Η Επισκοπική Συνέλευση Μπενελούξ στηρίζει την Πανορθόδοξη (ΦΩΤΟ)

Συνήλθε σήμερα η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευση της Μπενελούξ που συζήτησε για τα τρέχοντα θέματα και βέβαια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την Πανορθόδοξο Σύνοδο.

Οι Επίσκοποι τόνισαν πως ευελπιστούν στην επιτυχία της Συνόδου και παράλληλα εξέφρασαν τη λύπη τους για τις διαφωνίες που υπάρχουν.

Το ανακοινωθέν αναφέρει:

Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ (CEOB) συνήλθε διά ενδεκάτην φοράν εις Βρυξέλλας, εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, την Τετάρτην 8 Ιουνίου 2016, υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Ήσαν επίσης παρόντες ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχείον Γεωργίας), ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Υπερόριος Ρωσική Εκκλησία-Πατριαρχείον Μόσχας), και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρωάδος κ. Πέτρος (βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου -Οικουμενικόν Πατριαρχείον).

Οι επίσκοποι ενημερώθησαν διά τας αντιδράσεις και δηλώσεις της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατόπιν των τραγικών γεγονότων της 22ας Μαρτίου εις Βρυξέλλας τα οποία εστοίχισαν την ζωήν πολλών ανθρώπων. Ενημερώθηκαν επίσης διά τας διαθρησκειακάς συναντήσεις και αυτάς μεταξύ των αρχηγών των θρησκευτικών κοινοτήτων και των υπευθύνων της Βελγικής Κυβερνήσεως. Διά μίαν φοράν ακόμη οι Ιεράρχαι κατεδίκασαν κατηγορηματικώς τας πράξεις βίας και τον θρησκευτικόν φανατισμόν ως αντιβαίνοντα εις την χριστιανικήν διδασκαλίαν και εις την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν. Συνεζήτησαν δε περί των αιτίων των τρομοκρατικών τούτων πράξεων και πως δύναται η Ορθόδοξος Εκκλησία, διά της ποιμαντικής της δραστηριότητος, να βοηθήση τους πιστούς να βιώνουν βαθύτερον την πίστιν των και να μην παραδίδονται εις τον φόβον.

Οι αρχιερείς εξήτασαν επίσης τας προετοιμασίας και τας τελευταίας εξελίξεις σχετικώς με την Αγίαν και Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον η οποία οφείλει να αρχίση τας εργασίας της εντός ολίγων μόνον ημερών. Εξήτασαν τας προοπτικάς, τας προσδοκίας αλλά και τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν σχετικώς με το μέγα τούτο γεγονός. Οι επίσκοποι επληροφορήθησαν μετά λύπης τας αποφάσεις ωρισμένων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών να μην συμμετάσχουν εις την Μεγάλην Σύνοδον. Εν τούτοις, όλοι εξέφρασαν την ευχήν όπως η Σύνοδος αύτη πραγματοποιηθή και αποτελέση μίαν επιτυχίαν διά το σύνολον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δυνηθή δε να δώση εις τον σύγχρονον κόσμον ένα ισχυρόν μήνυμα ενότητος εν τη πίστει, ελπίδος και χριστιανικής αγάπης και επίσης να ενδυναμώση την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις το έργον Της που είναι η σωτηρία και ο εξαγιασμός του κόσμου. Εις το τέλος του παρελθόντος μηνός Μαίου ετελέσθη Εσπερινός εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν των Αγίων Ταξιαρχών Βρυξελλών και ήκολούθησε διάλεξις διά να υπογραμμισθή η σπουδαιότης της Αγίας και Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

Οι επίσκοποι ενημερώθησαν διά τας δραστηριότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το Βέλγιον και εις την Ολλανδίαν. Ενημερώθησαν επίσης και διά την εισχώρησιν εις την Ολλανδίαν μίας ολιγαρίθμου σχισματικής ομάδος του λεγομένου «Πατριαρχείου του Κιέβου».

Η ενδεκάτη αύτη συνεδρίασις της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ έληξεν τας εργασίας της διά της ανταλλαγής χρησίμων πληροφοριών αναφορικώς με τας δραστηριότητας των ορθοδόξων ενοριών εις τας τρεις χώρας της Μπενελούξ.

Η Επισκοπική Συνέλευσις αύτη εδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως της 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως, συγκληθείσης εις Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.
Η προσεχής συνεδρίασις της Ορθδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ καθωρίσθη διά την 24ην του προσεχούς Νοεμβρίου.

IMG_3201.JPG
IMG_3204.JPG
IMG_3216.JPG
IMG_3220.JPG
IMG_3224.JPG
IMG_3255.JPG
IMG_3264.JPG