Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τις αποσπάσεις εφημερίων

Loading...


Ειδική εγκύκλιο «Περί της εγκαίρου ανανεώσεως των αποσπάσεων των Εφημερίων» εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος και αναφέρεται στις διαδικασίες που απαιτούνται. 

Αναλυτικά αναφέρει:  Αθήνησι 13η Ιανουαρίου 2014

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβιβάζομεν υμίν το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/89231/2.10.13 έγγραφον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφορών εις τας παρατάσεις αποσπάσεων εις χρόνον μεταγενέστερον από της λήξεως αυτών, εις το οποίον, συμφώνως προς τας σχετικάς αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται ότι: «σύμφωνα με τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, ατομικού ή κανονιστικού περιεχομένου, παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους από το χρόνο της έκδοσής τους και δεν έχουν αναδρομική ισχύ», παρ’ εκτός εάν ρητώς προβλέπηται υπό των σχετικών διατάξεων.

Όθεν, επειδή το άρθρον 60 παρ. 3 του ν. 590/77 ορίζει ότι η ανανέωσις των αποσπάσεων των Εφημερίων πραγματοποιείται διά της αυτής διαδικασίας της αρχικής αποσπάσεως, μη προβλέπον αναδρομικώς την ανανέωσιν αυτής, εφιστώμεν την υμετέραν προσοχήν, όπως αι αιτήσεις περί ανανεώσεως των ως άνω ειρημένων αποσπάσεων αποστέλλωνται προς την Ιεράν Σύνοδον τουλάχιστον τρεις μήνας προ της λήξεως αυτών.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας Γαβριήλtilegrafima.gr