Αμείωτος η κρίσις εις τας σχέσεις Φαναρίου- Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Loading...


Του Γιώργου Ζερβού

Η κρίσις εις τας σχέσεις Οικουμενικού Πατριάρχου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών παραμένει αμείωτος. Τούτο προκύπτει από την απουσίαν του Αρχιεπισκόπου από την επίσημον επίσκεψιν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εις την Κέρκυραν,ύστερα από πρόσκλησιν της Ι. Μητροπόλεως Κερκύρας. Τον Αρχιεπίσκοπον εξεπροσώπησεν ο Σεβ.Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Ιωάν-
νης, ο οποίος εξελέγη Μητροπολίτης παρά την καθολικήν αντίδρασιν του Οικουμενικού Πατριάρχου. 

Λέγεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος ετοιμάζεται να «απαιτήση» από το Φανάριον,όπως τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εκπροσωπή εις τας Αθήνας Αρχιμανδρίτης και όχι ο Σεβ. Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος εξελέγη εις τον θρόνον αυτόν, μετά την αποτυχίαν του να αναδειχθή ΜητροπολίτηςΙωαννίνων.

Ένα άλλο γεγονός, το οποίον κα-
ταδεικνύει την υφισταμένην κρίσιν
είναι η απόφασις της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος να συ-
ζητήση, μετά από σχετικόν αίτημα
του Σεβ. Μητροπολίτου Αιγιαλείας
και Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου, την
ανάκλησιν του χαρακτηρισμού της
Ιεράς Μονής Μαζίου Μεγάρων ως
«Σταυροπηγιακής» υπαγομένης εις
το Οικ. Πατριαρχείον.

Ο χαρακτηρισμός είχε «συντελεσθή» με πραξεις του μακαριστού Μητροπολίτου
Μεγάρων κυρού Βαρθολομαίου. Αι πράξεις είχον εγκριθή με την δημοσίευσίν των εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λέγεται ότι εάν ο Οικ. Πατριάρχης το «τραβήξη το σχοινί» διά την εφαρμογήν των σχεδίων του, τα οποία προβλέπουν την αυτονόμησιν των Ιερών Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών» (κατά τα πρότυπα της Εκκλησίας της Κρήτης), τότε ο Αρχιεπίσκοπος θα διεξάγη «πραγματικόν πόλεμον», διά να αποτρέψη τα σχέδια αυτά. Πάντως η στάσις του Αρχιεπισκόπου έχει εκπλήξει τον
Οικ. Πατριάρχην, ο οποίος διατείνεται «πως άλλα μας λέγουν δημοσίως
οι φίλοι και άλλα πράττουν παρασκηνιακώς».

Ο Αρχιεπίσκοπος ήλλαξε
στάσιν έναντι του Οικ. Πατριάρχου,
όταν απεκαλύφθη ότι ο τελευταίος
«θέλει τα σύνορα» της Εκκλησίας
της Ελλάδος έως του Ολύμπου.

Ο Αρχιεπίσκοπος θυμίζει τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
κυρόν Σεραφείμ,
ο οποίος, όταν διεπίστωσεν ότι ο μακαριστός Οικ. Πατριάρχης κ. Δημήτριος είχεν «επιθετικά σχέδια» εις βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφρόντισε να ανακόψη τας «ορέξεις» του με πολλαπλά μηνύματα…. Ετικέτες