Κοζάνης Παύλος σε Σαμαρά: Μην επιτρέψετε να αδικηθεί η Δυτική Μακεδονία

Αυξάνονται και πληθύνονται οι παρεμβάσεις των Ιεραρχών με αφορμή όσα προβλέπει για τις πανεπιστημιακές σχολές το περίφημο πρόγραμμα “Αθηνά” του υπουργείου Παιδείας. Τη σκυτάλη πήρε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ο οποίος απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Μετά τιμής και πολλής ευχαριστήσεως επικοινωνούμεν μαζί Σας ευχόμενοι όπως ο Άγιος Νικόλαος, ο Προστάτης και πολιούχος της ιστορικής και ευάνδρου Κοζάνης να Σας σκέπη και να Σας φρουρεί εις το πολυεύθυνον έργον Σας!
Κύριε Πρόεδρε, μετά λύπης πληροφορούμεθα ότι πρόθεσις της εντιμωτάτης Κυβερνήσεως και δει του Εντιμωτάτου και Ελλογιμωτάτου επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού είναι να καταργηθή το Πανεπιστήμιον Δυτικής Μακεδονίας και τα υπάρχοντα δύο Τμήματα της Κοζάνης να καταστούν παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης! Το δε Τεχνολογικόν Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) της Περιφερείας μας, από τα παλαιότερα και πλέον δραστήρια της χώρας, προτίθεται να συρικνωθή και να ανακατανεμηθούν Τμήματά του. 

Αυτές καθ’ αυτές οι προθέσεις είναι άκρως προσβλητικές και δια την Κοζάνην, αλλά και σύμπασα την Δυτικήν Μακεδονίαν. Και εξηγούμεθα:

1. Η Κοζάνη αποτελεί την πρωτέουσα και το κέντρον της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Γεωγραφικά, χωροταξικά και επιπλέον εθνικά και ιστορικά όχι μόνο πρέπει αλλά επιβάλλεται η λειτουργία του ως άνω Ιδρύματος.

3. Δεν πρέπει να διαγράφεται και να λησμονήται η ιστορία. Η Κοζάνη στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, της οθωμανικής τυρανίας, διέθετε παιδείαν υγιούς εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, με εξαιρέτους και χαρισματικούς διδασκάλους του Γένους, όπως τον Αρχιμανδρίτην Ευγένιον Βούλγαρην, και διέθετε διδακτήρια, τα οποία κοσμούν ακόμα την πόλιν. Και τίθεται το ερώτημα: αυτός ο πολιτισμός, αυτή η παιδεία, αυτή ιστορία θα διαγραφούν;

Όταν άλλοι λαοί ερευνούν την διαδρομήν τους και αν εύρουν έστω και εν ψήγμα το προβάλλουν και προσπαθούν να το επιβάλλουν ως  μέγα!

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, έχετε καταγωγήν ευγενούς παιδείας και ιστορικώς επιβεβλημένην (Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς & Πηνελόπη Δέλτα), έχετε ευαισθησίας δια κάθε τι που αναφέρεται εις την πολύπαθην Μακεδονία, αλλά και είσθε προικισμένος και κεκοσμημένος με πλείστας αρετάς.

Σας ικετεύομεν, λοιπόν, να μην επιτρέψητε -κατά τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε- να αδικηθή και να υποτιμηθή η Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια ιστορικής μνήμης, πολιτισμού, ενεργείας, αλλά και της υψηλοτέρας ανεργίας πανελλαδικά.

Ευελπιστούντες ότι το πτωχόν, αλλά γεμάτον αγωνίαν γράμμα μας θα εύρη απήχησιν εν τη ευγενή καρδία Υμών, ευχαριστούμεν και ως Αρχιερεύς προσευχόμεθα δία την υγείαν Υμών και το θείον φωτισμόν εις το πολύπλερον και πολυεύθυνον έργον Σας, το οποίον τόσην ανάγκην έχει η πατρίδα και ο ευγενής λαός αυτής.
Επί δε τούτοις διατελούμεν

Μετ’ εξαιρέτου τιμής & ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ