Κυθήρων Σεραφείμ: Το τμήμα Ισλαμικών σπουδών δεν έχει καμμίαν θέσιν εις την θεολογικήν μας σχολήν

Loading...


Επιστολή στον υπουργό Παιδείας απέστειλε ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ στην οποία αναφέρει πως «Το τμήμα Ισλαμικών σπουδών δεν έχει καμμίαν θέσιν εις την θεολογικήν μας σχολήν»

Δείτε τι λέει: 

 

Εν Κυθήροις τη 7η Απριλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 308
Εξοχώτατον Κύριον
Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον
Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείον Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 εις Αμαρούσιον

Προάγομαι να σας παρακαλέσω διά το ακόλουθον θέμα, το οποίον αφορά εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνω απόφοιτος.

Το Τμήμα Θεολογίας, εξ ου έλαβον το πτυχίον της Θεολογίας, απεφάσισε να ιδρύση παρ’ αυτώ τμήμα Ισλαμικών σπουδών, διαφωνούντος του ετέρου τμήματος της Ποιμαντικής -Κοινωνικής Θεολογίας.
Επειδή όχι μόνον ως Ιεράρχης της Ελλαδικής μας Εκκλησίας, αλλά και ως απόφοιτος της εν θέματι Θεολογικής Σχολής, θεωρώ ως άτοπον, τολμηράν και ανοίκειον την τοιαύτην απόφασιν του Τμήματος Θεολογίας, εγκυμονούσαν ποικίλους κινδύνους (πνευματικούς, θεολογικούς και εθνικούς), παρακαλώ πολύ να ακούσετε και την ημετέραν εναγώνιον φωνήν και να μη στέρξητε εις την έγκρισιν μιάς τοιαύτης αποφάσεως, η οποία λυπεί βαθύτατα τον θεολογικόν κόσμον. Το τμήμα Ισλαμικών σπουδών δεν έχει καμμίαν θέσιν εις την θεολογικήν μας σχολήν.

Καί επί τούτοις, ευχόμενος ευλογημένας εορτάς, καλό Πάσχα και καλήν Ανάστασιν, διατελώ,
Μετ’ εξαιρέτου τιμής και ευχών

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ Ετικέτες