20 νέες θέσεις κληρικών για το 2015

Loading...


Μόλις 20 νέες θέσεις κληρικών για το 2015 ορίζει απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Αναλυτικά: 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/οικ.34389/14 (ΦΕΚ 3551 Β/30-12-2014) : Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/ Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Το αριθμ. 194584/Θ1/1-12-14 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/221/31073/29-12-2014 εγκριτική απόφαση.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι (20) μόνιμων κληρικών σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το έτος 2015 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014Ετικέτες