Η εβδομάδα της Πεντηκοστής στην Σμύρνη

Με την τέλεσιν των προβλεπομένων υπό της Αγίας ημών Εκκλησίας Ιερών Ακολουθιών εωρτάσθη εις Σμύρνην η μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής και διέρρευσεν η μετά αυτήν εβδομάς, δυστυχώς υπό περιοριστικά μέτρα και υπό καθολικήν απαγόρευσιν κυκλοφορίας τας Κυριακάς, γεγονός που ημπόδισε τους πιστούς να προσέλθουν την κυρίαν της εορτής ημέραν, συμμετείχον, όμως, εις τας Ι. Ακολουθίας των υπολοίπων ημερών, αι οποίαι ετελέσθησαν προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου των, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Το Σάββατον, προ της Πεντηκοστής, των Ψυχών, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, με την συμμετοχήν πιστών, μετά το πέρας της οποίας ανεγνώσθη Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των απ’ αιώνων κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών, μνημονευθέντων ιδιαιτέρως των ονομάτων εκείνων υπέρ ων εκομίσθησαν κόλλυβα, μεθ’ ο ο οικείος Ποιμενάρχης μετέβη εις το Ορθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης και ανέγνωσε Τρισάγιον διά τους εκεί αναπαυομένους Ορθοδόξους.

Την Κυριακήν της Πεντηκοστής και την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την δε κυριώνυμον ημέραν και ο Εσπερινός της Γονυκλισίας.

Κατά τας Ιεράς Ακολουθίας με την συμμετοχήν πιστών ο Σεβ. Ποιμενάρχης εκάλεσεν αυτούς να αξιοποιούν εις την ζωήν τους τας ευκαιρίας προσωπικού αγιασμού και τελειώσεως, που δίδει η Εκκλησία μας, της οποίας τον θεσμόν συγκροτεί το Πανάγιον Πνεύμα, όπερ τελειοί τα δι’ ανθρωπίνων χειρών τελεσιουργούμενα μυστήρια και αγιάζει τους μετέχοντας εις αυτά ανθρώπους.

Ανέφερε, μάλιστα, εν όψει της Κυριακής των Αγίων Πάντων, ότι χιλιάδες άνθρωποι ανά τους αιώνας ανεδείχθησαν εις Αγίους της Εκκλησίας μας, είτε μαρτυρούντες διά την πίστιν του Χριστού, είτε μαρτυρούντες το μαρτύριον της συνειδήσεως, καθώς διήλθον το στάδιον της επιγείου ζωής τους, δοξολογούντες το Όνομα του Θεού εν μέσω των δυσκολιών που υπέμειναν και τας εδέχθησαν από τον Θεόν με υπακοήν ως κανόνα ζωής.

Συνεπλήρωσε, μάλιστα, ότι αυτοί είναι, κυρίως, οι άνθρωποι του μόχθου, της διαπλανής θύρας, οι απλοί, έντιμοι και ευσεβείς βιοπαλαισταί, αι στοργικαί και ευλαβείς μητέρες και τιμίαι σύζυγοι, οι οποίοι είναι πολλοί, πάρα πολλοί, και τα ονόματα αυτών μόνος Κύριος γιγνώσκει, ημείς δε οι λοιποί θα μάθωμεν την ύπαρξιν αυτών κατά την Δευτέραν Παρουσίαν.

Τούτο, ασφαλώς, δε σημαίνει ότι εξαιρούνται της αγιότητος πρόσωπα διακεκριμένα η ταλαντούχα, αρκεί να χρησιμοποιούν τα δοθέντα αυτοίς τάλαντα κατά τον λόγον του Κυρίου.

Διεβεβαίωσε, μάλιστα, ότι οι γνωστοί και τιμώμενοι Άγιοι, οι αναγνωρισθέντες υπό της Εκκλησίας μας, είναι πολύ ολιγότεροι -ελάχιστοι- εν σχέσει προς εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται εις την μνήμην του Θεού και προέτρεψεν εαυτούς και αλλήλους να έχωμεν την ιεράν αυτήν επιθυμίαν, να εγγραφώμεν εις Βίβλον Ζωής.

Ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος, προέστη των Ιερών Ακολουθιών και επί τη εορτή του Γενεσίου της Τιμίου Προδρόμου, έχων συλλειτουργόν τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Βλαδίμηρον Rusannen, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, ο οποίος επισκέπτεται τακτικώς την Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης και δέχεται τας εξομολογήσεις των σλαυοφώνων πιστών.

Κατ’ αυτήν εκκλησιάσθησαν, κυρίως, οι σλαυόφωνοι και γεωργιανής καταγωγής πιστοί, η δε Θεία Λειτουργία ετελέσθη, ως επί το πλείστον, σλαυωνιστί.

Τέλος, εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν ρουμανιστί Θείαν Λειτουργίαν υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σεργίου Vlad, Ιερατικώς Προισταμένου της Ρουμανοφώνου Παροικίας της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως, το Σάββατον, 26 Ιουνίου ε.ε., Απόδοσιν της εορτής της Πεντηκοστής. Κατ’ αυτήν εκκλησιάσθη και η Ευγεν. κ. Mioara Ştefan, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας εν Σμύρνη, και μέλη της Ρουμανικής Παροικίας της πρωτευούσης της Ιωνίας.

Μετά την Απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος εδέχθη την Γενικήν Πρόξενον της Ρουμανίας εν Σμύρνη, παρά της οποίας ενημερώθη περί των διαβιούντων εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης Ρουμάνων Ορθοδόξων, αντηλλάγησαν σκέψεις περί της εξυπηρετήσεως των πνευματικών των αναγκών και κατηρτίσθη πρόγραμμα τακτικωτέρας λειτουργικής εξυπηρετήσεώς τους εις την ιδίαν αυτών γλώσσαν.

Τέλος, ο Ποιμενάρχης της Σμύρνης προέστη και της Θείας Λειτουργίας επί τη Κυριακή των Αγίων Πάντων.