Αφορολόγητο 9.500 για όλους τους Μοναχούς της Ελλάδας

Loading...


Αφορολόγητο 9.500 ισχύει για όλους τους Μοναχούς της Ελλάδας σύμφωνα με τον Ν.4283/2014. Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 τού άρθρου 22 ν. 4283/2014 ισχύει για όλους τους μοναχούς στην Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά: 

Άρθρο 22
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
προστίθεται η φράση «, καθώς και για τα πρόσωπα της
υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4223/2013».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Δεν υπο−
χρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί
για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται
σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν
την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το

ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος
24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.»

3. α. Στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 28/
1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου»
(Α΄ 239) προστίθενται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.
β. Στις περιπτώσεις της εκμίσθωσης ακινήτων στις
οποίες εκμισθωτές είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου  Ετικέτες