Ιεροσόλυμα: Η Γονυκλισία στον Πανάγιο Τάφο

Συγκινητικές στιγμές κατέγραψε η κάμερα στους Αγίους Τόπους.

Παρακολουθήστε τον Εσπερινό της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος και τις ευχές της Γονυκλισίας στον Πανάγιο Τάφο υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν Ιουνίου 2021, εωρτάσθη υπό τού Πατριαρχείου η εορτή τής Αγίας Πεντηκοστής.

Κατά τήν εορτήν ταύτην η Εκκλησία αναμιμνήσκεται μετ ευχαριστίας καί δοξολογίας πρός τόν Θεόν, ότι τήν πεντηκοστήν από τής Αναστάσεως ημέραν καί δεκάτην από τής εις ουρανούς Αναλήψεως Αυτού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέστειλεν παρά τού Πατρός εις τούς μαθητάς Αυτού, συνηγμένους όντας εις τό υπερώον τής Αγίας Σιών τό Πνεύμα Αυτού τό Άγιον, ως «πνοήν βιαίαν» καί «εν είδει γλωσσών πυρίνων», τό Οποίον ενεδυνάμωσεν αυτούς καί εφώτισε καί διηγήσαντο εις ξένας γλώσσας τά μεγαλεία τού Θεού εις τό συγκεντρωθέν πλήθος, πρός τό οποίον εκήρυξεν ο Απόστολος Πέτρος καί επίστευσαν καί προσετέθησαν τήν ημέραν εκείνην εις τήν Εκκλησίαν «ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι», (Πράξ. 2, 41).

Η εορτή αύτη εωρτάσθη υπό τού Πατριαρχείου δι Εσπερινού αφ Εσπέρας εις τόν Ναόν τής Αναστάσεως καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωίαν ανήμερα τής εορτής εις τόν Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, καί τών Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ών πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί διακόνων, ψάλλοντος τού Ιεροδιακόνου Συμεών δεξιά καί τού κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου αριστερά καί μετεχόντων πολλών πιστών, δεξαμένων τήν τού Παναγίου Πνεύματος ενίσχυσιν, παρουσία τού Γενικού Προξένου τής Ελλάδος εις τά Ιεροσόλυμα κ. Ευαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ετελέσθη ο Εσπερινός τής Δευτέρας τού Αγίου Πνεύματος καί ανεπέμφθησαν αι ευχαί τής Πεντηκοστής- Γονυκλισίας, τάς οποίας ήκουσαν οι πιστοί εν κλίσει γονάτων.

Μετά τό τέλος τής ακολουθίας, τών κωδώνων κρουομένων, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τά Πατριαρχεία, ένθα ο Μακαριώτατος ηυχήθη τόν φωτισμόν τού Παναγίου καί Τελεταρχικού Πνεύματος.