Αλήθεια πιστεύει ο Οικ. Πατριάρχης πως θα μεταστραφεί ο Πάπας παρακολουθώντας την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία;

Ένα περίεργο μήνυμα έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλώντας χθες στην Γενικήν Ιερατικήν Σύναξιν  στην Κέρκυρα στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων “Η Πλατυτέρα”. Ο κ. Βαρθολομαίος προφανώς εμμέσως αναφερόμενος στα συλλείτουργα με τον Πάπα είπε πως πολλοί μη Ορθόδοξοι ήρθαν στην Εκκλησία αφού παρακολούθησαν την ορθή Θεία Λειτουργία. Σε άλλο σημείο δε ζήτησε από τους παρευρισκόμενους ιερωμένους να μην μπλέκουν την Εκκλησία με τους φορείς της! 

Είναι απορίας άξιον αν ειλικρινά πιστεύει πως παρακολουθώντας ο Πάπας την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία μπορεί να μεταστραφεί…

Συγκεκριμένα ανέφερε: 

“επιθυμούμεν να παρακαλέσωμεν άπαντας όπως, αναγνωρίζοντες την μεγίστην ιεραποστολικήν χροιάν των εκκλησιαστικών μας ακολουθιών και δη της Θείας Λειτουργίας, επιμείνητε εις την όσον ένεστι καλλιτέραν επιτέλεσίν των, καθόσον είμεθα γνώσται πόσοι μη Ορθόδοξοι επηρεάσθησαν και επηρεάζονται εκ της παρακολουθήσεως μιάς ανυποψιάστως ορθώς τελεσθείσης ακολουθίας την οποίαν παρηκολούθησαν και εκ τούτου προεχώρησαν εις την ανακάλυψιν της Ορθοδοξίας και τελικώς προσεχώρησαν εις την Εκκλησίαν.Διακονούντες ως Κληρικοί εις την τοσούτον τουριστικήν περιοχήν της ευλογημένης νήσου Κερκύρας, ασφαλώς θα έχετε πολλάκις συναναστραφή μετά συνανθρώπων μας ανατεθραμμένων δι᾿ ετέρων θρησκευτικών δοξασιών η αχρωματίστων θρησκευτικώς. Ως παράλυτοι του Ευαγγελίου αναμένουν, ακόμη και ασυνειδήτως, την ευλογημένην στιγμήν να τύχουν της ελπιζομένης πνευματικής ανορθώσεώς των, να αποβάλουν την περί του Θεού άγνοιαν και να αγκυροβολήσουν εις τον απάνεμον και ειρηνοφόρον λιμένα της Μητρός Ορθοδόξου Εκκλησίας”

Ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει: 

“Ίσως ενίοτε να διεπιστώσατε πράγματα και γεγονότα μη αρμόζοντα εις την αυλήν της Εκκλησίας και να εψυχράνθη πως ο ζήλος σας. Όμως, προς Θεού, μη εισέλθητε εις τον συνήθη πειρασμόν των πολλών, να συγχέητε δηλαδή τον ιερώτατον θεσμόν της Εκκλησίας με τους φορείς του. Έκαστος θα δώσωμεν λόγον εις τον Δίκαιον Κριτήν διά τας προσωπικάς μας και μόνον πράξεις και ενεργείας, αι οποίαι άπασαι είναι καταγεγραμμέναι εις το «βιβλίον της ζωής». Διά τούτο ας διατηρώμεν την πιστότητα εις την Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όταν ο πονηρός εμβάλλη πειρασμούς και εμπόδια ας τον αντικρούωμεν με την συγκινητικήν απάντησιν του Αποστόλου Πέτρου «Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα; ρήματα ζωής αιωνίου έχεις» (Ιωάν. ς΄ 68-69)! Ημείς θα σε ακολουθήσωμεν, εάν χρειασθή, μέχρι και του Σταυρού!”

Τέλος συνέστησε την προσοχή στο ζήτημα των νέων και ιδαίτερα στο θέμα του διαδικτύου διότι όπως είπε μπορεί να γίνει εθισμός. 

Φωτογραφίες: νυχθημερον