Επίδομα τέκνων 2018 -ΟΓΑ : Τι αλλάζει στις πληρωμές

– Αλλαγές στον φορέα καταβολής των προνοιακών επιδομάτων για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2018 για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξής τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής

Αγγελόπουλος Βασίλης Αγγελόπουλος Βασίλης
Τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου 2018 πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας είναι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), σε συνεργασία με τα κατά τόπο αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ν.3863/2010 (Α΄115). Η καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία διενεργείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διαβίβασης και αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος συνυποβολής δικαιολογητικών εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης της διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, τα Κέντρα Πιστοποίησης αναπηρίας που συμμετέχουν, η ένταξη, στα ΚΕΠΑ, διαδικασίας εκτίμησης των δραστηριοτήτων των ατόμων με αναπηρία σε διάφορους τομείς της καθημερινής τους ζωής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος.

Συστήνεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 (Α΄236) και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115).

Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.