Αποφθεγματικοί διδαχτικοί λόγοι του Αγίου Ραφαήλ

« Οι δωρητές στις εκκλησίες έχουν την ευλογίαν του Θεού ».

« Ο δωρήζων εις τον οίκον του Θεού γίνεται θεοδώρητος».

« Η εργασία είναι μεγάλη προφύλαξη κατά των πειρασμών ».

« Η πλεονεξία είναι φοβεροόν αμάρτημα ».

« Η εγκράτεια της γλώσσας φέρνει πάντα ειρήνη ».

« Μεγάλο κακό στον άνθρωπο που ζή με σκέψη μολυσμένη ».

« Η καλοσύνη της ψυχής αξίζει περισσότερον από την ομορφιά του σώματος».

« Προσέχετε την κατάκρισιν δια των συνάνθρωπόν σας ».

« Προστάτευε ω άνθρωπε τον εαυτόν σου από την αμαρτία για να κερδίσης τον Παράδεισον ».

« Χριστιανέ όλα τα πρωινά είναι δικά σου, το πρωινό της Κυριακής ανήκει εις τον Θεόν. Μη το λησμονάς ».

« Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει , δεν υπάρχει ζωή αιώνια δια τον άνθρωπον».

« Το Πνεύμα το ’γιον είναι ένας αέρας αγάπης. Είναι το φως που καιει. Είναι ένα δροσερό χαρμόσυνο φύσιμα ».

« Η κοσμική δόξα δεν οδηγεί στους Ουρανούς τα τέκνα του Θεού ».

« Η ταπείνωσις είναι ευλογία, που προστατεύει την ψυχή από την αμαρτία ».

« Η προστασία του Θεού είναι η πραγματική σιγουριά στον άνθρωπο».

« Η υπακοή στους λόγους του Ευαγγελίου θα δώσουν στην ψυχής αιώνιον ».

« Εάν δεν υποφέρει ο άνθρωπος στην ζωή της γης δεν είναι εύκολον να εισέλθη την πύλη του Παραδείσου ».

« Ότι συμβαίνη στον άνθρωπο στην ζωή του , είναι λόγω της ατάκτου ζωής του ».

« Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται ο πονηρός καταποντίζεται ».

« Η μελέτη του Θείου λόγου , ωριμάζει την σκέψιν του ανθρώπου ».

« Η νηστεία να συνοδεύεται και με ενάρετη ζωή ».

« Η πνευματική μόρφωσις είναι ανώτερα πάντων ».

« Μη βλάπτετε τον συνάνθρωπόν σας ούτε με λόγον ούτε με έργον ».

« Η απελπισία είναι έργον του πονηρού ».

« Δίχως θλίψις δεν μπορεί ο Χριστιανισμός να εισέλθη εις τη Βασιλεία των Ουρανών ».

« Το χρήμα δεν φέρνει ανάπαυσιν ψυχής αλλά την καταποντίζει εις το σκότος ».

« Η μετάνοια ανασταίνει τον άνθρωπο ».

« Όταν ο Θεός ευλογεί είναι όλα τερπνά , ωφέλημα και καλοδιάβατα».

« Τα φάρμακα της ψυχής , είναι τα Θεία λόγια του Ευαγγελίου ».