Αγιος Στυλιανός – Το Απολυτίκιό του -26 Νοεμβρίου

: Η Εκκλησία μας τιμά αύριο, , τη μνήμη του Αγίου Στυλιανού.

Ακούστε το απολυτίκιο…

Απολυτίκιο:
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Στήλη έμψυχος της εγκρατείας, στύλος άσειστος της Εκκλησίας Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε, ανατεθείς γαρ Θεώ εκ νεότητος κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.