Το Κατηχητικό Σχολείο της Ναζαρέτ και μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του Ρένε στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Το Σάββατον των Ψυχών, 21ην Φεβρουαρίου/ 5ην Μαρτίου 2016, πεντηκονταμελής ομάς του Κατηχητικού Σχολείου της Μητροπόλεως Ναζαρέτ υπό τον Μητροπολίτην αυτής Σεβασμιώτατον κ. Κυριακόν και 50μελής ομάς μελών της πλησιοχώρου της Ναζαρέτ Αραβικής Κοινότητος του Ρένε, επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Τας δύο ομάδας ταύτας εδέχθη εν ταυτώ ο Μακαριώτατος και συνέστησεν εις τα μέλη αυτών, κατηχητόπουλα και ενήλικας, την εμμονήν και πρόοδον εις τας σωτηρίους παραδόσεις της Εκκλησίας, την υπακοήν εις τον οικείον Μητροπολίτην αυτών και την ανάγνωσιν της Αγίας Γραφής ιδία της Καινής Διαθήκης, το κείμενον της οποίας εξέδωσε προσφάτως το Πατριαρχείον εις την Αραβικήν γλώσσαν.

Εν συνεχεία οι μαθηταί έψαλαν ενώπιον του Μακαριωτάτου εκκλησιαστικούς ύμνους και ο Πρόεδρος της Κοινότητος και η Πρόεδρος του Συλλόγου προσεφώνησαν τον Μακαριώτατον, (ίδε video). Ηκολούθησε το κέρασμα και αναμνηστικαί φωτογραφίαι.

Λαβόντες τας ευλογίας του Μακαριωτάτου, τα πνευματικά Αυτού τέκνα και το βιβλίον της Καινής Διαθήκης εις την Αραβικήν και εικόνας της Θεοτόκου, ανεχώρησαν διά την προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου.