι αυτής ου σαλεύονται¨ ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ήδρασται δε τω σω νεύματι¨ ον πάντα φρίσσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου¨ ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόν τε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου¨ αυτός μνήσθητι των οικτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από του αιώνός εισι¨ στήριξον την κτίσιν, στερέωσον την γην, παύσον τον κλόνον αυτής, έδρασον την δονηθείσαν οικουμένην, και μη συναπολέσης ημάς ταίς ανομίαις ημών, μηδέ καταδικάσης ημάς ταίς αμαρτίαις ημών, εν τοις κατωτάτοις της γης.

Ότι συ ει ο Θεός ημών, Θεός του ελεείν και σώζειν, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. »

Εντολή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. ΓεόμελοςΕτικέτες