Θεόκλητος: Η Φλώρινα δεν έχει ανάγκην τυχερών παιγνίων και ψευδών υποσχέσεων

Loading...


Ως θανατηφόρο πλήγμα για την τοπική κοινωνία χαρακτηρίζει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος την απόφαση για δημιουργία καζίνο στην Φλώρινα και δια αυτό στέλνει επιστολή αγωνίας στους αρμόδιους υπουργούς. 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Προς
1)τον Εντιμότατον κ. Κωστήν Χατζηδάκην, Υπουργόν Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
2) την Ερίτιμον κ. Όλγαν Κεφαλογιάννη, Υπουργόν Τουρισμού
3) την Επιτροπήν Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
4) τας τοπικάς Περιφερειακάς και Δημοτικάς Αρχάς
Εις Έδρας των

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ, Ερίτιμος Κυρία Υπουργός, Εντιμότατοι Κύριοι,
Μετά μεγάλης λύπης και εντόνου ανησυχίας πληροφορούμεθα εκ των μέσων
ενημερώσεως ότι η αρμόδιος Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) της
Ελληνικής Πολιτείας, διά της υπ᾽ αριθμ. πρωτ. 104/6Β/09-05-2014 Αποφάσεώς της
(Α.Δ.Α.:ΒΙΙΨΙΜΛ-ΨΙ4), εγκρίνει τελικώς την «Παραχώρηση άδειας για ίδρυση, λειτουργία
και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας».

Πρόκειται, αληθώς, περί μιάς αποφάσεως η οποία συνιστά θανατηφόρον πλήγμα
διά την τοπικήν κοινωνίαν και την περιοχήν μας
, μάλιστα δε εις μίαν περίοδον βαθυτάτης
οικονομικής, πνευματικής και ηθικής κρίσεως διά την Ελλάδα.
Εν μέσω ταύτης της κρίσεως δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως η Δυτική Μακεδονία και η
Μητροπολιτική ημών Περιφέρεια. Ανεργία, φτώχεια, ανέχεια, αναστολή λειτουργίας
καταστημάτων και επιχειρήσεων, απόγνωσις, είναι λέξεις, αι οποίαι δύνανται να
περιγράψουν επακριβώς την σημερινήν επικρατούσαν κατάστασιν εις την Δυτικήν
Μακεδονίαν και ειδικώτερον εις την Φλώριναν.

Θεωρούμεν σκόπιμον εις το σημείον αυτό να υπενθυμίσωμεν τα στοιχεία της
Eurostat για το 2012, συμφώνως προς τα οποία επί συνόλου 270 περιφερειών της
Ευρωπαικής Ενώσεως, η Δυτική Μακεδονία κατατάσσεται πρώτη εις την ανεργίαν των
νέων 15-24 ετών με ποσοστό 72,5% (!!), πρώτη και εις την ανεργίαν των γυναικών με
ποσοστόν 36,8% και, εν τέλει, πέμπτη εις την εν συνόλω ανεργίαν με ποσοστό 29,9%!!

Επί πλέον, και συμφώνως προς τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) διά τον Ιούλιον του 2013, την πρώτην θέσιν εις την εν συνόλω ανεργίαν 
πανελληνίως κατέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκησις Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με 
ποσοστόν 30,5%, έναντι ποσοστού 29,8% τον Ιούνιον του 2013 και 26,5% τον Ιούλιον του 
2012, ενώ τον Οκτώβριον του 2013 το ποσοστόν εκυμάνθη εις τα επίπεδα του 29,7%. 
Ομολογουμένως θλιβεραί επιδόσεις, δυσοίωνα ποσοστά και μία ζοφερά 
πραγματικότης, η οποία προεκάλεσεν απελπισίαν, καταρράκωσιν της ανθρωπίνης 
αξιοπρεπείας, αύξησιν της εγκληματικότητος και των αυτοκτονιών εις άπασαν την 
Ελληνικήν επικράτειαν. 

Εν τούτοις, και παρά την οικτράν αυτήν κατάστασιν, η Ελληνική Πολιτεία ως
μέτρον αναπτύξεως της περιοχής μας, στηρίξεως της τοπικής κοινωνίας και ανορθώσεως
της τοπικής οικονομίας υιοθετεί την ίδρυσιν και λειτουργίαν καζίνου. Πως είναι τούτο
δυνατόν;
Αληθώς απορούμεν και εξιστάμεθα, πως δύναται να συνδυασθή η ανάπτυξις ενός
υποβαθμισμένου τόπου με την λειτουργίαν καζίνου εις αυτόν τον ίδιον τόπον, όταν είναι
τοις πάσιν γνωστόν ότι όπου λειτουργούν καζίνα κλείουν σπίτια, οικογένειαι
καταστρέφονται, αυξάνεται η εγκληματικότης, πολλαπλασιάζονται τα διαζύγια και αι
αυτοκτονίαι, ενώ μεγεθύνονται η φτώχεια και η απελπισία;  

Διά τούτο απευθυνόμεθα προς Εσάς, όπως και προς άπαντας τους αρμοδίους, και 
ζητούμεν να προβήτε εις επανεξέτασιν της ληφθείσης αποφάσεως και να μην επιτρέψητε 
την καταστροφήν μιάς ακριτικής παραμεθορίου περιοχής της Πατρίδος μας,
η οποία 
στενάζει καθημερινώς υπό το βάρος της παρατεταμένης κρίσεως των τελευταίων ετών. 
Τι, αληθώς, πιστεύετε ότι έχει μεγαλυτέρα σημασίαν διά την Φλώριναν: η 
λειτουργία ενός καζίνου ή, τουναντίον, η ίδρυσις ενός σχολείου, η ανανέωσις του 
εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου της και η ενίσχυσίς του εις προσωπικόν, ως και η 
διατήρησις του δημοσίου χαρακτήρος των υφισταμένων ηλεκτροπαραγωγών μονάδων της 
ΔΕΗ και η απρόσκοπτος συνέχισις της λειτουργίας των; 

Σας διαβεβαιούμεν, ότι η Φλώρινα δεν έχει ανάγκην τυχερών παιγνίων και ψευδών 
υποσχέσεων
περί δήθεν ευκόλου και μεγάλου κέρδους, αι οποίαι θα οδηγήσουν εις 
περαιτέρω οικονομικήν αφαίμαξιν και καταστροφήν και θα βυθίσουν εις μεγαλυτέραν 
απόγνωσιν τους κατοίκους και την περιοχήν ολόκληρον. 

Η Φλώρινα, αντιθέτως, όπως και άπασα η Δυτική Μακεδονία, έχει κατεπείγουσαν 
ανάγκην υγιών αναπτυξιακών μέτρων και επενδύσεων
, αι οποίαι θα εξασφαλίσουν 
σταθεράν και σίγουρον εργασίαν και αξιοπρεπή διαβίωσιν διά τον πληθυσμόν της. 
Απαιτούμεν ο παραγόμενος εις την περιοχήν μας πλούτος να επανεπενδύηται διά 
την δημιουργίαν έργων πνοής και αναπτύξεως και να μην καταλήγη εις τας χείρας των 
επιχειρηματιών του τζόγου και των πωλητών πλαστών ελπίδων και αιματοβαμμένων ονείρων.
Αναμένομεν την απάντησίν Σας και δηλούμεν ότι δεν θα υποστείλωμεν την
σημαίαν και τα λάβαρα του αγώνος, προκειμένου να διασφαλίσωμεν το δίκαιον και το
καλώς εννοούμενον συμφέρον του βασανιζομένου και πληττομένου υπό της κρίσεως
ποιμνίου μας.

Μετά τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ  

 Ετικέτες