Προϋπολογισμός: Αυξημένη εμφανίζεται η δαπάνη για τη μισθοδοσία κληρικών

Loading...


Αυξημένη εμφανίζεται βάσει των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού η δαπάνη για τη μισθοδοσία των κληρικών. Στην έκθεση του υπουργείου αναφέρεται: 

«H μισθοδοσία η οποία πληρώνεται από τον Κρατικό Π/Υ και αφορά υπάλληλους
υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. μισθοδοσία
προσωπικού νοσοκομείων και πανεπιστημίων), αποτυπώνεται σαν επιχορήγηση προς τον
αντίστοιχο υποτομέα
, ο οποίος καταγράφει έσοδα από επιχορήγηση και ισόποσα έξοδα
μισθοδοσίας. Παρόμοια προσαρμογή γίνεται και για την μισθοδοσία των κληρικών, με τη
διαφορά πως η εν λόγω συναλλαγή αποτυπώνεται σαν επιχορήγηση προς φορείς εκτός
Γενικής Κυβέρνησης (Εκκλησία). Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα ποσά των
προσαρμογών στη μισθοδοσία της Κεντρικής Διοίκησης:
 

                                                         Ιαν-Δεκ 2013     Ιαν-Νοε 2014
Μισθοδοσία Προσωπικού Νοσοκομείων  2.281             2.066
Μισθοδοσία Προσωπικού Περιφερειών   339                 288
Μισθοδοσία Προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 579              535
Μισθοδοσία Κληρικών                             132                177
Σύνολο                                                   3.331             3.066
(Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ)»
 Ετικέτες