Πρόσληψη αναπληρωτών στην Αθωνιάδα Ακαδημία

Loading...


Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015 αποφασίστηκε από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στην Αθωνιάδα Ακαδημία και ενημερώθηκε για τα κενά. 

Αναλυτικά: 

«Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-
Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το
διδακτικό έτος 2014-2015»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β1) του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν.
3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) και
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων…» (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2014),
β2) του άρθρου 25 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
(Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
γ) των άρθρων 5, 9, παρ. 2, 3, και 9 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού….» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010),
2. Τη με αριθ. 118102/Δ1/25-7-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΧΦΨ) εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2014-
2015,
3. Τη με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/149/22435/17-9-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.
1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., σε συνδυασμό με τη με αριθ. 148200/Δ2/17-9-2014 απόφαση
Υπουργού Παιδείας «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015»,
4. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) στο Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
5. Τη με αριθ. 140764/Δ2/5-9-2014 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Κύρωση ενιαίου πίνακα
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02,
ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ.
έτους 2014-2015»,

6. Την Πράξη 2-Δ/19-9-2014 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του,
7. Τη με αριθ. 150307/Α2/22-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΔΑ9-ΚΞ3) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Διάθεση
θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά κλάδο για την πρόσληψη αναπληρωτών στη
Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2014-2015»,
8. Το με αριθ. Φ.5/4/2364/08-10-2014 (ΚΠ/ΥΠΑΙΘ 162175/Α2/08-10-2014) έγγραφο της Ιεράς
Κοινότητας του Αγίου Όρους,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
10. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ.
134/Α/2014) σε συνδυασμό με τη με αρ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς…» και,
11. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου της
Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2014-2015, προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
προς κάλυψη αναγκών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου της Αθωνιάδας
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ                                                ΚΛΑΔΟΣ
ΤΖΗΜΑΚΑΣ ΡΑΛΛΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                           ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Εκκλησιαστικό Σχολείο
και να αναλάβουν υπηρεσία από 17 -10-2014 έως και 24 -10 -2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 Ετικέτες