Επιστολή Φλωρίνης Θεόκλητου σε Στουρνάρα-Μανιάτη για την πώληση της ΔΕΗ

Loading...


Επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομίας και Περιβάλλοντος απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος με αφορμή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίον ετέθη προς δημοσίαν διαβούλευσιν την Δευτέραν 10ην Μαρτίου
2014 και αφορά εις την «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας
Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Προς
τους Εντιμοτάτους
1) κ. Ιωάννην Στουρνάραν
Υπουργόν Οικονομικών
2) κ. Ιωάννην Μανιάτην
Υπουργόν Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Εις ΑΘΗΝΑΣ

Εντιμότατοι Κύριοι Υπουργοί,

Μετά μεγάλης ανησυχίας και αγωνίας διά το μέλλον και την
πορείαν του τόπου μας, και ειδικώτερον της ακριτικής Μητροπολιτικής
μας Περιφερείας, συντάσσομεν την παρούσαν επιστολήν, μεταφέροντες
ταυτοχρόνως τους εντόνους προβληματισμούς και τα ερωτηματικά του
ποιμνίου μας.

Αφορμήν διά την επιστολήν μας λαμβάνομεν από το Σχέδιον Νόμου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το
οποίον ετέθη προς δημοσίαν διαβούλευσιν την Δευτέραν 10ην Μαρτίου
2014 και αφορά εις την «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας
Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
αποτελεί δε συνέχεια της Πράξεως του
Υπουργικού Συμβουλίου περί Εγκρίσεως Αναδιαρθρώσεως και
Αποκρατικοποιήσεως της ΔΕΗ.

Συμφώνως προς το άρθρον 1, παράγρ. 3 του ανωτέρω σχεδίου νόμου,
«Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος
νόμου…στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.», μεταξύ των
οποίων «οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη: ΑΗΣ
Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ
Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW», και η «άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον
σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW», ως και «τα πάσης φύσεως
δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε. επί των…λιγνιτικών παραχωρήσεων…» των
ορυχείων «Αμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς» και
των ορυχείων Κλειδίου, Λόφων Μελίτης, Κομνηνών Ι & ΙΙ και του
«ορυχείου Βεύη».

Οφείλομεν να ομολογήσωμεν ότι η ανάγνωσις των
προμνημονευθέντων αλλά και λοιπών σημείων του εν λόγω σχεδίου
νόμου προκαλεί εύλογα ερωτήματα και απορίας.

Θα εξυπηρετηθή τελικώς το εθνικόν δημόσιον συμφέρον εκ της
πωλήσεως μέρους της ΔΕΗ εις ιδιώτας, δεδομένης ιδίως της
παρατεταμένης οικονομικής και γενικωτέρας κρίσεως, την οποίαν
διέρχεται η Ελλάς;
Εν μέσω μάλιστα ενός επιμόνως ασταθούς και
κλυδωνιζομένου οικονομικού περιβάλλοντος ποίοι και πόσοι
ενδιαφερόμενοι επενδυταί θα ευρεθούν; Καί έναντι ποίου τιμήματος η
αδύναμος και ευάλωτος Πατρίς μας θα διαπραγματευθή την πώλησιν
σημαντικού μεριδίου του νευραλγικού ενεργειακού τομέως;

Πέραν τούτου, πως θα διασφαλισθή η υπό του ιδιώτου επενδυτού-
επιχειρηματίου παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος προς τους
καταναλωτάς, καθ᾽ ην στιγμήν απουσιάζει σχετική ρύθμισις-πρόβλεψις
εις το δημοσιευθέν σχέδιον νόμου; Ποίος δύναται να εγγυηθή ότι το
κόστος λειτουργίας των μονάδων και των ορυχείων δεν θα μετακυλισθή
υπό του ιδιώτου ιδιοκτήτου αυτών εις τους καταναλωτάς, επιβαρύνοντας
έτι περαιτέρω ου μόνον τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τους
ήδη στενάζοντας, λόγω της κρίσεως, οικογενειακούς προϋπολογισμούς;

Ταυτοχρόνως, πως και ποίος θα καθορίση την υποχρέωσιν του
ιδιώτου ιδιοκτήτου διά την τοποθέτησιν μέρους των κερδών του εις νέας
επενδυτικάς πρωτοβουλίας, αι οποίαι θα δώσουν πνοήν ζωής και
προοπτικήν αναπτύξεως εις την ασφυκτιώσαν υπό της κρίσεως περιοχήν
μας; Καί πως θα ρυθμισθή το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών λόγω της
επιβαρύνσεως του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων εξ αιτίας
των εκπεμπομένων ρύπων εκ της λειτουργίας των εργοστασίων;

Επί πλέον, πως θα προστατευθούν τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων εις τας ανωτέρω ηλεκτροπαραγωγούς μονάδας; Καί εντός
τίνος πλαισίου, υπό ποίους δε όρους και συμβάσεις θα διενεργήται και θα
τελή η πρόσληψις και απασχόλησις νέου προσωπικού υπό του ιδιώτου
εργοδότου;

Εις το σημείον αυτό οφείλομεν να υπομνήσωμεν ότι ζώμεν και
κινούμεθα εις μίαν ακριτικήν περιοχήν της Ελλάδος, η οποία υφίσταται
εντονώτερον πάσης άλλης τας συνεπείας της οικονομικής κρίσεως.
Συμφώνως μάλιστα προς τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον Δεκέμβριον του 2013 η ανεργία εις την Αποκεντρωμένην
Διοίκησιν Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ανήλθε εις ποσοστόν 30,4%. Καί
πολλοί φοβούνται ότι το ποσοστόν τούτο θα εκτιναχθή έτι υψηλότερον,
ιδίως εις την περίπτωσιν μιάς βεβιασμένης και υπό ασφυκτικήν
οικονομικήν πίεσιν σχεδιαζομένης αποκρατικοποιήσεως μέρους της ΔΕΗ.

Πιστεύομεν ακραδάντως ότι εν μέσω των τρεχουσών δυσμενών
οικονομικών συνθηκών απαιτεί μεγάλην περίσκεψιν και βάσανον η
απόφασις πωλήσεως περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου,
ήτοι υποδομών, δικτύων, μονάδων, ορυχείων, τα οποία μάλιστα άπτονται
του βασικωτάτου τομέως της παραγωγής ενεργείας και ευρίσκονται εις
την Δυτικήν Μακεδονίαν, μίαν λίαν ευαίσθητον ακριτικήν περιοχήν της
Ελλάδος.

Ως καλώς γνωρίζετε, ζώμεν εις το λεγόμενον Τριεθνές, έχοντες ως
βόρειον γείτονα εν κράτος, το οποίον και επισήμως αμφισβητεί την
ελληνικότητα της Μακεδονίας και των κατοίκων της, εγείρει δε συνεχώς
ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων
. Συνεπώς, θεωρούμεν ότι η παρουσία
του Ελληνικού Κράτους, και διά της διατηρήσεως του πλήρους ελέγχου
των ηλεκτροπαραγωγών υποδομών της Δυτικής Μακεδονίας, οφείλει να
είναι ισχυρά και έντονος, δίδουσα τα σωστά μηνύματα προς τα όμορα
κράτη.

Εντιμότατοι Κύριοι Υπουργοί, παρακαλούμεν να λάβητε σοβαρώς
υπ᾽ όψιν Σας τας ανησυχίας και τους εκτιθεμένους προβληματισμούς,
ανησυχίας και προβληματισμούς μιάς ολοκλήρου κοινωνίας. 
Αισθανόμεθα ότι, επί τέλους, οφείλει ου μόνον να ακουσθή αλλά και να
προσμετρηθή δεόντως η φωνή των ακριτών κατοίκων της περιοχής μας
προ της λήψεως μιάς τόσον σημαντικής και καθοριστικής διά το μέλλον
των αποφάσεως.

Ελπίζοντες ότι θα λάβητε υπ᾽ όψιν Σας τα ανωτέρω εκτεθέντα και
ότι θα καταβάλητε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς επωφελή χειρισμόν
του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος διά τους ενεργειακούς Δήμους
των
Περιφερειακών Ενοτήτων Φλωρίνης και Κοζάνης, διά την Δυτικήν
Μακεδονίαν και την Ελλάδα άπασαν, διατελούμεν,

Μετά πατρικών ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣΕτικέτες