Επιστολή Γλυφάδας Παύλου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Loading...


Ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το Ταμείο Αλληλεγγύης θέτει με επιστολή του ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος ενώ αναφέρεται ακόμη στον περιορισμό διορισμού κληρικών.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 
Προς
τον Εξοχώτατον
Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κύριον Κάρολον Παπούλιαν
Εις  Αθήνας

            Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
                                        «Χαίρετε, εν Κυρίω πάντοτε !»

            Κατά μήνα Μάρτιον του έτους 2010, εθέσατε υπό την αιγίδα της Υμετέρας Εξοχότητος, την πρωτοβουλίαν του τότε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Φιλίππου Πετσάλνικου, διά την δημιουργίαν  «Ταμείου Αλληλεγγύης», προς τούτο ειδικού λογαριασμού, ανοιχθέντος εν τη Τραπέζη της Ελλάδος.

            Ερωτώμενοι πολλάκις υπό εμπεριστάτων χριστιανών της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, διά την πορείαν του ως άνω Ταμείου, επιτραπήτω τη ημετέρα ελαχιστότητι, όπως αιτηθή παρά τη Υμετέρα Εξοχότητι, απάντησις επί της μέχρι σήμερον συγκεντρώσεως χρημάτων εν τω Ταμείω Αλληλεγγύης, ως και εις ποίους Φορείς ταύτα διατίθενται.

            Επισπροσθέτως, παρακαλούμεν, όπως λάβωμεν γνώσιν του προορισμού και της διαθέσεως των εκτάκτων εισφορών («χαρατσιών»), των περικοπών-μειώσεως μισθοδοσίας συντάξεων και του «εφ΄ άπαξ» κατά 45% (ενώ τα χρήματα έχουν παρακρατηθή διαχρονικώς, εκ του  υπαλλήλου και ως εκ τούτου όλα του ανήκουν πλήρως), της αυξήσεως του Φ.Π.Α., των μειώσεων των επιδομάτων ενδεών πολυτέκνων και ατόμων με ειδικάς ανάγκας, ως και των λοιπών θυσιών του Ελληνικού λαού.

            Προφανώς γνωρίζετε, ότι υπάρχουν οικογένειαι, αι οποίαι δεν έχουν ούτε τον επιούσιον άρτον  «μια φραντζόλα ψωμί», άλλαι δεν έχουν χρήματα διά την πληρωμήν ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, άλλαι χάνουν τας οικίας των, λόγω δανείων. Δεινή η κατάστασις. Οι πολύτεκνοι υποφέρουν με μειώσεις των επιδομάτων και με τας αυξήσεις παντού, τας καταργήσεις νόμων υπέρ αυτών. Η Ελλάς θα συρρικνωθή και θα είναι η χώρα των γερόντων. Γερόντων, δίχως πνευματικούς πατέρας, εφ όσον οι κληρικοί θα σπανίζουν.

            Ο παράλογος περιορισμός διορισμού κληρικών, ανά την Ελλάδα (εις κληρικός διορίζεται κατ΄ έτος εις εκάστην Ι. Μητρόπολιν, δηλαδή εάν εις μίαν Ι. Μητρόπολιν συνταξιοδοτηθούν επί πλέον του ενός ή αποβιώσουν  περισσότεροι του ενός, τότε ωρισμένοι ενορίται δεν θα έχουν Ιερέα-Εφημέριον) έχει αντίκτυπον ιδιαιτέρως εις την ύπαιθρον και εις τα σύνορα της πατρίδος ημών.

Καιροφυλακτούν εκτός συνόρων ρασοφόροι εκ της Σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, να περάσουν τα σύνορα, τα περισσότερα των οποίων είναι εντελώς αφύλακτα. Το αυτό θα συμβή και με τους Αλβανούς, και τους Βούλγαρους οι οποίοι εισέρχονται ανεξελέγκτως εις την πατρίδα ημών.
            Ταύτα πάντα αναφέρομεν και ερωτώμεν, ίνα έχωμεν λόγον παρακλήσεως προς τους αιτούντας παρ΄ ημίν εξήγησιν και εν δειναίς δοκιμασίαις και δυσκολίαις ευρισκομένων αδελφών ημών.

            Προσευχόμενοι, τόσον διά την πρόοδον της φιλτάτης τε και γλυκυτάτης ημών Πατρίδος, όσον και διά την κατ΄ άμφω Υμετέραν υγείαν, επευχόμεθα εγκαρδίως πάσαν παρά του Παντοκράτορος Θεού ευλογίαν.

Μετά πάσης τιμής,
Ελάχιστος εν Επισκόποις.

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο  Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

Π Α Υ Λ Ο Σ   ο   Α΄

Κοινοποίησις:
1. Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν.
2. Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν.
3. Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν.
4. Ὑφυπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιον Μαυραγάνην.Ετικέτες