Ζητείται απολογισμός δαπανών από τις Μητροπόλεις

Με εγκύκλιό της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος καλεί τις Μητροπόλεις να υποβάλουν, έως 15 Φεβρουαρίου 2013,  Απολογισμόν των Δαπανών διά την λειτουργίαν των Ιδρυμάτων διά το Οικονομικόν Έτος 2012.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει: 

«Περί της προβολής του επιτελεσθέντος κατά το έτος 2012 φιλανθρωπικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων»
Πρωτ. 85
Αριθμ. Διεκπ. 68
Αθήνα 10η Ιανουαρίου 2013

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
Μετά της δεούσης φροντίδος και ολοθύμου αγάπης, η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος επιτελεί φιλοπόνως το πολύπλευρον κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον Αυτής. Εχομένη των εντολών και, κυρίως, του παραδείγματος του Θείου Αυτής Δομήτορος, ο Οποίος δι’ άκραν φιλανθρωπίαν προσέφερεν Εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, μεριμνά αδιαλείπτως διά τον πάσχοντα άνθρωπον, την αξιοσέβαστον αυτήν εικόνα της αρρήτου δόξης του Θεού, συντηρούσα Φιλόπτωχα Ταμεία, Οικοτροφεία, Γηροκομεία, Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, και γενικώς έργα προερχόμενα εκ της εφαρμογής της Κυριακής εντολής της αγάπης.

Διά το έργον αυτό, οφείλομεν όπως δώμεν δόξαν τω Θεώ και θώμεν τούτο επί την λυχνίαν, προκειμένου ίνα λάμψη πάσι τοις εν τη οικία, προς τιμήν και έπαινον των ευεργετών και των εθελοντικώς εργαζομένων εις αυτό, αλλά και προς υπεύθυνον ενημέρωσιν του φιλοχρίστου λαού της Πατρίδος ημών, όστις, παρά την επιχειρουμένην υπό τινων κατά καιρούς υποβάθμισιν του προσφερομένου υπό της Αγίας ημών Εκκλησίας έργου, εμπιστεύεται Αυτήν ως φιλόστοργον μητέρα και πνευματικήν τροφόν αυτού.

Όθεν, εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 9ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε. και επί τω ως άνω τέλει, παρακαλούμεν όπως υποβάλητε, έως 15ης μηνός Φεβρουαρίου 2013, τη Ιερά Συνόδω τον Απολογισμόν των Δαπανών διά την λειτουργίαν των ανωτέρω Ιδρυμάτων διά το Οικονομικόν Έτος 2012, κατά Ίδρυμα και Ταμείον, επιμέρους και συγκεντρωτικώς, κατά το συνημμένον υπόδειγμα.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ