Εκκλησία Κρήτης: Νέος Αρχιεπίσκοπος – Μπορεί να αλλάξει κάτι;

Στήν Εκκλησία τής Κρήτης εξελέγη νέος αρχιεπίσκοπος. Υπάρχει περίπτωσις νά συμβή κάτι διαφορετικό από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα; Τί δείχνουν τά γεγονότα καί τά λεχθέντα; Άς καταθέσουμε μερικά από όσα γνωρίζουμε καί άς εξάγει τά συμπεράσματα του, όποιος έχει ακόμη τήν κακιά συνήθεια νά χρησιμοποιή τό μυαλό του.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ακρωτήρι Χανίων

1. Η εκλογή.

Όποιος εκλέγει τόν αρχηγό, αυτός έχει τήν εξουσία εκεί πού είναι αρχηγός ο εκλεχθείς. Όποιοι δέν εκλέγουν οι ίδιοι τόν αρχηγό τους δέν είναι «αυτοκυρίαρχοι καί αυτεξούσιοι». Αυτά αναφέρει στό Τυπικόν τής Μεγίστης Λαύρας ο άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης καί έβαλε τόν φίλο του τόν Βασιλέα τόν Νικηφόρο Φωκά νά τά θεσπίση, ώστε η μονή νά «μήν περιέλθη δολίως εις τήν εξουσίαν κάποιου άλλου, μήτε πατριάρχου, μήτε εκκλησιαστικού αξιωματούχου, μήτε κάποιου άλλου προσώπου ισχυρού, μήτε επίσης νά εκλέγεται ο ηγούμενος υπό τούτων, αλλ αντιθέτως νά είναι αυτοκυρίαρχος καί αυτεξουσία, όπως είπαμε. Διότι εάν είχε επιτραπεί αυτό , τό νά εκλέγεται δηλαδή ο καθηγούμενος εκ μέρους κάποιου ξένου προσώπου, τότε η Λαύρα θά εγίνετο υποτελής καί υπεξουσία εκείνου» (Νικοδήμου Μπιλάλη: Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης τομ.Β΄ εκδ. Παρουσία , Αθήνα 2000,, σελ 113. )[1]

Στήν Κρήτη Αρχιεπίσκοπο, ουσιαστικώς, εκλέγει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (όπως, πλέον, καί στήν Μεγίστη Λαύρα ηγούμενο… αφού οι μοναχοί της ξέχασαν τίς υποθήκες τού αγίου Αθανασίου, από όσα μαθαίνω).

Η Εκκλησία τής Κρήτης ξεκίνησε τήν τελευταία ιστορική της περίοδο τό 1900 ως αυτόνομη εκκλησία γιά νά διολισθήση (μέ τίς μεθοδεύσεις τού Πατριαρχείου, τήν συμβολή τής πολιτείας καί πιθανώς τήν όποια αφέλεια, αδιαφορία, αδυναμία ή καί ενδοτικότητα τών Ιεραρχών της), σέ μιά πολυεπίπεδη εξάρτησι από τό Πατριαρχείο, πού πλέον έχει οδηγήσει στήν πλήρη υποδούλωσί της. [2] Εύκολα μπορεί νά τά διαπιστώση όλα αυτά όποιος ενδιαφέρεται.

Μέ ποιά αντικειμενικά κριτήρια εξελέγη ο νέος αρχιεπίσκοπος; Οι επίσκοποι δέν είναι πλέον ούτε λαοπρόβλητοι, ούτε θεοπρόβλητοι. Λειτουργεί ένας άλλος μηχανισμός, μέ άλλα κριτήρια, πού έχει συμβάλλει αποφασιστικά στό νά οδηγηθούν τά εκκλησιαστικά πράγματα εδώ πού έφτασαν. [3] Συνήθως προηγούνται τά χαρτιά, τά πτυχία καί οι επιστημονικές περγαμηνές καί κάποιο κοινωνικό έργο καί παρουσία. Έστω καί μέ τέτοια κριτήρια, πώς έγινε η εκλογή τού νέου αρχιεπισκόπου; Κατ αρχήν στό τριπρόσωπο. Δέν αμφισβητώ, ερωτώ. Καί τό ερώτημα απευθύνεται στούς επισκόπους πού ψηφίσαν γιά τό τριπρόσωπο, αλλά δέν γνωρίζω άν θά αισθανθούν τήν ανάγκη έναντι τού ποιμνίου νά απαντήσουν σέ αυτό, όπως καί σέ οποιοδήποτε άλλο ερώτημα. Πώς εξατμίστηκε η υποψηφιότης τού Αρκαλοχωρίου Ανδρέα ο οποίος στά χαρτιά υπερέχει εμφανέστατα τών υπολοίπων ως καθηγητής Πανεπιστημίου; Δέν ήτο άξιος ούτε νά μπή στό τριπρόσωπο; Μήπως δέν ήθελε; Μά, όλοι γνωρίζουμε ότι εθεωρείτο κύριος διεκδικητής μαζί μέ τόν Κισσάμου Αμφιλόχιο καί ήτο εμφανές αυτό. Δέν μέ ικανοποιούν αυτά πού διαρρέουν οι «κύκλοι», ούτε καί μπορώ νά τά γράψω.

Μετά τό τριπρόσωπο. Η εκλογή γίνεται από τήν Σύνοδο, δηλαδή από τόν Πατριάρχη, μιά πού η Σύνοδος διορίζεται από τόν ίδιο. Μέ ποιά κριτήρια επελέγη ο νύν αρχιεπίσκοπος; Σέ τί υπερέχει π.χ. τού Κισσάμου Αμφιλοχίου; Άς μάθουμε έστω καί ένα (1) αντικειμενικό κριτήριο. Αυτά πού άκουσα γιά βέτο τών Ηρακλειωτών, ότι δέν μπορεί νά εκλεγή τρίτος στήν σειρά αρχιεπίσκοπος μή Ηρακλειώτης (ο μακαριστός Τιμόθεος ήτο Χανιώτης καί ο σεβ. Ειρηναίος είναι Ρεθύμνιος) καί ότι οί βουλευτές Ηρακλείου ζήτησαν από τό πρωθυπουργό καί αυτός από τόν Πατριάρχη κ.τ.λ. καλύτερα νά μήν λέγονται. Είναι κατάντια καί ξεπεσμός. Τό ότι η ψηφοφορία έφερε ισοψηφία μεταξύ τού Κισσάμου καί τού Ρεθύμνης (5 ψήφους έκαστος) είναι από τά απρόσμενα γιά τόν τρόπο λειτουργίας τής Συνόδου αυτής. Βέβαια τό «κακό» διορθώθηκε μέ τήν ανάθεσι ψήφου από τόν Πατριάρχη σέ δύο άλλους επισκόπους, στήν θέσι τών δύο πού έλειπαν (σύμψηφο), οι οποίοι εψήφισαν αυτό γιά τό οποίο εκλήθησαν. Έτσι προέκυψε τό 7-5. (Τόσο δημοκρατικά καί κυρίως «αγιοπνευματικά», όπως είπε ο νέος αρχιεπίσκοπος στόν ενθρονιστήριο λόγο του). Όπως αντιλαμβάνεται ο έχων νοημοσύνη κώνωπος οι δύο διορισθέντες δέν είχαν περιθώρια ελιγμού, άν υπήρχε τέτοια πρόθεσις. Η παραίτησις τού Αμφιλοχίου Ανδιανουπόλεως διαθρυλείται ότι προέκυψε διότι δέν συνεμορφώθη εις τάς υποδείξεις. Ανεξαρτήτως άν όντως συμβαίνουν τέτοια πράγματα, η απορία γιά τά κριτήρια μέ τά οποία εξελέγη υπάρχει καί περιμένει απάντησι. Τά 3.100.000 ευρά πού έδωσε η Περιφέρεια στήν Μητρόπολι Κισσάμου καί Σελίνου γιά ανακαίνησι τής ορθοδόξου Ακαδημίας,[4] μπορεί καί νά είναι αντίτιμο σιωπής, αλλά τό ερώτημα δέν είναι τέτοιου επιπέδου. Αφορά τήν ουσιαστική λειτουργία τής εκκλησίας, δηλαδή τήν πίστι μας.

Γιατί η εκλογή αρχιεπισκόπου νά μήν γίνεται από τούς Κρήτες επισκόπους; Δέν είναι ικανοί νά εκλέξουν τόν καλύτερο; Γιατί τό Πατριαρχείο νά έχει καί αυτό τό βάσανο, μέσα στά τόσα άλλα πού έχει; Άν κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος νά επιλέγη ότι θέλει, καί νά είναι υπεύθυνος τής ελευθέρας επιλογής του, πώς μιά εκκλησία καί οι επίσκοποί της δέν μπορούν νά έχουν τήν ευθύνη τής ελευθερίας τους;

Γιατί ο άγιος Αθανάσιος γιά ένα μοναστήρι έδειχνε τέτοια μέριμνα νά μήν πέσει στά χέρια «ξένων», είτε πατριαρχών, είτε αρχόντων; Τό εξηγεί ο άγιος. Όποιος εκλέγει κάνει κουμάντο, έχει τήν εξουσία. Καί όποιος έχει τήν εξουσία κάνει ότι θέλει. Καί η Μεγίστη Λαύρα στό κλίμα τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ανήκει. Βλέπετε όμως τήν μέριμνα τού αγίου. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι καί τά πάθη τους καί οι φιλοδοξίες τους, σέ όποια θέσι καί άν βρίσκονται…

«Μά τό καταστατικό προβλέπει… », θά πούν κάποιοι. Τά καταστατικά, όπως καί όλα τά άλλα εκκλησιαστικά πράγματα, γίνονται καί αλλάζουν από ανθρώπους συμφώνως μέ τά δεδομένα καί τούς συσχετισμούς τού καιρού. Έτσι δέν έγινε καί η Κωνσταντινούπολις Πατριαρχείο τόν 4ο αιώνα; Μέχρι τότε τί ήταν; Σέ σχέσι μέ τήν αποστολική εκκλησία τής Κρήτης τί ήταν; Ποιά προϋπήρχε; Πώς τώρα είναι «Μητέρα εκκλησία» καί η εκκλησία τής Κρήτης υπάκουη καί ταπεινή «θυγατέρα»; Η εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως «γέννησε» τήν εκκλησία τής Κρήτης ή ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος; Τί φανερώνει η πρός Τίτον επιστολή του καί τό πέρασμα του από τήν Κρήτη; Πώς οι Κρήτες επίσκοποι ενώ θεωρούν πρώτον επίσκοπο Κρήτης τόν Τίτο θεωρούν «πατέρα» τους τόν επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως;

Τέτοια ερωτήματα δέν ξέρω άν έχουν νόημα μέσα στήν εξαθλίωσι πού βιώνουμε, αλλά πολλές φορές σκέφτομαι ότι βιώνουμε αυτή τήν εξαθλίωσι γιατί ποτέ δέν θέτουμε τά καίρια ερωτήματα, αλλά δεχόμαστε τίς στημένες απαντήσεις στά λάθος ερωτήματα πού μάς υποβάλλουν αυτοί πού θέλουν νά μάς χειραγωγήσουν.

(Πρώτα ο Θεός, θά συνεχίσουμε).

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ακρωτήρι Χανίων 10 Φεβρουαρίου 2022

Υ.Γ. Γιά τά λάθος ερωτήματα καί τίς συνέπειές τους: Από τά διαβόλια έχουν πεθάνει στήν Ευρώπη επισήμως 22.159 άνθρωποι καί 120 παιδιά. [5] Αντί νά τεθή τό ερώτημα: «Τί σόϊ διαβόλια είναι αυτά τά οποία σκοτώνουν ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δέν θά πέθαιναν από τήν νόσο από τήν οποία υποτίθεται ότι τούς προστατεύουν;» σού λένε: «Ναί, αλλά από τήν νόσο πέθαναν τόσοι. Άν δέν υπήρχαν τά δια-βόλια, δέν θά ήταν περισσότεροι;» Αυτή η ερώτησι βραχυκυκλώνει καί αποπροσανατολίζει από μόνη της. Δίδεται καί μία αυθαίρετη απάντησι «Θά ήταν περισότεροι» καί τελειώσαμε. Ερωτήσεις τού τύπου: «Γιατί δέν χορηγούνται μονοκλωνικά αντισώματα, πού αποδεδειγμένα θεραπεύουν ή άλλα αποτελεσματικά φάρμακα» πετάγονται στά σκουπίδια ή σού λένε «δέν είναι αποδεδειγμένο». Γιά τά δια-βόλια υπάρχει τίποτα αποδεδειγμένο όσον αφορά τήν θεραπευτική τους δράσι; Δέν είναι πειραματικά; Όσον αφορά όμως τήν θανατηφόρο δράσι τους είναι αποδεδειγμένη. Οπότε;)

Παραπομπές:

[1]«Δι ουδέν έτερον συμβεβουλεύκαμεν εκδεδόσθαι παρά τού τρισμάκαρος βασιλέως ή διά τό μή τήν Λαύραν υπό τινος ετέρου προσώπου εξουσία υποπεσείν, μήτε πατριάρχου μήτε σακελλίου μήτε τινος άλλου προσώπου παραδυναστεύοντος, μήτε ηγούμενον προχειρίζεσθαι, αλλά είναι αυτήν αυτοδέσποτον καί αυτεξούσιον, ως έφαμεν ει γαρ αφείθη τούτο, τό παρά τινος ξένου προσώπου προχειρίζεσθαι καθηγουμένον, υπό τήν εκείνου άν ετέλεσεν εξουσίαν η Λαύρα» (Νικοδήμου Μπιλάλη: Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης τομ.Β΄ εκδ. Παρουσία , Αθήνα 2000,, σελ 112.)

[2]«Ειδικότερα, η θεμελιωμένη στη Σύμβαση και τον Καταστατικό Χάρτη του 1900 εκκλησιαστική αυτονομία, με τον Ν. 4149/1961 περιστέλλεται πλέον σημαντικά προς όφελος ενός νομοκανονικού καθεστώτος αμεσότερης και πολυεπίπεδης εξαρτήσεως από το Πατριαρχείο, πλησιέστερου προς εκείνο το οποίο ίσχυε προ του έτους 1900». (Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου Δικηγόρος Δ.Ν.: ΔΙΚΑΙΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. . σελ. 18/269 Ψηφιακή μορφή)

[3] Βρίθει η Πατερική γραμματεία από σχετικές αναφορές καί αποδείξεις.

[4]https://www.neatv.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7-%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%9A%CF%81/

[5] https://tasthyras.wordpress.com/2022/02/07/120-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1/

aktines.blogspot.com