Τι ισχύει για τους κληρικούς – εκπαιδευτικούς – Η διπλή θέση και η πολυτεκνία

Loading...


επιμέλεια πρωτ. Βασίλειος Τρομπούκης

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2015 εγκλύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 …» και συγκεκριμένα στα επί του άρθρου 25 § 10 του Ν. 4354/2015, αναφέρετε: «Με την παρ. 10 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλον φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης (π.χ. ιερείς που απασχολούνται παράλληλα και ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται. 

Ως δεύτερη θέση νοείται η δεύτερη χρονικά». Αν και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 14403/Α1/2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων διευκρινίζεται ότι, ως πρώτη θέση νοείτε η θέση στην οποία είχαν καταταγεί οι κληρικοί εκπαιδευτικοί, κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης, πριν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 και ότι, όσοι κληρικοί διορίζονται σε δεύτερη θέση του Δημοσίου μετά την 1.11.2011, κύρια θεωρείται η θέση που καταλαμβάνουν ως υπάλληλοι του δημοσίου, η διατύπωση στην ανωτέρω εγκύκλιο «ως δεύτερη νοείται η δεύτερη χρονικά» δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς συναδέλφους. Πολλές διευθύνσεις δευτεροβάθμιας, αλλά και μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, επέμειναν στην ακριβή γραμματική ερμηνεία και τη θεώρηση ως πρώτης θέσεως αυτής του κληρικού, για όσους η χειροτονία προηγήθηκε του διορισμού στην εκπαίδευση. Παραλλήλως, η επανάληψη στην ίδια ως άνω εγκύκλιο της ρυθμίσεως για τον περιορισμό των αποδοχών της δεύτερης θέσεως, μεταξύ άλλων και των εκπαιδευτικών κληρικών, στο 30%, έθεσε υπό αμφισβήτηση την καταβολή πλήρων αποδοχών στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς –κληρικούς, βάσει των ειδικών διατάξεων του Ν. 1256/1982.

Η Αδελφότητα Κληρικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος, έθεσε δύο γραπτά ερωτήματα επί των ανωτέρω θεμάτων, ήδη από 11/1/2016 (πέντε μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου). Ταυτόχρονα, ήρθαμε σε επαφή με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίοι πείσθηκαν αμέσως για τις θέσεις μας επί του ζητήματος της «πρώτης και δεύτερης» θέσεως, επέμεναν ωστόσο στην περικοπή των αποδοχών της δεύτερης θέσεως και για τους πολυτέκνους. Κατόπιν αποστολής νέας επιστολής προς το Γ.Λ.Κ. (βλ. το κείμενο πιο κάτω) και αλλεπάλληλων επαφών, σε νεότερη εγκύκλιο που εκδόθηκε τελικώς στις 6/5/2016 συμπεριλήφθηκε σχετική διευκρίνιση σύμφωνα με την οποία: «… ως δεύτερη θέση νοείται η δεύτερη χρονικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις. Για τους πολυτέκνους που κατέχουν δύο έμμισθες θέσεις εξακολουθούν να ισχύουν, ως απολύτως ειδικές, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982».

Κατά συνέπεια, κατά τα ισχύοντα σήμερα:

1. Το ζήτημα της πρώτης και δεύτερης θέσεως ρυθμίζεται ειδικώς με το υπ’ αριθμ. 14403/Α1/2012 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων και πρώτη θέση είναι αυτή του εκπαιδευτικού.

2. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί κληρικοί εξακολουθούν να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές και από τις δύο θέσεις (συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής παροχής) με ανώτατο όριο μικτών αποδοχών τα 4631€ μηνιαίως. 3. Βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4354/2016, μεταξύ άλλων, και οι μη πολύτεκνοι κληρικοί – εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ως «προσωπική διαφορά» τις αποδοχές που ελάμβαναν την 31/12/2015. 

 

Εγκύκλιος για την αποσύνδεση μισθού – βαθμού στο Δημόσιο by Ευάγγελος Εμμανουηλίδης

 

Κείμενο επιστολής προς Γ.Λ.Κ. για τις αποδοχές των πολυτέκνων εκπαιδευτικών – κληρικών Αξιότιμε κ. Κ …. Επικοινωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κ. Κ ….. σχετικά με το έγγραφο της «Αδελφότητας κληρικών – εκπαιδευτικών Ελλάδος» που σας υποβάλαμε με ερώτημα για τις αποδοχές των πολυτέκνων εκπαιδευτικών – κληρικών και κατ΄ επέκταση όλων των πολυτέκνων που κατέχουν και δεύτερη θέση στο Δημόσιο.

Πληροφορηθήκαμε ότι η Υπηρεσία σας προσανατολίζεται να απαντήσει πως περικόπτονται οι αποδοχές και των πολυτέκνων από τη δεύτερη θέση στο 30%, διότι στο άρθρο 34, δ΄ Ν. 4354/2015 αναφέρεται ότι, καταργείται «Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτό».

Παρά ταύτα, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψη σας ότι, και στο παρελθόν με αντίστοιχες διατάξεις νόμων είχε αμφισβητηθεί τόσο το δικαίωμα των πολυτέκνων να κατέχουν δεύτερη θέση, όσο και ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους των αποδοχών τους. Σε σχετικά ερωτήματα η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. απάντησε δια της υπ’ αριθμ. 192/1993 Γνωμοδοτήσεώς της ότι, «οι διατάξεις που αναφέρονται στους πολυτέκνους και επιτρέπουν σε αυτούς την κατοχή και δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα με μόνο όρο τον περιορισμό των αποδοχών τους στα 3/5 των ακκαθαρίστων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου είναι απολύτως ειδικές και δεν καταργούνται από μεταγενέστερες διατάξεις …. οι οποίες αφορούν όλους τους άλλους, εκτός των πολυτέκνων για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται με ειδική αναφορά στους πολυτέκνους. Και ναι μεν ορίζεται ότι ΄καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού΄ πλην όμως, από τη διάταξη αυτή δε συνάγεται πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει την παρεχόμενη από τις ειδικές αυτές διατάξεις όλως ειδική προστασία των πολυτέκνων ενόψει και της διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, που ορίζει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους. Ειρήσθω ότι η όλως ειδική αυτή προστασία των πολυτέκνων που καταλήγει σε διάκριση υπέρ αυτών και μόνο, είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, διότι όπως έχει νομολογηθεί, δεν συνδέεται μόνο με την ικανοποίηση του ατομικού συμφέροντος του πολυτέκνου, αλλά κυρίως με την εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα από τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων και την εντεύθεν μείωση του πληθυσμού της χώρας …».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και υπό το κράτος ισχύος του Ν. 4354/2015, παρά τη στερεότυπη επανάληψη της καταργήσεως κάθε αντικείμενης διάταξης, η μείωση των αποδοχών της δεύτερης θέσης δεν ισχύει για τους πολυτέκνους επί των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι περιορισμοί: α) των αποδοχών της πρώτης θέσης στα 3 ή 4/5 (αναλόγως του αριθμού των ανηλίκων τέκνων) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, β) των συνολικών αποδοχών εκ των δύο θέσεων στο ύψος των αποδοχών επίσης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και γ) των αποδοχών της δεύτερης θέσης κάτω από τις συνολικές αποδοχές της πρώτης ( άρθρο 104§2 Συντάγματος).

Η αντίθετη με τα ανωτέρω μείωση των αποδοχών από τη δεύτερη θέση και των πολυτέκνων στο 30% θα εξαφάνιζε την ιδιαίτερη, κατά συνταγματική επιταγή, προστασία του κράτους προς την πολύτεκνη οικογένεια. Επισυνάπτουμε ενδεικτικώς την Γνμδ. 192/1993 Ν.Σ.Κ., καθώς και την όμοια νεότερη 331/2000. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Χαλάνδρι, 3/2/2016

Με τιμή

Για την «Αδελφότητα Κληρικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος»
Ο Αντιπρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χ. Τρομπούκης Διδάκτωρ Νομικής Ετικέτες