Πως Μητροπόλεις, ναοί και εκκλησιαστικά ιδρύματα θα ενταχθούν στο ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης

Loading...


Εγκύκλιο «Περί της εφαρμογής της διαδικασίας εντάξεως στο ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος. Στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης δύναται να ενταχθούν άπαντα τα πιστοποιημένα εκκλησιαστικά ιδρύματα, καθώς και άπαντες οι χώροι στους οποίους ετοιμάζεται και παρέχεται τροφή για απόρους ή τροφίμους ιδρυμάτων.

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά κα ιτη διαδικασία ένταξης: 

Αριθμ. Πρωτ. 1704
Διεκπ. 871
Αθήνα 14 Απριλίου 2014

Με το άρθρο 58Α του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/ 1.11.2013), που έχει ως θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.21 οικ. 23824/ 23.12.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό ‘‘Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης’’» (ΦΕΚ Β΄ 3274/23.12.2013) ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.) για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς επίσης και τα ειδικά πιστοποιημένα ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α) εμπίπτουν και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και οι χώροι οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σιτίσεως μέσω διατηρήσεως ειδικών προς τούτο χώρων, δηλαδή μαγειρεία και αίθουσες διαθέσεως συσσιτίων για αστέγους και απόρους.

Συγκεκριμένα, στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης δύναται να ενταχθούν άπαντα τα πιστοποιημένα εκκλησιαστικά ιδρύματα, καθώς και άπαντες οι χώροι στους οποίους ετοιμάζεται και παρέχεται τροφή για απόρους ή τροφίμους ιδρυμάτων.

Ως χώροι του είδους αυτού νοούνται οι δομές των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Ναών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, στους οποίους παρασκευάζεται φαγητό για διανομή σε συσσίτια ή τροφίμους ιδρυμάτων.
Γιά την ένταξη στο Τ.Υ.Α., οι φορείς, Ιερές Μητροπόλεις, Ιεροί Ναοί και εκκλησιαστικά ιδρύματα, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (www.deddie.gr).

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της σελίδας για εγγραφή στη ΔΕΔΔΗΕ είναι η επωνυμία του ωρολογίου της ΔΕΗ, όπως αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Εάν στον λογαριασμό δεν αναγράφεται το νομικό εκκλησιαστικό πρόσωπο, πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί και να αναγραφεί το όνομα της Ιεράς Μητροπόλεως ή του Ιερού Ναού που λειτουργεί τον χώρο παρασκευής φαγητού για διανομή σε απόρους.

Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο ζητείται να συμπληρωθεί είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος και επίσης ο Α.Φ.Μ. του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, που αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, για να υπάρξει πλήρης ταυτοποίηση.

Επίσης, πρέπει να γίνει επιλογή κατηγορίας. Γιά τους χώρους παροχής κοινωνικής φροντίδας (π.χ. γηροκομείο) που λειτουργούν με άδεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Περιφέρειας (άδεια άρθρου 5 του Ν. 2646/1998) επιλέγουμε Κατηγορία Α. Γιά τους χώρους προετοιμασίας ή διανομής φαγητού επιλέγουμε Κατηγορία Β. Σε περίπτωση χώρων κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι δεν υπάγονται στην Κατηγορία Α λόγω ελλείψεως αδείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαθέτουν όμως χώρο παρασκευής ή διανομής φαγητού για τους τροφίμους τους, υπάγονται στην Κατηγορία Β. Τέλος, πρέπει να γίνει και η επιλογή του εκκλησιαστικού φορέως.

Τα βήματα, ως εκ τούτου, που οφείλουμε να ακολουθήσουμε είναι τα ακόλουθα:

Είσοδος στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.
Επιλογή εικονιδίου Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.
Ο αιτών οδηγείται στην επόμενη οθόνη, όπου πρέπει να επιλέξει Νέα αίτηση.
Στην επόμενη οθόνη ο αιτών πρέπει να επιλέξει Κατηγορία Β ή Α, αναλόγως.
Στην επόμενη οθόνη, αφού συμπληρώσει ο αιτών τον αριθμό παροχής του ακινήτου (11 ψηφία χωρίς ενδιάμεσα κενά ή παύλες) και στη συνέχεια επιλέξει αναζήτηση (δηλαδή το εικονίδιο που παρουσιάζει μεγεθυντικό φακό), εμφανίζονται η επωνυμία του εκκλησιαστικού προσώπου, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.

Στην οθόνη αυτή ο αιτών πρέπει να επιλέξει αν πρόκειται για μαγειρείο ή αίθουσα διάθεσης συσσιτίου και το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω χώρος.
Η επιλογή Εκκλησιαστικού Προσώπου γίνεται επιλέγοντας το βελάκι του σχετικού πεδίου, οπότε ανοίγει η λίστα επιλογής.

Στη συνέχεια, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας, εκ των οποίων το σταθερό τηλέφωνο (10 ψηφία χωρίς κενά  και παύλες και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) είναι υποχρεωτικά.

Τέλος, πρέπει να επιλέξει Καταχωρηση, οπότε εμφανίζεται ο αριθμός αιτήματος. Ο αριθμός αυτός πρέπει να σημειωθεί, διότι είναι απαραίτητος για τον μεταγενέστερο έλεγχο εξέλιξης της αίτησης ή την τροποποίησή της.
Σύμφωνα με το άρθρο 4Α της Υπουργικής Αποφάσεως Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 23824/23.12.2013, η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεούται να βεβαιώσει ότι ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις εντάξεως εις το Τ.Υ.Α., δηλαδή είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα – χώρος και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής σιτίσεως μέσω διατηρήσεως ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διαθέσεως συσσιτίου).

Η ανωτέρω βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου θα αποσταλεί προς την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να διασταυρώσει τα εν λόγω στοιχεία με αυτά που θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως για το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.).

Προς τούτο παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον συνημμένο πίνακα και να τον αποστείλετε στην Ιερά Σύνοδο, αφού πρώτα έχετε υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.

 

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Διαυλείας Γαβριήλ
 Ετικέτες