Εγκύκλιος για τους πόρους της “Αποστολικής Διακονίας”

Εγκύκλιο εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος σχετικά με τους νενομοθετιμένους πόρους υπερ της Αποστολικής Διακονίας. Σύφωνα με την εγκύκλιο το 3% των ναών και των μονών, το 5% των προσκυνημάτων θα πρέπει να αποδίδονται στην “Αποστολική Διακονία”

Ολόκληρη η εγκύκλιος:
Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης μηνός Δεκεμβρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3486/11.11.2013 εγγράφου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωρίζομεν Υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως υπενθυμίση Υμίν, ότι το εν γένει έργον της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, του επιτελικού οργανισμού της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας εις τον κατηχητικόν, ιεραποστολικόν, εκδοτικόν, επιμορφωτικόν και κοινωνικόν τομέα, στηρίζεται εις την πολύτιμον συναντίληψιν και συμπαράστασιν των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων.

Εν όψει αυτού και συμφώνως προς το άρθρον 24 του Α.Ν. 976/1946 (ιδρυτικού νόμου της Αποστολικής Διακονίας), πρέπει να αποδίδωνται εις τακτόν χρονικόν διάστημα, οι κάτωθι νενομοθετημένοι πόροι υπέρ αυτής:
α) Το 3% εκ των ακαθαρίστων εσόδων των Ιερών Ναών.
β) Το 3% εκ των ακαθαρίστων εσόδων των Ιερών Μονών.
γ) Το 5% εκ των ακαθαρίστων εσόδων των υπό ειδικών νόμων διεπομένων Ιερών Προσκυνημάτων.
δ) Κράτησις 1% επί της δαπάνης διά παν επιτελούμενον έργον πάντων των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών.

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμεν όπως, ως οίόν τε τάχιον, χωρήσητε εις την εξόφλησιν των προς την Αποστολικήν Διακονίαν οφειλομένων εκ νενομοθετημένων πόρων εισφορών, προς απρόσκοπτον επιτέλεσιν του αυτή ανατεθέντος έργου.