Ο Γόρτυνος Ιερεμίας για τον Άγιο Παΐσιο

Loading...


Κυριακάτικο Εγκύκλιο Κήρυγμα Μητροπολίτου

Ο Άγιος Πατήρ Παϊσιος ως ομολογητής της Ορθόδοξης Πίστης
 

1. Σήμερα, αδελφοί μου χριστιανοί, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον όσιο Παίσιο τον αγιορείτη, που τώρα τελευταία ανακηρύχθηκε επίσημα άγιος από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Σας παρακαλώ, αδελφοί, να αποκτήσετε και να διαβάσετε σιγά-σιγά τους πέντε τόμους που επιγράφονται «Γέροντος Παισίου Αγιορείτου λόγοι».

Είναι το καλύτερο πνευματικό ανάγνωσμα οι τόμοι αυτοί για την πνευματική μας πρόοδο. Είναι το Γεροντικό της συγχρόνου εποχής μας.

2. Αξιώθηκα να γνωρίσω τον άγιον αυτόν πατέρα της εποχής μας και συνεζήτησα μαζί του δυό φορές.

Πολύ ωφελήθηκα από τις άγιες συμβουλές του. Με την προσευχή και τον ασκητικό του βίο καθαρίστηκε η καρδιά του και έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

Σ᾽ αυτόν τον αγράμματο Μοναχό του δόθηκε το χάρισμα της θεολογίας και ακόμη του δόθηκε και το προορατικό χάρισμα.

Αλλά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου, δίδονται όταν υπάρχει ορθή πίστη. Ο όσιος πατήρ Παίσιος, όπως όλοι οι άγιοι Μοναχοί, μαζί με τον αγώνα του για τον καθαρμό της καρδιάς του, είχε την αγωνία για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης και εκφραζόταν μάλιστα δυναμικά και αγωνιζόταν γι᾽ αυτό.

Έτσι το διαβάζουμε στα πολλά βιβλία, που γράφουν το συναξάριό του και την διδασκαλία του.

Στρεφόταν ιδιαίτερα εναντίον του παπισμού και του οικουμενισμού· εναντίον αυτών των δύο από τα οποία κινδυνεύουν οι χριστιανοί μας σήμερα, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν τον κίνδυνο των αιρέσεων αυτών, γιατί δεν τους τον λέμε.

3. Μη έχοντες τον χρόνο να πούμε πολλά, λέγουμε εδώ μόνο αυτά τα λίγα. Ο άγιος Γέροντας Παίσιος, τότε που ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έκανε εκείνα τα τολμηρά και βάσφημα κατά της Ορθόδοξης πίστη μας κινήματά του, και προσέγγισε τους αιρετικούς παπικούς σαν να ήταν και αυτοί ορθόδοξοι, ο πατήρ Παίσιος, λέγω, απλός μονοχός αυτός, έγραψε επιστολή, στην οποία χύνει τον πόνο του για το παραστράτημα αυτό του Πατριάρχου.

Σ᾽ αυτήν την επιστολή, που υπάρχει μέχρι σήμερα, γράφει: «Έφθασαν – λέγει – μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις διά την Αγίαν Ορθοδοξίαν μας.

Επόνεσα πολύ διά την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην, δυστυχώς, του πατέρα μας κ. Αθηναγόρα». Καί παρακάτω στην επιστολή του γράφει ο άγιος πατέρας για τον Πατριάρχη: «Αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται παπική εκκλησία, διότι η Ορθόδοξη Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή». Καί για τις ενέργειες αυτές του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρα γράφει στην συνέχεια ο άγιος Παίσιος: «Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση (ο Πατριάρχης) μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού». Γιά τους φιλενωτικούς, γι᾽ αυτούς, δηλαδή, που θέλουν και αγωνίζονται για την ένωσή μας με τον Πάπα, λέγει ο άγιος πατήρ Παίσιος: «Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό».

«Ας γνωρίζουμε – λέγει στην συνέχεια ο άγιος Γέροντας Παίσιος – ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμία έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις που παρουσιάζεται είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικόν.

Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι Ναός, που κτίζεται από πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός “και ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται, εφ᾽ ον δ᾽ αν πέση λικμήσει αυτόν” (Ματθ. κα´ 44-45).

Ο Κύριος, όταν θα πρέπη, θα παρουσιάση τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες, διά να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, διά να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας».

4. Συνήθως, αγαπητοί μου χριστιανοί, παρουσιάζουν τον άγιο Παίσιο ως παρήγορο των θλιβομένων ψυχών και πνευματικό διδάσκαλο, αλλά παραλείπουν πολλοί, ίσως και επίτηδες, να παρουσιάσουν τον άγιο Γέροντα ως ομολογητή και αγωνιστή της Ορθόδοξης πίστης μας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει αγιότητα.

Ας έχουμε την ευχή του αγίου πατρός Παισίου, που εορτάζουμε σήμερα, και ας γίνουμε καλοί μαθητές της ιεράς Του διδαχής και μιμητές, όσον το δυνατόν, της αγίας ζωής του. Ετικέτες