Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και Ιερών Μονών

Loading...


Άρθρο 25 Ν. 4301/2014

1.Η σύσταση παλαιών Ιερών Μονών (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. – ησυχαστηρίων) και Ενοριών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες ιδρύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 και κατά το χρόνο ίδρυσης των οποίων δεν δημοσιεύθηκε διάταγμα ιδρυτικό ή εγκριτικό της ιδρυτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποδεικνύεται με διαπιστωτική πράξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει:

 α) την επωνυμία (της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας αντίστοιχα),
β) την έδρα τους,
γ) την Ιερά Μητρόπολη, στην πνευματική δικαιοδοσία της οποίας τώρα υπάγονται,
δ) το χρόνο ίδρυσής τους, αναφερομένων οπωσδήποτε στο σώμα της, των αποδεικτικών στοιχείων (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, μοναστηριακό τυπικό κ.λπ.), από τα οποία συνάγεται ο χρόνος ίδρυσής τους.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οι διατάξεις του ν. 590/1977 (Α’146), καθώς και των άρθρων 7 του μν. 3800/1957 (Α’256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ’ του ν. 4030/2011 (Α’249), 88 του α.ν. 2200/1940 (Α’42) για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκθέσεων απογραφής δικαιωμάτων τους από τα ίδια ή τους διαδόχους τους.

2.Η σύσταση Ιερών Μονών (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. – ησυχαστηρίων) και Ενοριών της Εκκλησίας της Κρήτης κατά το χρόνο ίδρυσης των οποίων δεν δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση ή το σχετικό ιδρυτικό ή εγκριτικό διάταγμα, αντίστοιχα, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, αποδεικνύεται με διαπιστωτική πράξη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει: α) την επωνυμία (της Μονής ή του Ενοριακού Ναού της Ενορίας αντίστοιχα), β) την έδρα τους, γ) την Ιερά Μητρόπολη, στην πνευματική δικαιοδοσία της οποίας τώρα υπάγονται, δ) το χρόνο ίδρυσής τους, αναφερομένων οπωσδήποτε στο σώμα της των αποδεικτικών στοιχείων (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, μοναστηριακό τυπικό κ.λπ.), από τα οποία συνάγεται ο χρόνος ίδρυσής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για αυτά τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οι διατάξεις του ν. 4149/1961 (Α’ 41), καθώς και των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α’ 256), 2 παρ. 2 περίπτωση ΙΓ’ του ν. 4030/2011 (Α’ 249), 88 του α.ν. 2200/1940 (Α’ 42) για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκθέσεων απογραφής δικαιωμάτων τους από τα ίδια ή τους διαδόχους τους. Ετικέτες