Ανανεώνονται τα Δίπτυχα, καλούνται να συνεισφέρουν οι Μητροπόλεις

Loading...


«Περί αποστολής στοιχείων των Ιερών Μητροπόλεων προς καταρτισμόν των Διπτύχων του έτους 2015» τιτλοφορείται η νέα εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου προς τις κατά τόπους Μητροπόλεις. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

Πρωτ. 2366
Αριθμ. Διεκπ. 1112
Αθήνα 21 Μαίου 2014

Διά του παρόντος, γνωρίζομεν υμίν τα ως κάτωθι διά την υποβολήν των σχετικών στοιχείων, επί τη βάσει των οποίων θα καταρτισθώσι τα Δίπτυχα του έτους 2015 :

1.Επειδή ο εκδιδόμενος κατ᾿ έτος τόμος είναι συνήθως ογκώδης και ως εκ τούτου δύσχρηστος και υψηλού κόστους απαιτείται :

α)Η κατά το δυνατόν μείωσις του βιογραφικού των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, ούτως ώστε να μη υπερβαίνη τον παραπλεύρως της φωτογραφίας αυτών ελεύθερον χώρον, εις το οποίον ως απαραίτητα στοιχεία θα αναφέρωνται το έτος και ο τόπος γεννήσεως, οι τίτλοι σπουδών, η οιαδήποτε εκκλησιαστική διακονία και η ημερομηνία της εις Επίσκοπον χειροτονίας.

β) Η άνευ λεπτομερειών αναφορά των διαφόρων επί μέρους στοιχείων των αφορώντων εις την διακονίαν και την εν γένει δραστηριότητα των Ιερών Μητροπόλεων. Ως εκ τούτου, δέον να μην αναγράφωνται οι Συνταξιούχοι Εφημέριοι, τα δε αριθμητικά στοιχεία να είναι απολύτως ακριβή.

2.Η αποστελλομένη διά τα Δίπτυχα φωτογραφία να εικονίζη τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον επανωκαλύμμαυχον και εγκόλπιον.

3.Αι ενδεχόμεναι μεταβολαί και διορθώσεις εις την ενοριακήν και μοναστηριακήν διάρθρωσιν δέον όπως σημειωθώσιν εις φωτοστατικόν αντίγραφον των υπαρχουσών σελίδων των Διπτύχων του έτους 2014. Στοιχεία αποστελλόμενα άλλως πως (εις ηλεκτρονικήν μορφήν ή μέσω διαδικτύου ή φωτοτυπίαι εκ του αρχείου εκάστης Μητροπόλεως ή εκτυπώσεις εκ του ηλεκτρονικού αρχείου αυτών κ.λπ.) καθιστούν δυσχερεστάτην και χρονοβόρον την χρησιμοποίησίν των, διά τεχνικούς λόγους. 

4. α)Η αναγραφομένη τοπική Αγιολογία δέον όπως είναι πλήρης, αναφέρητε δε σαφώς εις τα ονόματα των Αγίων, τον αιώνα ή τα έτη, κατά τα οποία έζησαν, καθώς και την ημέραν της μνήμης αυτών, άνευ ετέρων αγιολογικών λεπτομερειών.

β) Αι τοπικαί εορταί και η τοπική αγιολογία δέον όπως ενωθώσιν, όπου είναι δυνατόν, προς αποφυγήν επαναλήψεων.

5.Ειδικώς εις ο,τι αφορά εις την κατηγορίαν των Εφημερίων, δέον όπως αύτη αναγραφή σύμφωνα προς την νέαν κατάταξιν των Κληρικών, δηλαδή Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

6.Παρακαλούμεν, ιδιαιτέρως, όπως η επίσημος αποστολή των στοιχείων εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως, πραγματοποιείται, ει δυνατόν, δι᾿ εγγράφου υπογεγραμμένου υπό του οικείου Ιεράρχου και απευθυνομένου προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διά την έγκαιρον και επιμεμελημένην έκδοσιν των Διπτύχων απαιτείται ωσαύτως η έγκαιρος αποστολή των στοιχείων υπό των Ιερών Μητροπόλεων προς την Ιεράν Σύνοδον, ήτοι το αργότερον έως τέλους μηνός Ιουλίου ε.ε. Εν περιπτώσει εκπροθέσμου αποστολής των στοιχείων και προς αποφυγήν καταχωρίσεως ελλιπών στοιχείων, λόγω της μη εγκαίρου αποστολής αυτών, θα δημοσιεύωνται τα στοιχεία του προηγουμένου έτους.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες