Απολογισμός δαπανών για το φιλανθρωπικό έργο των Μητροπόλεων

Loading...


Tον Απολογισμόν των Δαπανών διά την λειτουργίαν των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων διά το Οικονομικόν Έτος 2013 καλεί η Ιερά Σύνοδος να υποβάλλουν οι Μητροπόλεις. 

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος «Περί της προβολής του επιτελεσθέντος κατά το έτος 2013 φιλανθρωπικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων» αναφέρει: 
Αριθμ. Πρωτ. 370
Διεκπ. 325
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Μετά της δεούσης φροντίδος και ολοθύμου αγάπης, η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος επιτελεί φιλοπόνως το πολύπλευρον κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον Αυτής. Εχομένη των εντολών και, κυρίως, του παραδείγματος του Θείου Αυτής Δομήτορος, ο Οποίος δι’ άκραν φιλανθρωπίαν προσέφερεν Εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, μεριμνά αδιαλείπτως διά τον πάσχοντα άνθρωπον, την αξιοσέβαστον αυτήν εικόνα της αρρήτου δόξης του Θεού, συντηρούσα Φιλόπτωχα Ταμεία, Οικοτροφεία, Γηροκομεία, Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, και γενικώς έργα προερχόμενα εκ της εφαρμογής της Κυριακής εντολής της αγάπης.

Διά το έργον αυτό, οφείλομεν όπως δώμεν δόξαν τω Θεώ και θώμεν τούτο επί την λυχνίαν, προκειμένου ίνα λάμψη πάσι τοις εν τη οικία, προς τιμήν και έπαινον των ευεργετών και των εθελοντικώς εργαζομένων εις αυτό, αλλά και προς υπεύθυνον ενημέρωσιν του φιλοχρίστου λαού της Πατρίδος ημών, όστις, παρά την επιχειρουμένην υπό τινων κατά καιρούς υποβάθμισιν του προσφερομένου υπό της Αγίας ημών Εκκλησίας έργου, εμπιστεύεται Αυτήν ως φιλόστοργον μητέρα και πνευματικήν τροφόν αυτού.

Όθεν, εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 5ης μηνός Φεβρουαρίου ε.ε. και επί τω ως άνω τέλει, παρακαλούμεν όπως υποβάλητε, έως 14ης μηνός Μαρτίου 2014, τη Ιερά Συνόδω τον Απολογισμόν των Δαπανών διά την λειτουργίαν των ανωτέρω Ιδρυμάτων διά το Οικονομικόν Έτος 2013, κατά Ίδρυμα και Ταμείον, επιμέρους και συγκεντρωτικώς, κατά το συνημμένον υπόδειγμα.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες