Γόρτυνος Ιερεμίας: Αυτός ο «Άγγελος Κυρίου» είναι ο Ιησούς Χριστός

Κατήχηση για μικρούς αλλά και για μεγάλους δημοσιεύει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας υπό το θέμα: Η θυσία του Αβραάμ.

Ας ερωτήσουμε, ποιος μιλάει εδώ; Εδώ μιλάει ο Άγγελος Κυρίου. Αλλά ο Αβραάμ δεν θυσίασε το παιδί του για κτιστό Άγγελο, αλλά για τον ίδιο τον Θεό. Άρα, αυτός ο Άγγελος Κυρίου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ένας εκ των τριών επισκεπτών του Αβραάμ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (Γεν. κ. 22)
1. Αρχίσαμε, αγαπητοί μας νέοι καί αδελφοί χριστιανοί, νά μελετούμε μέ ένα σύντομο, αλλά θεολογικό κάπως νόημα τήν Αγία Γραφή καί νά παίρνουμε από αυτήν τά ωφέλιμα γιά τήν ψυχή μας. Βρισκόμαστε στό τέλος τού μεγάλου Πατριάρχου, τού Αβραάμ, από τόν οποίο, είπαμε, αρχίζει η ιστορία τής Παλαιάς Διαθήκης. Μιλήσαμε γιά τήν θεοφάνεια τού Αβραάμ, η δέ θεοφάνεια τών αγίων καί δικαίων ανθρώπων τής Παλαιάς Διαθήκης είναι η θέα τού Υιού τού Θεού, πρίν ακόμη σαρκωθεί. Γι’ αυτό καί από τήν παρουσία τών τριών Αγγέλων στόν Αβραάμ δεχθήκαμε τήν πατερική ερμηνεία ότι ο ένας εξ αυτών είναι Θεός, ο Υιός τού Θεού, όπως λέγεται καθαρά εις Γεν. 22,12.

Εν τώ μεταξύ έγινε η γνωστή μεγάλη καταστροφή Σοδόμων καί Γομόρρων, τά χρόνια όμως περνούν χωρίς νά έχει εκπληρωθεί η υπόσχεση τού Θεού στόν Αβραάμ περί αποκτήσεως υιού από τήν Σάρρα. Καί είναι μέν αλήθεια ότι ο Αβραάμ απέκτησε υιό, τόν Ισμαήλ, από τήν δούλη τής γυναίκας του Σάρρας, τήν Άγαρ, πράγμα πού επιτρεπόταν τότε, αλλά ο υιός αυτός δέν θά ήταν ο «υιός τής επαγγελίας» (Ρωμ. 9,8.9). Αλλά οι τρείς άγγελοι υποσχέθηκαν πάλι στόν Αβραάμ τήν απόκτηση υιού από τήν Σάρρα (Γεν. 18,10). Καί ο Αβραάμ, άν καί η Σάρρα ήταν σέ μεγάλη καί προχωρημένη ηλικία, επίστευσε στόν Θεό γιά τήν απόκτηση τού τέκνου αυτού καί αναπαύθηκε. Σέ βεβαίωση μάλιστα ότι θά εκπληρωθεί η υπόσχεση τού Θεού στόν Αβραάμ, ο Θεός αλλάζει τό όνομά του καί από Άβραμ, πού εκαλείτο μέχρι τώρα (αυτό ήταν τό πρώτο όνομά του), θά καλείται από δώ καί πέρα Αβραάμ. Η αύξηση αυτή τής συλλαβής τού ονόματος τού Αβραάμ, θά εσήμαινε ότι ο Αβραάμ θά είναι πρόγονος πολλών απογόνων. Ομοίως καί η «Σάρα» (μέ ένα ρ), θά μετονομαστεί τώρα σέ «Σάρρα» (μέ δύο ρ), πράγμα τό οποίο θά εσήμαινε ότι καί αυτή θά γίνει μητέρα πολλών απογόνων.

2. Η Σάρρα, πραγματικά εγέννησε τόν υιόν τής υποσχέσεως, ο οποίος έδωσε μεγάλη χαρά στήν οικογένεια, γι’ αυτό καί τό όνομά του ονομάστηκε «Ισαάκ», πού εβραϊκά σημαίνει «χαρά», γέλωτας (Γεν. 21,3.6). Ο Αβραάμ καί η Σάρρα αγάπησαν τόν Ισαάκ, τόν υιόν τής υποσχέσεως, αλλά η πίστη τού Αβραάμ πρός τόν Θεό δοκιμάστηκε μέ τήν απαίτηση τού Θεού νά τού θυσιάσει τόν Ισαάκ. Μεγάλης όμως πίστεως ο Αβραάμ, έκανε ένα υψηλό άλμα καί θυσίασε τήν δική του αγάπη στόν υιό του στήν απαίτηση τού Θεού, γιατί, όπως ερμηνεύει ο απόστολος Παύλος, πίστευσε γιά τόν Θεό ότι καί άν πεθάνει ακόμη ο Ισαάκ, ο Θεός θά εκτελέσει καί από νεκρό τήν υπόσχεσή Του (Ρωμ. 4,17 εξ.). Έτσι ο Αβραάμ έλαβε τόν υιόν του Ισαάκ καί τήν μάχαιρά του, γιά νά πάει ψηλά στό βουνό Μωριά, εκεί πού τού καθόρισε ο Θεός (Γεν. 22,2[Εβρ.]), γιά νά θυσιάσει τόν υιόν του Ισαάκ. Τό θυσιαστήριο στήθηκε καί ο μεγάλης πίστεως άνδρας πατριάρχης Αβραάμ έλαβε τόν Ισαάκ καί ανέβασε πάνω στό θυσιαστήριο καί ανέσυρε τήν μάχαιρά του, γιά νά τόν θυσιάσει! Ακριβώς όμως αυτή τήν στιγμή, πού ο Αβραάμ θά έθετε τήν μάχαιρα στόν υιό του Ισαάκ γιά θυσία, αυτή τήν στιγμή ακριβώς, άκουσε τόν «Άγγελο Κυρίου» νά τού λέγει: «Αβραάμ, Αβραάμ μή επιβάλης τήν χείρα σου επί τό παιδίον. Οίδα γάρ ότι φοβή σύ τόν Θεόν καί ουκ εφείσω τού αγαπητού σου υιού δι’ εμέ» (Γεν. 22,12).

Άς σταματήσουμε εδώ καί άς ρωτήσουμε, αγαπητοί μου νέοι καί νέες καί αδελφοί χριστιανοί. Άς ερωτήσουμε, ποιός μιλάει εδώ; Εδώ μιλάει ο Άγγελος Κυρίου. Αλλά ο Αβραάμ δέν θυσίασε τό παιδί του γιά κτιστό Άγγελο, αλλά γιά τόν ίδιο τόν Θεό. Άρα, αυτός ο «Άγγελος Κυρίου» είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ένας εκ τών τριών επισκεπτών τού Αβραάμ.

Μέ πολλές ευχές,

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας